Oferta

Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Naszym celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. Działamy w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Programy akceleracyjne

Scale Up

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój startupów w programach akceleracji wdrażanych we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Programy obejmują pomoc w opracowaniu produktów lub usług, które mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w działalności dużego przedsiębiorstwa zaangażowanego w realizację projektu. Dofinansowanie dla akceleratora wynosi maksymalnie 6 mln zł.

Startupy otrzymują szansę skorzystania z wiedzy i doświadczenia dużych spółek oraz dostęp do ich kontaktów biznesowych i zasobów technologicznych. Otrzymają również pomoc finansową do 200 tys. zł oraz pomoc w postaci pakietu usług o wartości 50 tys. zł. Program ma charakter pilotażowy, nabór wniosków został zakończony.

Więcej

Elektro Scale Up

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pilotaż Elektro ScaleUp. To przedsięwzięcie, którego zadaniem jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro- lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego/przełomowego zlecenia od klienta biznesowego z branży elektromobilności.

Więcej

Finansowanie wdrożeń wyników prac B+R o wysokim potencjale rynkowym

Finansowanie wdrożeń wyników prac B+R o wysokim potencjale rynkowym (Badania na rynek – poddziałanie 3.2.1 POIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera wdrażanie innowacyjnych produktów i usług w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 20 mln zł na realizację prac badawczo-rozwojowych, skorzystanie z usług doradczych oraz realizację inwestycji. Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie.

Efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności minimum na skalę kraju.

Minimalna łączna wartość kosztów w projekcie podlegających dofinansowaniu wynosi 10 mln zł.

Więcej

Bony na innowacje dla MŚP

Finansowanie nawiązywania współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki (Bony na innowacje dla MŚP – poddziałanie 2.3.2. POIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera współpracę małych i średnich firm z jednostkami naukowymi. Przedsiębiorca posiadający innowacyjny pomysł  biznesowy może skorzystać z wiedzy i zaplecza technicznego jednostki naukowej. Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup usługi od jednostki naukowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Maksymalna kwota dofinansowania w I etapie (usługowym) to 340 tys. zł . Po pomyślnym zakończeniu I etapu przedsiębiorcy mogą otrzymać 560 tys. zł na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową. Środki mogą zostać wykorzystane na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej

inno_LAB

Dostarczanie informacji ułatwiających współpracę sektorów prywatnego i publicznego, w tym opracowanie i testowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw (inno_LAB).

W ramach inno_LAB przygotowywane i uruchamiane są nowe programy wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw na małą skalę. Zadaniem inno_LAB jest testowanie nowych sposobów pomocy i wsparcia przedsiębiorców oraz sprawdzenie działania programów w ramach pilotaży przed uruchomieniem działań w skali docelowej. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekty wdrażane w ramach inno_LAB dotyczą działalności B+R oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach. Korzyści dla przedsiębiorców otrzymujących wsparcie w pilotażach każdorazowo zależą od obszaru poddanego testowaniu.

 

Więcej

 

 

Wzór na konkurencję

Finansowanie projektowania i wzornictwa w działalności MŚP (Wzór na konkurencję – działanie 1.4 POPW)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera wykorzystywanie wzornictwa w działalności przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrażanie projektów dotyczących wykorzystania procesów wzorniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekty realizowane są w dwóch etapach. Pierwszy etap powinien obejmować diagnozę firmy w formie audytu wzorniczego, na podstawie którego opracowywana jest strategia wzornicza. Strategia powinna zawierać rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Drugi etap powinien obejmować wdrożenie strategii tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji wynosi maksymalnie 100 tys. zł w pierwszym etapie oraz maksymalnie 3 mln zł w etapie drugim.

Więcej

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Finansowanie usług proinnowacyjnych "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" (poddziałanie 2.3.1 POIR).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w procesie wdrażania innowacji.

Dofinansowaniu w ramach projektu podlegać będzie zakup następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu:  

1. usług doradczych w zakresie innowacji oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, albo

2. usług doradczych w zakresie innowacji  oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

3. koszty realizacji następujących form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej:
A.    inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej;
B.    inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej;
C.    inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej;
D.    inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych wynosi 500 000 zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji jest niższa niż 1 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1.dla usług proinnowacyjnych:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;

2. dla inwestycji jest zgodna z mapą pomocy regionalnej (maksymalnie 70%).

Więcej

Finansowanie ochrony własności przemysłowej

Finansowanie ochrony własności przemysłowej (poddziałanie 2.3.4 POIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie realizacji projektów dotyczących uzyskania ochrony własności przemysłowej lub realizacji ochrony własności przemysłowej. Uzyskanie ochrony dotyczy patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe. Realizacja ochrony własności przemysłowej obejmuje unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dzięki pozyskaniu prawa ochronnego przedsiębiorca:

 • uzyska pewność, że jego produkt nie narusza praw podmiotów trzecich,
 • w razie naruszenia praw ochrony własności przemysłowej będzie mieć możliwość wystąpienia do właściwych organów z roszczeniami wobec podmiotu, który naruszył ich prawa m.in. z żądaniem wycofania produktu z rynku,
 • w sytuacji, w której przedsiębiorca nie posiada zaplecza infrastrukturalnego i kadrowego, niezbędnego do wdrożenia produktu i wprowadzenia go na rynek, po uzyskaniu ochrony własności przemysłowej może sprzedać prawa ochronne lub udzielić licencji przedsiębiorstwu posiadającemu potencjał do wdrożenia danego produktu.

Wartość zgłaszanych w ramach działania projektów nie powinna być niższa niż 10 tys. złotych i nie przekraczać 1 mln złotych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Więcej

Akceleracja biznesowa w branżach innowacyjnych

Głównym celem zainicjowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) projektu jest tworzenie akceleratorów biznesowych w branżach innowacyjnych takich jak: technologie kosmiczne, gry wideo, robotyka i automatyka, design przemysłowy, inżynieria medyczna i materiałowa oraz technologie energetyczne. ARP S.A. utworzyła akcelerator w sektorze gier wideo - ARP Games sp. z o.o. Ten model posłuży jako wzór dla kolejnych akceleratorów branżowych - również w powiązaniu z innymi organizacjami.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość realizacji w dowolnej dziedzinie i dowolnym miejscu na świecie,
 • proces aplikacji dostępny dla wszystkich,
 • wsparcie finansowe na dogodnych warunkach (wejście kapitałowe w zamian za udziały),
 • merytoryczne zaangażowanie pracowników ARP S.A. na każdym etapie realizacji ,
 • możliwość realizacji projektów we współpracy z innymi grupami startup’ów,
 • brak sformalizowanej ścieżki współpracy – projekty są szczegółowo analizowane pod kątem biznesowym i potencjalnych korzyści płynących z procesu akceleracji.

Więcej

ARP Innovation Pitch

Wsparcie współpracy pomiędzy startupami i MŚP a dużymi spółkami.

Głównym celem projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) jest skojarzenie jak największej liczby małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi spółkami.
Projekt ma formułę konkursu przebiegającego w dwóch etapach, w pierwszym duże przedsiębiorstwo określa swoje potrzeby technologiczne, a startupy lub małe, średnie firmy prezentują  rozwiązania odpowiadając na te potrzeby.
Późniejsze etapy to nabór rozwiązań, ich ocena dokonana przez jury złożone ze specjalistów reprezentujących spółkę i eksperta z ramienia ARP S.A..  Ostatnia część to wybór najlepszych pomysłów w formie panelu ekspertów lub finału, gdzie przedstawiciele  firmy mają możliwość zaprezentowania swojej oferty przed publicznością.

Dzięki takiej formule w prosty i szybki sposób możecie Państwo znaleźć rozwiązanie na zidentyfikowaną potrzebę bez angażowania dużych zasobów osobowych i finansowych.
Małe i średnie firmy zyskują zaś możliwość weryfikacji swoich produktów oraz zdobycia dobrego partnera biznesowego.

Więcej

"Early Warning" - wsparcie dla firm w trudnościach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach działania "Early Warning"- wspracie dla firm w trudnościach, będącego częścią Programu Rozwoju Kapitału Ludzkiego świadczy, w sposób długotrwały, systemowy i kompleksowy, usługi dla właścicieli i kadry MŚP, mające na celu podnoszenie ich kompetencji zarządczych, które przełożą się na zarządzanie przedsiębiorstwem i jego rozwojem. Rodzaje usług świadczonych w ramach Programu: analiza stanu przedsiębiorsta i definiowanie przyczyn trudności oraz mentoring.

Kompleksowy Program Rozwoju Kapitału Ludzkiego to program wsparcia przedsiębiorstw oferowany przez Grupę PFR w oparciu o usługi świadczone przez ekspertów, doradców i mentorów rekrutowanych i utrzymywanych przez PARP. Program jest stałym, trwałym produktem, który przez kolejne lata funkcjonowania będzie się stawał bardziej rozpoznawalny przez przedsiębiorców.

Więcej

 

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" realizowany jest przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program umożliwia uzyskanie preferencyjnej pożyczki na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Absolwenci szkół i uczelni wyższych, studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, ale także podmioty takie jak, np.: niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce.

Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Więcej

Kredyt na innowacje technologiczne

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie to przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać:

 • prawa własności przemysłowej lub,
 • wyników prac rozwojowych lub,
 • wyników badań przemysłowych lub,
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.  

Więcej

PFR Starter FIZ

Fundusze Venture Capital

Fundusz PFR Ventures S.A. działa w formule Funduszu Funduszy, oferując finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych (np. funduszy venture capital lub aniołów biznesu). Środki funduszu na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia będą pochodzić z funduszy europejskich (tj. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz ze środków prywatnych zapewnionych przez wybranych pośredników finansowych.

PFR Starter FIZ

PFR Ventures S.A. uruchomiło fundusz PFR Starter FIZ, który jest skierowany jako wsparcie finansowe dla innowacyjnych spółek na najwcześniejszym etapie rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji i startu), udzielane poprzez pośredników finansowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom są w stanie zapewnić finansowanym spółkom także tzw. smart money (wsparcie mertoryczne, dostęp do know-how, kontakty biznesowe), zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

 • Środki do dyspozycji w ramach PFR Starter FIZ: 782 mln zł,
 • Wartość finansowania w ramach jednego projektu: pierwsza inwestycja do 1 mln zł kolejne inwestycje w sumie do 3 mln zł (razem z pierwszą inwestycją),
 • Struktura finansowania inwestycji: 80% Fundusz PFR / 20% środki prywatne,
 • Wkład do funduszu VC z ramienia PFR Starter FIZ to 20 – 50 mln zł,
 • Finansowanie w postaci kapitałowej (np. objęcie udziałów/akcji, od 10% do 49%),
 • Okres inwestycyjny: Inwestycje w fundusze 2017-2020, Inwestycje w spółki 2017-2023.

Więcej

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Więcej

Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych związane jest z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub budowę gotowych obiektów. Okres spłaty kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takich kontraktów może sięgać dwóch i więcej lat.

Więcej

Ubezpieczenie transakcji eksportowych finansowane przez banki oraz instytucje finansowe. Wiedza i doświadczenie KUKE S.A. pozwalają na efektywną współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Oferowane produkty ubezpieczeniowe umożliwiają bankom bezpieczne finansowanie kontraktów eksportowych, a przedsiębiorcom pomyślną realizację transakcji.

Więcej

Gwarancje w handlu międzynarodowym

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Więcej

KUKE S.A. oferuje również gwarancję spłaty krótkoterminowego kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank  na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

Więcej

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki KUKE S.A. oferuje gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki naszym gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Więcej

Kompetencje

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) wspiera w rozwoju kompetencji polskich inwestorów.

Stawianie pierwszego kroku na drodze ku zagranicznej ekspansji wymaga odpowiedniego wsparcia oraz uzbrojenia przyszłego inwestora w niezbędną wiedzę i kompetencje dotyczące procesu globalizacyjnego. Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej, oferuje współpracę w budowaniu kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej. 

O tym, jak i od czego zacząć, PAIH S.A. opowie podczas warsztatów inwestycyjnych, sprofilowanych tak, aby uwzględnić wszystkie oczekiwania i profil działalności firmy. Eksperci prowadzą szkolenia zarówno w siedzibie Agencji, jak i w wybranych przez klienta miejscach.

Więcej

Doradztwo dla inwestora

Długofalowa relacja z inwestorem zagranicznym to kluczowy składnik jego sukcesu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) towarzyszy klientom od początku procesu inwestycyjnego, ale zostaje z nim znacznie dłużej - nie tylko do momentu założenie spółki za granicą.

Zespół doświadczonych ekspertów przygotuje listę atrakcyjnych lokalizacji, gdzie inwestycja klienta ma największe szanse na realizację, a także doradzi optymalną ścieżkę implementacji projektu na wybranych rynkach.
Przyszłych inwestorów PAIH S.A. zabierze też do kraju, gdzie projekt ma być realizowany, aby przyjrzeć się jego potencjałowi inwestycyjnemu.
Po zakończonej inwestycji sprawdza, w jaki sposób polski inwestor odnalazł się w nowym miejscu oraz wspiera go w jego dalszych działaniach.

W ramach produktu przewidziane są następujące podprodukty:

1. doradztwo lokalizacyjne

2. analiza lokalizacyjna

3. study tour

4. after care

Więcej

Zachęty inwestycyjne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wspiera Polskich inwestorów zagranicznych w ubieganiu się o instrumenty wsparcia na lokalnym rynku, w tym granty finansowe oferowane przez rząd państwa docelowego. Dostępność oraz specyfika instrumentów w wybranym kraju wymaga analizy na zasadzie case by case.

Więcej

Projekt Polski Czempion

Program Polski Czempion to narzędzie służące budowaniu grupy liderów ekspansji zagranicznej wśród polskich firm prywatnych. Uczestnicy Programu uczą się identyfikować bariery w ekspansji zagranicznej, pod skrzydłami ekspertów rozwijają dobre praktyki w biznesie oraz otrzymują wparcie w inwestycjach zagranicznych od polskich władz publicznych.

W ramach Programu Polski Czempion, organizowane są m.in. warsztaty na temat finansowania ekspansji, czy poświęcone prawnym i podatkowym aspektom ekspansji.

Głównym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Programie Polski Czempion jest firma doradcza PWC.

Więcej

Potencjalne rynki i kanały dystrybucji - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Na podstawie wnikliwej analizy oczekiwań klienta i profilu jego działalności biznesowej, eksperci PAIH S.A. zarekomendują strategię wejścia na rynek dla określonej grupy produktowej. Dostarczą również pakiet niezbędnych informacji na temat charakterystyki lokalnych kanałów dystrybucji.

Więcej

Kontakty lokalne - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie. Wspólnie z polskim przedstawicielstwem zagranicznym PAIH S.A. ułatwia wybór i dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych. Pomaga też w kontakcie z władzami lokalnymi.
Nad klientami otwiera ochronny parasol publicznego wsparcia, a dzięki organizowanym misjom gospodarczym, konferencjom, spotkaniom biznesowym, seminariom, które odbywają się w Polsce i za granicą - wyjście poza Polskę stanie się dużo łatwiejsze. 

Więcej

Weryfikacja partnerów biznesowych - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Znalezienie wiarygodnego partnera za granicą wymaga kontaktów na danym rynku oraz znajomości jego specyfiki. Dzięki dużemu doświadczeniu eksperci PAIH S.A. przeprowadzą wstępną weryfikację wiarygodności wybranej firmy, bazując na ogólnodostępnych danych oraz informacjach o nieuczciwych firmach. W przypadku chęci nawiązania bliższej współpracy z potencjalnym partnerem, Agencja rekomenduje dokonanie zaawansowanej weryfikacji takiej firmy.

Więcej

Przygotowanie firm do udziału w targach - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Targi to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych z zagranicznymi partnerami. W wielu krajach, zwłaszcza odległych kulturowo, osobisty kontakt jest elementem koniecznym do rozpoczęcia współpracy. Udział w targach wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, aby w pełni skorzystać z ich możliwości promocyjnych.
Agencja proponuje pomoc w kompleksowym przygotowaniu polskich przedsiębiorców do udziału w targach zagranicznych. Zapewnia dostęp do pakietu niezbędnych informacji o specyfice danego rynku czy konsultacje w opracowaniu materiałów marketingowych, dopasowanych do lokalnej kultury biznesowej.

Więcej

Misje gospodarcze - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Podczas organizowanych misji gospodarczych, Agencja zapewnia klientom szeroki wachlarz możliwości - zapewnia  uczestnictwo  w warsztatach, konferencjach, targach a także skrojone na miarę spotkania biznesowe, umożliwiające lepsze zrozumienie nowego rynku. Wszystkie wydarzenia odbywają się pod ochronnym parasolem polskich instytucji publicznych, przy częstym udziale  najwyższych przedstawicieli administracji centralnej oraz lokalnej.

Więcej

Dedykowane spotkania biznesowe - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Dobra znajomości specyfiki biznesowej obu stron oraz szeroka sieć kontaktów pozwala przygotować skuteczne sesje B2B. Eksperci PAIH S.A. zorganizują w Polsce oraz za granicą skrojone na miarę spotkania biznesowe - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem profilowym firm oraz zadeklarowaną formą współpracy.

Więcej

Warsztaty i szkolenia

Projekt realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Organizowane przez PAIH S.A. szkolenia i warsztaty biznesowe pozwalają polskim firmom uzyskać wiedzę na szczeblu operacyjnym w procesie eksportu na nowy rynek. Szkolenia i warsztaty organizowane są z udziałem ekspertów oraz specjalistów posiadających doświadczenie operacyjne na danym rynku.  Agencja prowadzi szkolenia zarówno w Polsce, jak i na wybranych rynkach.

Więcej

Publikacje

Wydawane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. publikacje skierowane są zarówno do potencjalnych inwestorów zagranicznych jak i polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności eksportowej na wybranych rynkach. Celem tych publikacji jest prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Polski, polskiej gospodarki, zachęt inwestycyjnych oraz prezentacja kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki.  W zakresie publikacji przygotowywanych dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkami zagranicznymi, Agencja przygotowuje zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami zewnętrznymi publikacje prezentujące wybrane rynki zagraniczne z uwzględnieniem informacji o charakterze polityczno-społecznym, gospodarczym, prawnym, inwestycyjnym oraz zawierające praktyczne informacje dotyczące dostępnych instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Agencja przygotowuje dodatkowo publikacje dedykowane.

Więcej

PFR KOFFI FIZ

PFR Ventures Sp. z o.o. w ramach funduszu PFR KOFFI FIZ wspiera podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na etapie wzrostu, rozwoju/ekspansji.

Program dedykowany jest MŚP poszukującym finansowania na realizację innowacyjnych projektów o dużym potencjale rynkowym/wzrostu, w tym związanych z innowacjami innymi niż technologiczne, np. innowacje organizacyjne, menedżerskie, marketingowe czy związane z wejściem przedsiębiorstwa na nowe rynki. Brak wymogu prowadzenia działalności B+R.

Finansowanie udzielane jest poprzez Pośredników Finansowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces.

Celem pośrednim PFR KOFFI FIZ jest rozwój rynku funduszy venture capital/zespołów inwestycyjnych oraz zwiększenie aktywności inwestorów prywatnych w zakresie dokonywania inwestycji w MŚP.

Więcej

PFR Biznest FIZ

Strategią funduszu funduszy PFR Biznest FIZ, realizowanego przez PFR Ventures Sp. z o. o., jest inwestowanie poprzez pośredników finansowych (fundusze koinwestycyjne), współpracujących i koinwestujących z Aniołami Biznesu, w innowacyjne spółki znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.

Aniołowie Biznesu, dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces.

Produkt skierowany jest do potencjalnych Pośredników Finansowych/Podmiotów Zarządzających/Funduszy Venture Capital.

Wymagany wkład własny to min. 4% Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego.

Preferowane typy działalności: dostarczenie niezbędnego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (na etapie inkubacji i startu), które wdrażają / mają zamiar wdrożyć / rozwinąć innowacyjne rozwiązania (produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) i które ze względu na wysokie ryzyko potrzebują finansowania wysokiego ryzyka  w Koinwestycji z  Aniołami Biznesu.

Więcej

 

PFR Otwarte Innowacje FIZ

Program PFR Otwarte Innowacje FIZ realizowany przez PFR Ventures Sp. Z o. o. , ma na celu pobudzenie polskich innowacji technologicznych poprzez finansowanie publiczno-prywatne, w którym maksymalnie 60% to środki publiczne.

Łączną pulą środków zgromadzoną w wehikule inwestycyjnym, tzw. funduszu venture capital, zarządza niezależny podmiot zarządzający wybierany w drodze konkursowej. Zespół  inwestycyjny niezależnego podmiotu zarządzającego dokonuje bezpośrednich inwestycji w spółki zgodnie z  mandatem inwestycyjnym  nakreślonym w dokumencie term-sheet  oraz obraną strategią inwestycyjną.

Wkład PFR Otwarte Innowacje FIZ w ramach Deklarowanej Kapitalizacji utworzonego Funduszu Venture Capital wynosi od 36 mln PLN do  78 mln PLN.

Ostateczni beneficjenci (innowacyjne spółki technologiczne z komponentem R&D) mogą łącznie liczyć na dokapitalizowanie w wysokości od 5 mln PLN do ok. 20-30 mln PLN (maksymalnie do 60 mln PLN) w latach 2017-2023.

Więcej

Elektro ScaleUp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pilotaż Elektro ScaleUp. To przedsięwzięcie, którego zadaniem jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro- lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego/przełomowego zlecenia od klienta biznesowego z branży elektromobilności.

Program w pierwszej fazie obejmuje konkurs na akcelerator, którego zadaniem będzie zorganizowanie branżowego programu akceleracyjnego w obszarze elektromobilności. Wybrany zostanie jeden akcelerator, który spełnia kryteria dostępu oraz zostanie najlepiej oceniony w ramach krtyteriów jakościowych. Następnie wybrany przez PARP akcelerator będzie świadczył usługi na rzecz startupów oraz organizował środowisko branżowe.

Program realizowany będzie przez 2 lata i podzielony będzie na 3-4 rundy skierowane do startupów.

Kryteria wyboru startupów określi realizujący program akcelerator. Warunkiem przeprowadzenia przez akcelerator programu branżowego, będzie pozyskanie od dużych i średnich firm zainteresowanych uczestnictwem w programie, jako odbiorcy technologii, wkładu finansowego pokrywającego min. 50 % kosztów operacyjnych akceleratora. Warunek ten ma na celu wysokie zaangażowanie wszytkich uczetstników programu.

Więcej

PFR NCBR CVC

PFR Ventures Sp. z o. o. realizuje PFR NCBR CVC, który jest pierwszym funduszem funduszy (FoF). 

PFR NCBR CVC w sposób systemowy zapewnia finansowanie funduszom typu Corporate Venture Capital (CVC) zarządzanym przez profesjonalne i niezależne od inwestorów zespoły inwestycyjne.

Utworzone fundusze CVC będą inwestować w spółki technologiczne w fazie wzrostu oraz ekspansji (ticket inwestycyjny: 5-60 mln zł).

Produkt skierowany do potencjalnych Pośredników Finansowych/Podmiotów Zarządzających/Funduszy Corporate Venture Capital

Wymagany wkład Inwestora Prywatnego to min. 50% Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego

Okres inwestycyjny funduszy CVC - 5 lat (z możliwością wydłużenia), jednak max do 31.12.2023 r.

Więcej

Poland Prize

Poland Prize to pilotażowa inicjatywa w ramach rządowego programu Start In Poland. Pierwszym etapem pilotażu jest wybór operatorów działających na rzecz rozwoju startupów i posiadają doświadczenie w inkubacji lub akceleracji startupów zagranicznych. Każdy z maksymalnie 3 operatorów będzie dysponował budżetem do 5 milionów zł w celu wyszukania, przygotowania i wsparcia zagranicznych zespołów start-upowych w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce. Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 15 mln zł.  

Kwota grantu dla projektu akceleratora wynosi maksymalnie 5 mln zł. Każdy start-up ma możliwość otrzymania od akceleratora pomocy finansowej w kwocie do 200 000 zł, a także pakiet usług o wartości maksymalnie 50 000 zł. Nabór wniosków 28 lutego - 29 marca 2018 r.  Wymagany jest wkład finansowy ze strony operatorów nie niższy niż 20% kosztów operacyjnych.

Więcej

Sieć Otwartych Innowacji

Projekt Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. „Sieć Otwartych Innowacji” jest  finansowany głównie ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja potrwa do końca marca 2023 roku. Budżet wynosi 133 mln zł. W projekcie planowanych jest  120 transakcji transferów technologii innowacyjnych, produktowych lub procesowych, wpisujących się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wymagana jest gotowość technologiczna na poziomie TRL 7-9.

W ramach projektu grantowego przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w formie:

 • wsparcia merytorycznego w ramach usług doradczych, zorientowanych na pomoc przedsiębiorcom w procesie określania ich potrzeb, przygotowania zakupu już wybranej technologii i mentoring w trakcie wdrażania (dofinansowanie do 85% kosztów usług; z budżetu w wysokości 28 mln zł),
 • wsparcia finansowego nabycia od tzw. dawcy technologii prawa własności lub licencji do wykorzystania technologii (nabywanie WNiP będzie odbywało się w formule projektów grantowych w drodze konkursów, wsparcie udzielane będzie w formie pomocy publicznej lub pomocy de minimis zgodnie z mapą pomocy regionalnej - dofinansowanie maksymalnie do 70%; z budżetu 72 mln zł).

Dawcami technologii mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty zagraniczne.

Więcej

 

Finansowanie wdrożeń wyników prac B+R o wysokim potencjale rynkowym

Finansowanie wdrożeń wyników prac B+R o wysokim potencjale rynkowym (Badania na rynek – poddziałanie 3.2.1 POIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera wdrażanie innowacyjnych produktów i usług w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 20 mln zł na realizację prac badawczo-rozwojowych, skorzystanie z usług doradczych oraz realizację inwestycji. Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie.

Efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności minimum na skalę kraju.

Minimalna łączna wartość kosztów w projekcie podlegających dofinansowaniu wynosi 10 mln zł.

Więcej

Bony na innowacje dla MŚP

Finansowanie nawiązywania współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki (Bony na innowacje dla MŚP – poddziałanie 2.3.2. POIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera współpracę małych i średnich firm z jednostkami naukowymi. Przedsiębiorca posiadający innowacyjny pomysł  biznesowy może skorzystać z wiedzy i zaplecza technicznego jednostki naukowej. Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup usługi od jednostki naukowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Maksymalna kwota dofinansowania w I etapie (usługowym) to 340 tys. zł . Po pomyślnym zakończeniu I etapu przedsiębiorcy mogą otrzymać 560 tys. zł na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową. Środki mogą zostać wykorzystane na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej

inno_LAB

Dostarczanie informacji ułatwiających współpracę sektorów prywatnego i publicznego, w tym opracowanie i testowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw (inno_LAB).

W ramach inno_LAB przygotowywane i uruchamiane są nowe programy wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw na małą skalę. Zadaniem inno_LAB jest testowanie nowych sposobów pomocy i wsparcia przedsiębiorców oraz sprawdzenie działania programów w ramach pilotaży przed uruchomieniem działań w skali docelowej. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekty wdrażane w ramach inno_LAB dotyczą działalności B+R oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach. Korzyści dla przedsiębiorców otrzymujących wsparcie w pilotażach każdorazowo zależą od obszaru poddanego testowaniu.

 

Więcej

 

 

Wzór na konkurencję

Finansowanie projektowania i wzornictwa w działalności MŚP (Wzór na konkurencję – działanie 1.4 POPW)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera wykorzystywanie wzornictwa w działalności przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrażanie projektów dotyczących wykorzystania procesów wzorniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekty realizowane są w dwóch etapach. Pierwszy etap powinien obejmować diagnozę firmy w formie audytu wzorniczego, na podstawie którego opracowywana jest strategia wzornicza. Strategia powinna zawierać rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Drugi etap powinien obejmować wdrożenie strategii tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji wynosi maksymalnie 100 tys. zł w pierwszym etapie oraz maksymalnie 3 mln zł w etapie drugim.

Więcej

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Finansowanie usług proinnowacyjnych "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" (poddziałanie 2.3.1 POIR).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w procesie wdrażania innowacji.

Dofinansowaniu w ramach projektu podlegać będzie zakup następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu:  

1. usług doradczych w zakresie innowacji oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, albo

2. usług doradczych w zakresie innowacji  oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

3. koszty realizacji następujących form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej:
A.    inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej;
B.    inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej;
C.    inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej;
D.    inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych wynosi 500 000 zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji jest niższa niż 1 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1.dla usług proinnowacyjnych:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;

2. dla inwestycji jest zgodna z mapą pomocy regionalnej (maksymalnie 70%).

Więcej

Finansowanie ochrony własności przemysłowej

Finansowanie ochrony własności przemysłowej (poddziałanie 2.3.4 POIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie realizacji projektów dotyczących uzyskania ochrony własności przemysłowej lub realizacji ochrony własności przemysłowej. Uzyskanie ochrony dotyczy patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe. Realizacja ochrony własności przemysłowej obejmuje unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dzięki pozyskaniu prawa ochronnego przedsiębiorca:

 • uzyska pewność, że jego produkt nie narusza praw podmiotów trzecich,
 • w razie naruszenia praw ochrony własności przemysłowej będzie mieć możliwość wystąpienia do właściwych organów z roszczeniami wobec podmiotu, który naruszył ich prawa m.in. z żądaniem wycofania produktu z rynku,
 • w sytuacji, w której przedsiębiorca nie posiada zaplecza infrastrukturalnego i kadrowego, niezbędnego do wdrożenia produktu i wprowadzenia go na rynek, po uzyskaniu ochrony własności przemysłowej może sprzedać prawa ochronne lub udzielić licencji przedsiębiorstwu posiadającemu potencjał do wdrożenia danego produktu.

Wartość zgłaszanych w ramach działania projektów nie powinna być niższa niż 10 tys. złotych i nie przekraczać 1 mln złotych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Więcej

Akceleracja biznesowa w branżach innowacyjnych

Głównym celem zainicjowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) projektu jest tworzenie akceleratorów biznesowych w branżach innowacyjnych takich jak: technologie kosmiczne, gry wideo, robotyka i automatyka, design przemysłowy, inżynieria medyczna i materiałowa oraz technologie energetyczne. ARP S.A. utworzyła akcelerator w sektorze gier wideo - ARP Games sp. z o.o. Ten model posłuży jako wzór dla kolejnych akceleratorów branżowych - również w powiązaniu z innymi organizacjami.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość realizacji w dowolnej dziedzinie i dowolnym miejscu na świecie,
 • proces aplikacji dostępny dla wszystkich,
 • wsparcie finansowe na dogodnych warunkach (wejście kapitałowe w zamian za udziały),
 • merytoryczne zaangażowanie pracowników ARP S.A. na każdym etapie realizacji ,
 • możliwość realizacji projektów we współpracy z innymi grupami startup’ów,
 • brak sformalizowanej ścieżki współpracy – projekty są szczegółowo analizowane pod kątem biznesowym i potencjalnych korzyści płynących z procesu akceleracji.

Więcej

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (działanie 1.3.2 POPW)

Celem działania realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest stworzenie zachęty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców do rozwoju swoich firm w oparciu o istniejący potencjał i walory makroregionów. Wsparcie mogą otrzymać konsorcja MŚP prowadzące działania w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Wspierane są sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu, mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu. Każdy projekt powinien łącznie obejmować: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

Więcej

ARP Innovation Pitch

Wsparcie współpracy pomiędzy startupami i MŚP a dużymi spółkami.

Głównym celem projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) jest skojarzenie jak największej liczby małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi spółkami.
Projekt ma formułę konkursu przebiegającego w dwóch etapach, w pierwszym duże przedsiębiorstwo określa swoje potrzeby technologiczne, a startupy lub małe, średnie firmy prezentują  rozwiązania odpowiadając na te potrzeby.
Późniejsze etapy to nabór rozwiązań, ich ocena dokonana przez jury złożone ze specjalistów reprezentujących spółkę i eksperta z ramienia ARP S.A..  Ostatnia część to wybór najlepszych pomysłów w formie panelu ekspertów lub finału, gdzie przedstawiciele  firmy mają możliwość zaprezentowania swojej oferty przed publicznością.

Dzięki takiej formule w prosty i szybki sposób możecie Państwo znaleźć rozwiązanie na zidentyfikowaną potrzebę bez angażowania dużych zasobów osobowych i finansowych.
Małe i średnie firmy zyskują zaś możliwość weryfikacji swoich produktów oraz zdobycia dobrego partnera biznesowego.

Więcej

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego (kredyty inwestycyjne, obligacje).

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa (w tym spółki samorządowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, związki komunalne).

Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW.

Kredyty inwestycyjne

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich (zapewnienie środków na wymagany wkład własny).

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

Obligacje

Produkt BGK o charakterze dłużnym, przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

 

Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek odpowiadających ich bieżącym potrzebom, w tym na cele inwestycyjne i obrotowe. Finansowanie takie stanowi doskonałe uzupełnienie dla finansowania kapitałowego średnich i dużych przedsiębiorstw. W ramach przygotowanych instrumentów wsparcia dostępne są pożyczki średnio i długookresowe. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. 

Korzyści dla beneficjentów:

 • finansowanie uzależnione od potrzeb przedsiębiorcy,
 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • możliwe zaangażowanie pożyczkowe od 2 do 50 mln zł,
 • finansowanie do 80% kosztów inwestycji (w uzasadnionych przypadkach możliwy niższy niż 20% poziom wkładu własnego),
 • możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstwa ,
 • źródło uzupełnienia finansowania kapitałowego lub finansowania ze środków unijnych,
 • wsparcie w zakresie strukturyzacji projektu.

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Więcej

 

Finansowanie kapitałowe wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje finansowanie rozwoju przemysłu poprzez fundusz działający w formie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Formy finansowania obejmują przeważnie obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji, dodatkowo fundusz może obejmować obligacje, udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielać finansowania hybrydowego.

 • Instrumenty finansowe: kapitał / mezzanine,
 • Sektory: przemysł i usługi,
 • Typ inwestycji: inwestycje w istniejące spółki,
 • Preferowany okres inwestycji: ok. 5-7 lat (dopuszczalny dłuższy w szczególnych przypadkach),
 • Zaangażowanie (wartościowo): min. 30 mln zł, maks. 300 mln zł,
 • Zaangażowanie (udział): fundusz obejmuje udziały mniejszościowe (od 10% do 50% minus 1 akcja) w kapitale zakładowym,
 • Fundusze: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP).

Granty na dizajn

Produkt kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) zajmujących  się seryjną produkcją mebli, którzy nie współpracowali dotychczas z profesjonalnym projektantem. Dzięki wspraciu można zaprojektować i wdrożyć swój własny wzór mebla, a potem pokazać go na targach branżowych. Wsparcie dla MŚP będzie udzielane za pośrednictwem operatora (Grantobiorcy).  Maksymalna kwota grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 2.500.000,00 zł. Maksymalna wysokość wsparcia dla MŚP może wynieść 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnychć, do których zalicza się koszty:

 • usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego,
 • dotyczące innowacji nietechnologicznych związanych z rozwojem działalności gospodarczej, w tym dotyczących np. m.in. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli,
 • związane z udziałem w targach (tj. koszty: podróży służbowych, transport, ubezpieczenie, rezerwacja miejsca wystawowego, opłaty rejestracyjne, wpis do katalogu targowego oraz reklama w mediach targowych).

Pomoc udzielana będzie MŚP za pośrednictwem Grantobiorcy, do zadań którego należeć będzie:
1) Przeprowadzenie aktywnej rekrutacji przedsiębiorców do projektu. Elementem rekrutacji będzie organizacja minimum jednego wydarzenia networkingowego dla przedsiębiorców i projektantów mebli. 
Celem takiego wydarzenia jest głównie ułatwienie przedsiębiorcom nawiązania współpracy z projektantem, dlatego będzie ono uwzględniać, zarówno działania edukacyjne, jak i animujące nawiązywanie współpracy przez obie grupy. Rekrutacja może obejmować różne sposoby naboru w zależności od oferty Grantobiorcy. Grantobiorca powinien uwzględnić, że grupa, do której skierowany jest instrument wymaga aktywnej rekrutacji. Przedsiębiorcy z tej grupy mogą jeszcze nie widzieć korzyści ze współpracy z projektantem lub wahać się przy podejmowaniu takiej działalności. Dlatego też sposób rekrutacji jest jednym z ważnych elementów projektu.
2) Przeprowadzenie co najmniej 10 procesów wzorniczych prowadzących do zaprojektowania mebli dla przedsiębiorców w oparciu o autorskie wzory. Procesy te będą realizowane przez zapewnionych przez Grantobiorcę ekspertów, np. kierownika projektu, dizajn menedżera, eksperta ds. trendów (konsumenckich, technologicznych) oraz profesjonalnych projektantów. Ważnym elementem jest zapewnienie przedsiębiorcom opiekunów (np. jako dizajn menedżerów), którzy przeprowadzą ich przez proces projektowy. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy nie mają doświadczenia w takich działaniach, nie widzą zalet tych działań, swoich korzyści i zagrożeń w procesie. Opiekun wraz z projektantem mają zapewnić profesjonalizację procesu projektowania u przedsiębiorcy.
Jeden projektant nie może być zaangażowany w proces projektowania mebla dla więcej niż jednego przedsiębiorcy w ramach projektu.
Procesy projektowe zawierać będą co najmniej następujące elementy - fazy kluczowe (kamienie milowe):
1.  Zrozumienie

 • Zbieranie informacji o przedsiębiorcy – potencjał technologiczny, park maszynowy, zasoby kadrowe,
 • Analiza konkurencji,
 • Analiza trendów adekwatnych dla obszarów istotnych dla danego przedsiębiorcy,

2.  Synteza i analiza

 • Opracowanie briefu projektowego,
 • Opracowanie 1-3 kierunków projektowych,

3.  Tworzenie rozwiązań i prototypowanie

 • Opracowanie prototypu mebla we współpracy z technologiem/konstruktorem danego przedsiębiorcy.

3) Doradztwo w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli, o ile towarzyszy procesom, o których mowa w pkt 2. Grantobiorca zapewni doradców.
4) Zapewnienie udziału przedsiębiorców w targach branżowych, w celu zaprezentowania produktów projektu (nowych mebli) na wspólnym dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie stoisku (miejsce targów, na których zostaną zaprezentowane meble, powstałe w wyniku realizacji projektu, zostaną określone przez Grantobiorcę we wniosku o udzielenie grantu, wybrane z listy wskazanej w dokumentacji konkursowej).
5) Organizację imprezy podsumowującej realizację procesów projektowych, na której zaprezentowane zostaną powstałe w wyniku projektu meble oraz ich producenci i projektanci.
6) Wyprodukowanie filmu dokumentującego przeprowadzone procesy projektowania mebli.

Działanie jest elementem Programu Polskie Meble, koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. W rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju branża meblarska została określona jako jedna z polskich specjalizacji przemysłowych.
                   

Więcej

Ubezpieczenie Krótkoterminowych Należności – KUKE Polisa na Świat

Ubezpieczenie krótkoterminowych należności skierowane do Przedsiębiorców będących Klientami PKO Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A)

Polisa na Świat – ubezpieczenie należności dotyczących sprzedaży realizowanej z odroczonym terminem płatności.

 • polisa dedykowana Klientom PKO BP S.A. prowadzącym nieprzerwaną działalność gospodarczą od min. 18 miesięcy,
 • ochrona ubezpieczeniowa dotyczy sytuacji, w której kontrahent nie zapłaci należności w całości lub w części z przyczyn leżących całkowicie po jego stronie (ryzyko handlowe),
 • w przypadku kontrahentów zagranicznych brak płatności może wynikać również z przyczyn związanych z sytuacją kraju kontrahenta (ryzyko polityczne),
 • polisa zawierana na czas nieokreślony z rocznymi okresami rozliczeniowymi,
 • składka płatna jest jednorazowo z góry za cały okres rozliczeniowy.

Przedmiotem ubezpieczenia są należności: 

 • płatne w kredycie kupieckim,
 • które powstały oraz których termin zapadalności przypada w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia,
 • są bezsporne,
 • dotyczą sprzedaży do kontrahentów, którzy spełniają wymagania dla limitu kredytowego.

W ofercie znajdują się IV Warianty ubezpieczenia różniące się od siebie paramentami: 

 • roczną wielkością sprzedaży w kredycie, 
 • wysokością limitu kredytowego dla każdego kontrahenta,
 • sumą ubezpieczenia,
 • składką roczną.

Warunki dla limitu kredytowego:

 • kontrahent ma siedzibę w jednym ze 103 krajów wymienionych w Załączniku nr 1 do OWU,
 • max termin płatności za daną należność do 60 dni,
 • kontrahent prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 9 miesięcy,
 • wszystkie płatności realizowane przez kontrahenta w ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc do dnia dostawy towaru nie mogły być opóźnione o więcej niż 30 dni,
 • Ubezpieczający musi zrealizować z danym kontrahentem 3 transakcje w kredycie kupieckim na łączną kwotę w zależności od Wariantu ubezpieczenia: 6.000 zł lub 20.000 zł,
 • w dniu dostawy towaru / realizacji usługi kontrahent nie jest w stanie prawnie stwierdzonej niewypłacalności,
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. nie wypłaciła lub nie odmówiła wypłaty odszkodowania Ubezpieczającemu za ubezpieczenie należności kontrahenta.

Więcej
 

Kredyty obrotowe

Oferta finansowania krótkoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa lub spłatę zadłużenia wobec innych banków.

Finansowanie kredytem obrotowym pozwala na:

 • zabezpieczenie i poprawę płynności finansowej,
 • natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych,
 • wzrost kapitału obrotowego i realizowanie jednorazowo większej liczby kontraktów i przedsięwzięć,
 • zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej.

Więcej

Wykup wierzytelności to dla zbywcy:

 • skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za dostarczone towary i usługi,
 • możliwość oferowania swoim odbiorcom korzystniejszych warunków płatności,
 • w przypadku wykupu bez regresu eliminacja ryzyka finansowego związanego z nieuregulowaniem przez dłużnika zobowiązania, a dla dłużnika:
 • realizacja inwestycji w formule „Zbuduj i sfinansuj” bez konieczności przeprowadzania odrębnych postępowań przetargowych na realizację inwestycji i jej finansowanie,
 • rozłożenie spłaty wierzytelności na dłuższy okres, dopasowany do możliwości finansowych.

Więcej

Gwarancje kredytowe dla MŚP (de minimis)

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) są przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy w ocenie banku udzielającego kredytu mają zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową).

Korzyści dla przedsiębiorców

 • zwiększają się szanse na uzyskanie kredytu na bardziej atrakcyjnych warunkach niż w sytuacji, gdy przedsiębiorca zaproponuje inną formę zabezpieczenia spłaty kredytu
 • obniża się całkowity koszt kredytu dzięki np. niższej marży lub prowizji
 • przedsiębiorca może skorzystać z kredytu nawet, gdy ma krótką historią kredytową lub nie ma wystarczającego majątku na jego zabezpieczenie
 • przedsiębiorca  nie obciąża własnego majątku i może nim dowolnie dysponować, nie musi go zastawiać ani na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz BGK
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji

Przedsiębiorcy w zależności od potrzeb mogą skorzystać z gwarancji w ramach programów:

 • Gwarancji de minimis (udzielanych w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej.)
 • Gwarancji na warunkach rynkowych w ramach programu COSME (PLG COSME)

Więcej

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

Cash management

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe:

 • bieżący,
 • pomocniczy,
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych,
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów,
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych,

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja),

3. Rozliczenia bezgotówkowe:

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet,
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy),

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy):

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP),
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN),

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid,

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP),
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami,
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia),

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

 

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Oferowane produkty skarbowe:

Transakcja wymiany walutowej - transakcja kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego:

 • transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD),
 • transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP,
 • opcja walutowa.

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza:

 • transakcja zamiany stóp procentowych IRS,
 • transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS.

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych - pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi:

 • lokaty negocjowane rynku pieniężnego,
 • bony skarbowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • transakcje typu BSB i SBB.

Więcej

Ubezpieczenia i gwarancje w handlu krajowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE S.A. wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W naszej ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Więcej

Faktoring

Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach. Usługa faktoringu jest popularnym i uznanym przez polskich przedsiębiorców sposobem na uzyskanie zewnętrznego finansowania bieżącej działalności firmy.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Oferta KUKE Finance S.A. obejmuje finansowanie krajowych i zagranicznych należności  w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Więcej

"Early Warning" - wsparcie dla firm w trudnościach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach działania "Early Warning"- wspracie dla firm w trudnościach, będącego częścią Programu Rozwoju Kapitału Ludzkiego świadczy, w sposób długotrwały, systemowy i kompleksowy, usługi dla właścicieli i kadry MŚP, mające na celu podnoszenie ich kompetencji zarządczych, które przełożą się na zarządzanie przedsiębiorstwem i jego rozwojem. Rodzaje usług świadczonych w ramach Programu: analiza stanu przedsiębiorsta i definiowanie przyczyn trudności oraz mentoring.

Kompleksowy Program Rozwoju Kapitału Ludzkiego to program wsparcia przedsiębiorstw oferowany przez Grupę PFR w oparciu o usługi świadczone przez ekspertów, doradców i mentorów rekrutowanych i utrzymywanych przez PARP. Program jest stałym, trwałym produktem, który przez kolejne lata funkcjonowania będzie się stawał bardziej rozpoznawalny przez przedsiębiorców.

Więcej

 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Współpraca biznesu z edukacją  (Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – działanie 2. 12 POWER)

System Rad ds. Kompetencji, wzorem podobnych działań prowadzonych w krajach UE i świata, ma na celu włączanie przedsiębiorców we współpracę z edukacją i nauką, by mieli oni wpływ na kształtowanie podstaw programowych, programów nauczania czy brali udział w ich dostarczaniu jako wykładowcy czy nauczyciele czy egzaminatorzy. System przewiduje powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji na szczeblu centralnym oraz Rad Sektorowych ds. Kompetencji w poszczególnych sektorach gospodarki. W roku 2016 zostało wybranych i zaczęło funkcjonować pierwszych 6 Rad. Rady Sektorowe tworzą osoby związane z danym sektorem - przedsiębiorcy, organizacje pracodawców  i pracowników, przedstawiciele systemu oświaty, nauki, administracji oraz instytucji rynku pracy. Tak dobrane gremium będzie miało wpływ na system edukacji w Polsce, aby mógł on lepiej odpowiadać na potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców danego sektora.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji realizują Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, poprzez zaangażowanie pracodawców w system edukacji w Polsce.  Działania Rad ds. Kompetencji będą wspierane przez wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego, które będzie prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na poziomie całej gospodarki i kraju, w poszczególnych branżach, w których będą działania Rady Sektorowe. W ramach produktu prowadzony jest także konkurs Pracodawca Jutra, nagradzający tych przedsiębiorców, którzy aktywnie współpracują z edukacją i nauką w kształtowaniu kompetencji młodych ludzi, przyszłych pracowników.

Więcej

 

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" realizowany jest przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program umożliwia uzyskanie preferencyjnej pożyczki na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Absolwenci szkół i uczelni wyższych, studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, ale także podmioty takie jak, np.: niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce.

Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Więcej

Wsparcie prawne dla start-upów

Wsparcie prawne dla start-upów (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) mające na celu pomoc w realizacji procesu inwestycyjnego. Wybrane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości kancelarie prawne będą świadczyć usługi prawne w zakresie analizy formalno-prawnej umowy inwestycyjnej wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia przedsiębiorstwa. 

 • Indywidualne doradztwo prawne w trakcie negocjacji warunków umowy inwestycyjnej
 • Nie jest  wymagany wkład własny, jeśli wartość wybranych usług nie przekracza 20 tys. zł
 • Dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 5 lat
 • Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosi 20 tys. zł i jest w 100% finansowana z budżetu państwa.

 

Więcej

Kredyt na innowacje technologiczne

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie to przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać:

 • prawa własności przemysłowej lub,
 • wyników prac rozwojowych lub,
 • wyników badań przemysłowych lub,
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.  

Więcej

PFR Starter FIZ

Fundusze Venture Capital

Fundusz PFR Ventures S.A. działa w formule Funduszu Funduszy, oferując finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych (np. funduszy venture capital lub aniołów biznesu). Środki funduszu na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia będą pochodzić z funduszy europejskich (tj. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz ze środków prywatnych zapewnionych przez wybranych pośredników finansowych.

PFR Starter FIZ

PFR Ventures S.A. uruchomiło fundusz PFR Starter FIZ, który jest skierowany jako wsparcie finansowe dla innowacyjnych spółek na najwcześniejszym etapie rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji i startu), udzielane poprzez pośredników finansowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom są w stanie zapewnić finansowanym spółkom także tzw. smart money (wsparcie mertoryczne, dostęp do know-how, kontakty biznesowe), zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

 • Środki do dyspozycji w ramach PFR Starter FIZ: 782 mln zł,
 • Wartość finansowania w ramach jednego projektu: pierwsza inwestycja do 1 mln zł kolejne inwestycje w sumie do 3 mln zł (razem z pierwszą inwestycją),
 • Struktura finansowania inwestycji: 80% Fundusz PFR / 20% środki prywatne,
 • Wkład do funduszu VC z ramienia PFR Starter FIZ to 20 – 50 mln zł,
 • Finansowanie w postaci kapitałowej (np. objęcie udziałów/akcji, od 10% do 49%),
 • Okres inwestycyjny: Inwestycje w fundusze 2017-2020, Inwestycje w spółki 2017-2023.

Więcej

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Więcej

Finansowanie dłużne eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw

W ramach programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udziela zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Kredyty finansujące nabywców bezpośrednio mogą być udzielane po dokonaniu każdorazowo indywidualnej oceny transakcji i kredytobiorcy. W przypadku instrumentów wymagających udziału banku nabywcy, warunkiem udzielenia przez BGK kredytu jest dostępność limitów na finansowanie transakcji z danym bankiem.

Wszystkie kredyty objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy,
 • kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio,
 • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego.

W przypadku transakcji z odbiorcami z krajów ryzyka nierynkowego, stosowane są następujące instrumenty finansowania krótkoterminowego:

 • postfinansowanie akredytywy eksportowej,
 • dyskonto należności z akredytywy eksportowej,
 • potwierdzanie akredytyw dokumentowych,
 • prefinansowanie eksportu.

Ponadto, BGK poprzez Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych.

Więcej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych. Fundusz inwestuje wspólnie z polską firmą bezpośrednio w jej zagraniczną spółkę zależną i dzieli z nią ryzyko projektu zagranicznego.

Fundusz może wspólnie z polską firmą finansować przejęcie zagranicznej spółki, utworzenie nowej spółki lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy. Fundusz zawsze jest udziałowcem mniejszościowym i pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiej firmy.

Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne ale też dystrybucyjne i usługowe.

 • Fundusz może nabywać istniejące lub obejmować nowe udziały zagranicznych spółek realizujących projekt ekspansji polskiej firmy.
 • Po osiągnięciu przez zagraniczną spółkę zależną zakładanych rezultatów Fundusz odsprzedaje swoje udziały polskiej firmie na warunkach rynkowych.
 • Wyjście Funduszu z projektu powinno nastąpić nie później niż po 10 latach. Do tego czasu Fundusz nie wymaga spłaty finansowania.

Fundusz może także udzielić pożyczki zagranicznej spółce zależnej polskiej firmy. Pożyczka może być zabezpieczona wyłącznie aktywami zagranicznej spółki, bez regresu do polskiej firmy.

Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN zarządza PFR Towarzystwo Funduszy Inwestcyjnych S.A.

Więcej

Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych związane jest z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub budowę gotowych obiektów. Okres spłaty kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takich kontraktów może sięgać dwóch i więcej lat.

Więcej

Ubezpieczenie transakcji eksportowych finansowane przez banki oraz instytucje finansowe. Wiedza i doświadczenie KUKE S.A. pozwalają na efektywną współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Oferowane produkty ubezpieczeniowe umożliwiają bankom bezpieczne finansowanie kontraktów eksportowych, a przedsiębiorcom pomyślną realizację transakcji.

Więcej

Gwarancje w handlu międzynarodowym

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Więcej

KUKE S.A. oferuje również gwarancję spłaty krótkoterminowego kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank  na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

Więcej

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki KUKE S.A. oferuje gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki naszym gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Więcej

Kompetencje

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) wspiera w rozwoju kompetencji polskich inwestorów.

Stawianie pierwszego kroku na drodze ku zagranicznej ekspansji wymaga odpowiedniego wsparcia oraz uzbrojenia przyszłego inwestora w niezbędną wiedzę i kompetencje dotyczące procesu globalizacyjnego. Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej, oferuje współpracę w budowaniu kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej. 

O tym, jak i od czego zacząć, PAIH S.A. opowie podczas warsztatów inwestycyjnych, sprofilowanych tak, aby uwzględnić wszystkie oczekiwania i profil działalności firmy. Eksperci prowadzą szkolenia zarówno w siedzibie Agencji, jak i w wybranych przez klienta miejscach.

Więcej

Doradztwo dla inwestora

Długofalowa relacja z inwestorem zagranicznym to kluczowy składnik jego sukcesu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) towarzyszy klientom od początku procesu inwestycyjnego, ale zostaje z nim znacznie dłużej - nie tylko do momentu założenie spółki za granicą.

Zespół doświadczonych ekspertów przygotuje listę atrakcyjnych lokalizacji, gdzie inwestycja klienta ma największe szanse na realizację, a także doradzi optymalną ścieżkę implementacji projektu na wybranych rynkach.
Przyszłych inwestorów PAIH S.A. zabierze też do kraju, gdzie projekt ma być realizowany, aby przyjrzeć się jego potencjałowi inwestycyjnemu.
Po zakończonej inwestycji sprawdza, w jaki sposób polski inwestor odnalazł się w nowym miejscu oraz wspiera go w jego dalszych działaniach.

W ramach produktu przewidziane są następujące podprodukty:

1. doradztwo lokalizacyjne

2. analiza lokalizacyjna

3. study tour

4. after care

Więcej

Zachęty inwestycyjne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wspiera Polskich inwestorów zagranicznych w ubieganiu się o instrumenty wsparcia na lokalnym rynku, w tym granty finansowe oferowane przez rząd państwa docelowego. Dostępność oraz specyfika instrumentów w wybranym kraju wymaga analizy na zasadzie case by case.

Więcej

Projekt Polski Czempion

Program Polski Czempion to narzędzie służące budowaniu grupy liderów ekspansji zagranicznej wśród polskich firm prywatnych. Uczestnicy Programu uczą się identyfikować bariery w ekspansji zagranicznej, pod skrzydłami ekspertów rozwijają dobre praktyki w biznesie oraz otrzymują wparcie w inwestycjach zagranicznych od polskich władz publicznych.

W ramach Programu Polski Czempion, organizowane są m.in. warsztaty na temat finansowania ekspansji, czy poświęcone prawnym i podatkowym aspektom ekspansji.

Głównym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Programie Polski Czempion jest firma doradcza PWC.

Więcej

Potencjalne rynki i kanały dystrybucji - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Na podstawie wnikliwej analizy oczekiwań klienta i profilu jego działalności biznesowej, eksperci PAIH S.A. zarekomendują strategię wejścia na rynek dla określonej grupy produktowej. Dostarczą również pakiet niezbędnych informacji na temat charakterystyki lokalnych kanałów dystrybucji.

Więcej

Kontakty lokalne - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie. Wspólnie z polskim przedstawicielstwem zagranicznym PAIH S.A. ułatwia wybór i dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych. Pomaga też w kontakcie z władzami lokalnymi.
Nad klientami otwiera ochronny parasol publicznego wsparcia, a dzięki organizowanym misjom gospodarczym, konferencjom, spotkaniom biznesowym, seminariom, które odbywają się w Polsce i za granicą - wyjście poza Polskę stanie się dużo łatwiejsze. 

Więcej

Weryfikacja partnerów biznesowych - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Znalezienie wiarygodnego partnera za granicą wymaga kontaktów na danym rynku oraz znajomości jego specyfiki. Dzięki dużemu doświadczeniu eksperci PAIH S.A. przeprowadzą wstępną weryfikację wiarygodności wybranej firmy, bazując na ogólnodostępnych danych oraz informacjach o nieuczciwych firmach. W przypadku chęci nawiązania bliższej współpracy z potencjalnym partnerem, Agencja rekomenduje dokonanie zaawansowanej weryfikacji takiej firmy.

Więcej

Przygotowanie firm do udziału w targach - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Targi to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych z zagranicznymi partnerami. W wielu krajach, zwłaszcza odległych kulturowo, osobisty kontakt jest elementem koniecznym do rozpoczęcia współpracy. Udział w targach wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, aby w pełni skorzystać z ich możliwości promocyjnych.
Agencja proponuje pomoc w kompleksowym przygotowaniu polskich przedsiębiorców do udziału w targach zagranicznych. Zapewnia dostęp do pakietu niezbędnych informacji o specyfice danego rynku czy konsultacje w opracowaniu materiałów marketingowych, dopasowanych do lokalnej kultury biznesowej.

Więcej

Misje gospodarcze - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Podczas organizowanych misji gospodarczych, Agencja zapewnia klientom szeroki wachlarz możliwości - zapewnia  uczestnictwo  w warsztatach, konferencjach, targach a także skrojone na miarę spotkania biznesowe, umożliwiające lepsze zrozumienie nowego rynku. Wszystkie wydarzenia odbywają się pod ochronnym parasolem polskich instytucji publicznych, przy częstym udziale  najwyższych przedstawicieli administracji centralnej oraz lokalnej.

Więcej

Dedykowane spotkania biznesowe - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Dobra znajomości specyfiki biznesowej obu stron oraz szeroka sieć kontaktów pozwala przygotować skuteczne sesje B2B. Eksperci PAIH S.A. zorganizują w Polsce oraz za granicą skrojone na miarę spotkania biznesowe - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem profilowym firm oraz zadeklarowaną formą współpracy.

Więcej

Warsztaty i szkolenia

Projekt realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Organizowane przez PAIH S.A. szkolenia i warsztaty biznesowe pozwalają polskim firmom uzyskać wiedzę na szczeblu operacyjnym w procesie eksportu na nowy rynek. Szkolenia i warsztaty organizowane są z udziałem ekspertów oraz specjalistów posiadających doświadczenie operacyjne na danym rynku.  Agencja prowadzi szkolenia zarówno w Polsce, jak i na wybranych rynkach.

Więcej

Publikacje

Wydawane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. publikacje skierowane są zarówno do potencjalnych inwestorów zagranicznych jak i polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności eksportowej na wybranych rynkach. Celem tych publikacji jest prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Polski, polskiej gospodarki, zachęt inwestycyjnych oraz prezentacja kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki.  W zakresie publikacji przygotowywanych dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkami zagranicznymi, Agencja przygotowuje zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami zewnętrznymi publikacje prezentujące wybrane rynki zagraniczne z uwzględnieniem informacji o charakterze polityczno-społecznym, gospodarczym, prawnym, inwestycyjnym oraz zawierające praktyczne informacje dotyczące dostępnych instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Agencja przygotowuje dodatkowo publikacje dedykowane.

Więcej

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Finansowanie działań związanych z rozwojem eksportu (Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - poddziałanie 2.3.3)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera internacjonalizację przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych oraz rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Zaprojektowane działanie dodatkowo przyczynią się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków Krajowego Klastra Kluczowego). Ze wsparcia mogą skorzystać – koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecznym odbiorcą wsparcia są również przedsiębiorcy wchodzący w skład poszczególnych klastrów.
Wspierane są projekty obejmujące usługi związane z:

 • wprowadzaniem na rynki zagraniczne produktów klastra (i jego członków), ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie,  
 • aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji,
 • tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi,
 • współpracą międzynarodową,
 • zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie na wspólny projekt o wartości nawet 10 mln zł.

Więcej

Branżowy Program Promocji branży IT/ICT

Promocja polskiego sektora ICT podczas branżowych targów i konferencji za granicą (Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand – Poddziałanie 3.3.2 POIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizatorem Branżowego Programu Promocji dla sektora IT/ICT, który potrwa do końca czerwca 2019 r. Działania mają na celu promocję polskiego sektora ICT za granicą i obejmują przede wszystkim organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych branżowych targach i konferencjach. Do 2019 r. włącznie, PARP zorganizuje stoiska informacyjno-promocyjne podczas 14 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 8 krajach: w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Płd., Brazylii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Austrii. Polskie firmy z branży ICT mogą nieodpłatnie korzystać z promocji na stoiskach, m. in. poprzez prezentację ofert i filmów reklamowych czy organizację spotkań z kontrahentami.

Więcej

Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

W ramach finasowania przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) dysponuje kompleksowym zestawem usług. Oferuje wsparcie procesu restrukturyzacji poprzez: dostarczenie dodatkowego kapitału obrotowego, zmianę struktury finansowania oraz finansowanie działań restrukturyzacyjnych. Pożyczki dostępne w ARP S.A. mają charakter średnio- lub długookresowy i skierowane są do przedsiębiorców z sektora przemysłowego oraz ich usługodawców.

Korzyści dla beneficjentów:

 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • zaangażowanie finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb (od 2 do 40 mln zł),
 • merytoryczne i proceduralne wsparcie ekspertów ARP S.A.,
 • prosty sposób aplikacji – wniosek dostępny w wersji elektronicznej,
 • szybka decyzja – weryfikacja projektu do 10 dni od daty otrzymania,
 • uzyskanie dodatkowych środków przy braku możliwości zwiększenia zaangażowania przez dotychczasowych finansujących (wynikającego z prawa bankowego).

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Więcej

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN - finansowanie inwestycji mieszkaniowych

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest długoterminowym inwestorem finansowym, którego działalność polega na finansowaniu i współfinansowaniu inwestycji w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, realizowanych we współpracy z podmiotami prywatnymi, samorządami oraz spółkami Skarbu Państwa.  

Fundusz inwestuje w segmencie dostępnych cenowo mieszkań, a także w Infrastrukturę Samorządową. W ramach realizowanych projektów Fundusz może kupować, budować i rozbudowywać oraz modernizować budynki wielorodzinne lub budynki w zabudowie szeregowej, a także infrastrukturę związaną z budownictwem mieszkaniowym i samorządowym.

Co do zasady Fundusz oferuje dwa produkty: Produkt Aktywny Fundusz (PAF) oraz Produkt Aktywna Gmina (PAG), przy czym każdy z nich może być realizowany we współpracy z partnerem samorządowym. PAF zakłada, że docelowym właścicielem zabudowanej nieruchomości pozostaje Fundusz, a grunt może zostać m.in. zakupiony od partnera prywantego lub wniesiony aportem do spółki celowej przez partnera samorządowego, który po zakończeniu budowy może zostać wykupiony przez Fundusz. PAG przewiduje, że to partner samorządowy - który wnosi grunt do spółki - staje się z czasem właścicielem zabudowanej nieruchomości. Fundusz inwestuje w spółkę celową środki pieniężne pozwalające na realizację prac budowlanych. 

W dalszej kolejności, nieruchomość będzie wynajmowana przez spółkę na rzecz indywidualnych najemców, ale może być również wydzierżawiana na rzecz partnera samorządowego na okres,  który średnio wynosi ok. 25 - 30 lat.

Zarządzającym portfelem aktywów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest BGK Nieruchomości S.A.

Więcej

Otoczenie prawno-gospodarcze

Znajomość i zrozumienie specyfiki uwarunkowań biznesowych w Polsce, wsparte wieloletnimi obserwacjami rynku, to jedna z największych wartości, jaką Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. stara się przekazać klientom. Dzięki kompleksowemu podejściu Agnecja sięga do wiarygodnych źródeł by dostarczać sprawdzone informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Codziennie wyspecjalizowany zespół ekspertów PAIH pozyskuje, a następnie analizuje bieżące dane makroekonomiczne, śledzi informacje dotyczące uwarunkowań prawno–gospodarczych i innych czynników związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce. Efektem tej pracy są analizy sektorowe, raporty atrakcyjności inwestycyjnej, opracowania o dostępności potencjalnej kadry, wysokości płac czy oferowanych zachęt inwestycyjnych.

Więcej - Polska w liczbach

Więcej - Opracowania sektorowe

Więcej - Województwa

Więcej - Publikacje partnerów

Więcej - Prawo

Więcej - Zachęty inwestycyjne

Doradztwo lokalizacyjne

Wybór optymalnej ścieżki inwestycyjnej to decyzja, która przesądzić może o powodzeniu planowanego projektu. Dlatego, aby sprostać oczekiwaniom klienta i ułatwić proces decyzyjny - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wraz z partnerami regionalnymi - stworzyła Bazę Ofert Inwestycyjnych. Zawiera ona stale powiększającą się listę polskich ofert lokalizacyjnych typu greenfield (dostępne tereny) oraz brownfield (hale magazynowo - produkcyjne). To narzędzie niezbędne w procesie doradztwa strategicznego, przeznaczone dla przedsiębiorców i inwestorów zdecydowanych rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. To wsparcie również dla tych, którzy są na etapie poszukiwań atrakcyjnych lokalizacji. 

Więcej

Współpraca biznesowa

Udana inwestycja to możliwość stałego rozwoju klientów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) na terenie Polski. Dlatego firmom polskim i zagranicznym PAIH S.A. oferuje możliwość znalezienia w kraju partnerów biznesowych, spełniających określone kryteria, dotyczące ich lokalizacji, profilu produkcji czy wielkość firmy (zatrudnienie, obroty). W przypadku prywatyzacji czy zainteresowania udziałem w projektach w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pomoże skontaktować klienta z odpowiednimi podmiotami.

Więcej

Zachęty inwestycyjne

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych. Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych w ramach "Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023" (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny). Czeka na nich także możliwość zwolnień podatkowych (z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z podatku od nieruchomości), czy instrumenty współfinansowane z Funduszy Europejskich. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Wszystkie instrumenty wsparcia dostępne są w równym stopniu i na tych samych zasadach zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i polskich.

Więcej

Rzecznictwo biznesowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. pomaga klientom rozwiązywać bieżące problemy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oferuje wsparcie mediacyjne, usługi relacyjne, pośredniczenie w kontaktach z administracją centralną oraz jednostkami samorządu terytorialnego (JST). W oparciu o stały monitoring barier gospodarczych, opracowuje kompleksowe rozwiązania legislacyjne, pozwalające zminimalizować utrudnienia w aktywności biznesowej.

Więcej

Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

W ramach finasowania przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) dysponuje kompleksowym zestawem usług. Oferuje wsparcie procesu restrukturyzacji poprzez: dostarczenie dodatkowego kapitału obrotowego, zmianę struktury finansowania oraz finansowanie działań restrukturyzacyjnych. Pożyczki dostępne w ARP S.A. mają charakter średnio- lub długookresowy i skierowane są do przedsiębiorców z sektora przemysłowego oraz ich usługodawców.

Korzyści dla beneficjentów:

 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • zaangażowanie finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb (od 2 do 40 mln zł),
 • merytoryczne i proceduralne wsparcie ekspertów ARP S.A.,
 • prosty sposób aplikacji – wniosek dostępny w wersji elektronicznej,
 • szybka decyzja – weryfikacja projektu do 10 dni od daty otrzymania,
 • uzyskanie dodatkowych środków przy braku możliwości zwiększenia zaangażowania przez dotychczasowych finansujących (wynikającego z prawa bankowego).

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Więcej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych. Fundusz inwestuje wspólnie z polską firmą bezpośrednio w jej zagraniczną spółkę zależną i dzieli z nią ryzyko projektu zagranicznego.

Fundusz może wspólnie z polską firmą finansować przejęcie zagranicznej spółki, utworzenie nowej spółki lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy. Fundusz zawsze jest udziałowcem mniejszościowym i pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiej firmy.

Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne ale też dystrybucyjne i usługowe.

 • Fundusz może nabywać istniejące lub obejmować nowe udziały zagranicznych spółek realizujących projekt ekspansji polskiej firmy.
 • Po osiągnięciu przez zagraniczną spółkę zależną zakładanych rezultatów Fundusz odsprzedaje swoje udziały polskiej firmie na warunkach rynkowych.
 • Wyjście Funduszu z projektu powinno nastąpić nie później niż po 10 latach. Do tego czasu Fundusz nie wymaga spłaty finansowania.

Fundusz może także udzielić pożyczki zagranicznej spółce zależnej polskiej firmy. Pożyczka może być zabezpieczona wyłącznie aktywami zagranicznej spółki, bez regresu do polskiej firmy.

Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN zarządza PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A.

Więcej

Finansowanie kapitałowe wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje finansowanie rozwoju przemysłu poprzez fundusz działający w formie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Formy finansowania obejmują przeważnie obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji, dodatkowo fundusz może obejmować obligacje, udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielać finansowania hybrydowego.

 • Instrumenty finansowe: kapitał / mezzanine
 • Sektory: przemysł i usługi
 • Typ inwestycji: inwestycje w istniejące spółki
 • Preferowany okres inwestycji: ok. 5-7 lat (dopuszczalny dłuższy w szczególnych przypadkach)
 • Zaangażowanie (wartościowo): min. 30 mln zł, maks. 300 mln zł 
 • Zaangażowanie (udział): fundusz obejmuje udziały mniejszościowe (od 10% do 50% minus 1 akcja) w kapitale zakładowym
 • Fundusze: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP).

Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek odpowiadających ich bieżącym potrzebom, w tym na cele inwestycyjne i obrotowe. Finansowanie takie stanowi doskonałe uzupełnienie dla finansowania kapitałowego średnich i dużych przedsiębiorstw. W ramach przygotowanych instrumentów wsparcia dostępne są pożyczki średnio i długookresowe. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. 

Korzyści dla beneficjentów:

 • finansowanie uzależnione od potrzeb przedsiębiorcy,
 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • możliwe zaangażowanie pożyczkowe od 2 do 50 mln zł,
 • finansowanie do 80% kosztów inwestycji (w uzasadnionych przypadkach możliwy niższy niż 20% poziom wkładu własnego),
 • możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstwa ,
 • źródło uzupełnienia finansowania kapitałowego lub finansowania ze środków unijnych,
 • wsparcie w zakresie strukturyzacji projektu.

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Więcej

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Więcej

Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych związane jest z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub budowę gotowych obiektów. Okres spłaty kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takich kontraktów może sięgać dwóch i więcej lat.

Więcej

Ubezpieczenie transakcji eksportowych finansowane przez banki oraz instytucje finansowe. Wiedza i doświadczenie KUKE S.A. pozwalają na efektywną współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Oferowane produkty ubezpieczeniowe umożliwiają bankom bezpieczne finansowanie kontraktów eksportowych, a przedsiębiorcom pomyślną realizację transakcji.

Więcej

Gwarancje w handlu międzynarodowym

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Więcej

KUKE S.A. oferuje również gwarancję spłaty krótkoterminowego kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank  na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

Więcej

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki KUKE S.A. oferuje gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki naszym gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Więcej

Faktoring

Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach. Usługa faktoringu jest popularnym i uznanym przez polskich przedsiębiorców sposobem na uzyskanie zewnętrznego finansowania bieżącej działalności firmy.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Oferta KUKE Finance S.A. obejmuje finansowanie krajowych i zagranicznych należności  w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Więcej

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Oferowane produkty skarbowe:

Transakcja wymiany walutowej - transakcja kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego:

 • transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD),
 • transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP,
 • opcja walutowa.

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza:

 • transakcja zamiany stóp procentowych IRS,
 • transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS.

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych - pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi:

 • lokaty negocjowane rynku pieniężnego,
 • bony skarbowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • transakcje typu BSB i SBB

Więcej

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego (kredyty inwestycyjne, obligacje).

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa (w tym spółki samorządowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, związki komunalne).

Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW.

Kredyty inwestycyjne

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich (zapewnienie środków na wymagany wkład własny).

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

Obligacje

Produkt BGK o charakterze dłużnym, przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

 

Kredyty obrotowe

Oferta finansowania krótkoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa lub spłatę zadłużenia wobec innych banków.

Finansowanie kredytem obrotowym pozwala na:

 • zabezpieczenie i poprawę płynności finansowej,
 • natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych,
 • wzrost kapitału obrotowego i realizowanie jednorazowo większej liczby kontraktów i przedsięwzięć,
 • zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej.

Więcej

Wykup wierzytelności to dla zbywcy:

 • skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za dostarczone towary i usługi,
 • możliwość oferowania swoim odbiorcom korzystniejszych warunków płatności,
 • w przypadku wykupu bez regresu eliminacja ryzyka finansowego związanego z nieuregulowaniem przez dłużnika zobowiązania, a dla dłużnika:
 • realizacja inwestycji w formule „Zbuduj i sfinansuj” bez konieczności przeprowadzania odrębnych postępowań przetargowych na realizację inwestycji i jej finansowanie,
 • rozłożenie spłaty wierzytelności na dłuższy okres, dopasowany do możliwości finansowych.

Więcej

Cash management

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe

 • bieżący
 • pomocniczy
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja)

3. Rozliczenia bezgotówkowe

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy)

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy)

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP)
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN)

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP)
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia)

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

 

PFR NCBR CVC

PFR Ventures Sp. z o. o. realizuje PFR NCBR CVC, który jest pierwszym funduszem funduszy (FoF). 

PFR NCBR CVC w sposób systemowy zapewnia finansowanie funduszom typu Corporate Venture Capital (CVC) zarządzanym przez profesjonalne i niezależne od inwestorów zespoły inwestycyjne.

Utworzone fundusze CVC będą inwestować w spółki technologiczne w fazie wzrostu oraz ekspansji (ticket inwestycyjny: 5-60 mln zł).

Produkt skierowany do potencjalnych Pośredników Finansowych/Podmiotów Zarządzających/Funduszy Corporate Venture Capital

Wymagany wkład Inwestora Prywatnego to min. 50% Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego

Okres inwestycyjny funduszy CVC - 5 lat (z możliwością wydłużenia), jednak max do 31.12.2023 r.

Więcej

Programy akceleracyjne

Scale Up

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój startupów w programach akceleracji wdrażanych we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Programy obejmują pomoc w opracowaniu produktów lub usług, które mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w działalności dużego przedsiębiorstwa zaangażowanego w realizację projektu. Dofinansowanie dla akceleratora wynosi maksymalnie 6 mln zł.

Startupy otrzymują szansę skorzystania z wiedzy i doświadczenia dużych spółek oraz dostęp do ich kontaktów biznesowych i zasobów technologicznych. Otrzymają również pomoc finansową do 200 tys. zł oraz pomoc w postaci pakietu usług o wartości 50 tys. zł. Program ma charakter pilotażowy, nabór wniosków został zakończony.

Więcej

Elektro Scale Up

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pilotaż Elektro ScaleUp. To przedsięwzięcie, którego zadaniem jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro- lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego/przełomowego zlecenia od klienta biznesowego z branży elektromobilności.

Więcej

ARP Innovation Pitch

Wsparcie współpracy pomiędzy startupami i MŚP a dużymi spółkami.

Głównym celem projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) jest skojarzenie jak największej liczby małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi spółkami.
Projekt ma formułę konkursu przebiegającego w dwóch etapach, w pierwszym duże przedsiębiorstwo określa swoje potrzeby technologiczne, a startupy lub małe, średnie firmy prezentują  rozwiązania odpowiadając na te potrzeby.
Późniejsze etapy to nabór rozwiązań, ich ocena dokonana przez jury złożone ze specjalistów reprezentujących spółkę i eksperta z ramienia ARP S.A..  Ostatnia część to wybór najlepszych pomysłów w formie panelu ekspertów lub finału, gdzie przedstawiciele  firmy mają możliwość zaprezentowania swojej oferty przed publicznością.

Dzięki takiej formule w prosty i szybki sposób możecie Państwo znaleźć rozwiązanie na zidentyfikowaną potrzebę bez angażowania dużych zasobów osobowych i finansowych.
Małe i średnie firmy zyskują zaś możliwość weryfikacji swoich produktów oraz zdobycia dobrego partnera biznesowego.

Więcej

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego (kredyty inwestycyjne, obligacje).

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa (w tym spółki samorządowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, związki komunalne).

Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW.

Kredyty inwestycyjne

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich (zapewnienie środków na wymagany wkład własny).

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

Obligacje

Produkt BGK o charakterze dłużnym, przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

 

Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek odpowiadających ich bieżącym potrzebom, w tym na cele inwestycyjne i obrotowe. Finansowanie takie stanowi doskonałe uzupełnienie dla finansowania kapitałowego średnich i dużych przedsiębiorstw. W ramach przygotowanych instrumentów wsparcia dostępne są pożyczki średnio i długookresowe. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. 

Korzyści dla beneficjentów:

 • finansowanie uzależnione od potrzeb przedsiębiorcy,
 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • możliwe zaangażowanie pożyczkowe od 2 do 50 mln zł,
 • finansowanie do 80% kosztów inwestycji (w uzasadnionych przypadkach możliwy niższy niż 20% poziom wkładu własnego),
 • możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstwa ,
 • źródło uzupełnienia finansowania kapitałowego lub finansowania ze środków unijnych,
 • wsparcie w zakresie strukturyzacji projektu.

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Więcej

 

Finansowanie kapitałowe wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje finansowanie rozwoju przemysłu poprzez fundusz działający w formie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Formy finansowania obejmują przeważnie obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji, dodatkowo fundusz może obejmować obligacje, udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielać finansowania hybrydowego.

 • Instrumenty finansowe: kapitał / mezzanine,
 • Sektory: przemysł i usługi,
 • Typ inwestycji: inwestycje w istniejące spółki,
 • Preferowany okres inwestycji: ok. 5-7 lat (dopuszczalny dłuższy w szczególnych przypadkach),
 • Zaangażowanie (wartościowo): min. 30 mln zł, maks. 300 mln zł,
 • Zaangażowanie (udział): fundusz obejmuje udziały mniejszościowe (od 10% do 50% minus 1 akcja) w kapitale zakładowym,
 • Fundusze: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP).

Kredyty obrotowe

Oferta finansowania krótkoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa lub spłatę zadłużenia wobec innych banków.

Finansowanie kredytem obrotowym pozwala na:

 • zabezpieczenie i poprawę płynności finansowej,
 • natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych,
 • wzrost kapitału obrotowego i realizowanie jednorazowo większej liczby kontraktów i przedsięwzięć,
 • zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej.

Więcej

Wykup wierzytelności to dla zbywcy:

 • skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za dostarczone towary i usługi,
 • możliwość oferowania swoim odbiorcom korzystniejszych warunków płatności,
 • w przypadku wykupu bez regresu eliminacja ryzyka finansowego związanego z nieuregulowaniem przez dłużnika zobowiązania, a dla dłużnika:
 • realizacja inwestycji w formule „Zbuduj i sfinansuj” bez konieczności przeprowadzania odrębnych postępowań przetargowych na realizację inwestycji i jej finansowanie,
 • rozłożenie spłaty wierzytelności na dłuższy okres, dopasowany do możliwości finansowych.

Więcej

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

Cash management

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe:

 • bieżący,
 • pomocniczy,
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych,
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów,
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych,

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja),

3. Rozliczenia bezgotówkowe:

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet,
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy),

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy):

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP),
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN),

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid,

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP),
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami,
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia),

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

 

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Oferowane produkty skarbowe:

Transakcja wymiany walutowej - transakcja kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego:

 • transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD),
 • transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP,
 • opcja walutowa.

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza:

 • transakcja zamiany stóp procentowych IRS,
 • transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS.

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych - pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi:

 • lokaty negocjowane rynku pieniężnego,
 • bony skarbowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • transakcje typu BSB i SBB.

Więcej

Ubezpieczenia i gwarancje w handlu krajowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE S.A. wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W naszej ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Więcej

Faktoring

Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach. Usługa faktoringu jest popularnym i uznanym przez polskich przedsiębiorców sposobem na uzyskanie zewnętrznego finansowania bieżącej działalności firmy.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Oferta KUKE Finance S.A. obejmuje finansowanie krajowych i zagranicznych należności  w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Więcej

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Więcej

Finansowanie dłużne eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw

W ramach programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udziela zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Kredyty finansujące nabywców bezpośrednio mogą być udzielane po dokonaniu każdorazowo indywidualnej oceny transakcji i kredytobiorcy. W przypadku instrumentów wymagających udziału banku nabywcy, warunkiem udzielenia przez BGK kredytu jest dostępność limitów na finansowanie transakcji z danym bankiem.

Wszystkie kredyty objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy,
 • kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio,
 • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego.

W przypadku transakcji z odbiorcami z krajów ryzyka nierynkowego, stosowane są następujące instrumenty finansowania krótkoterminowego:

 • postfinansowanie akredytywy eksportowej,
 • dyskonto należności z akredytywy eksportowej,
 • potwierdzanie akredytyw dokumentowych,
 • prefinansowanie eksportu.

Ponadto, BGK poprzez Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych.

Więcej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych. Fundusz inwestuje wspólnie z polską firmą bezpośrednio w jej zagraniczną spółkę zależną i dzieli z nią ryzyko projektu zagranicznego.

Fundusz może wspólnie z polską firmą finansować przejęcie zagranicznej spółki, utworzenie nowej spółki lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy. Fundusz zawsze jest udziałowcem mniejszościowym i pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiej firmy.

Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne ale też dystrybucyjne i usługowe.

 • Fundusz może nabywać istniejące lub obejmować nowe udziały zagranicznych spółek realizujących projekt ekspansji polskiej firmy.
 • Po osiągnięciu przez zagraniczną spółkę zależną zakładanych rezultatów Fundusz odsprzedaje swoje udziały polskiej firmie na warunkach rynkowych.
 • Wyjście Funduszu z projektu powinno nastąpić nie później niż po 10 latach. Do tego czasu Fundusz nie wymaga spłaty finansowania.

Fundusz może także udzielić pożyczki zagranicznej spółce zależnej polskiej firmy. Pożyczka może być zabezpieczona wyłącznie aktywami zagranicznej spółki, bez regresu do polskiej firmy.

Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN zarządza PFR Towarzystwo Funduszy Inwestcyjnych S.A.

Więcej

Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych związane jest z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub budowę gotowych obiektów. Okres spłaty kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takich kontraktów może sięgać dwóch i więcej lat.

Więcej

Ubezpieczenie transakcji eksportowych finansowane przez banki oraz instytucje finansowe. Wiedza i doświadczenie KUKE S.A. pozwalają na efektywną współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Oferowane produkty ubezpieczeniowe umożliwiają bankom bezpieczne finansowanie kontraktów eksportowych, a przedsiębiorcom pomyślną realizację transakcji.

Więcej

Gwarancje w handlu międzynarodowym

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Więcej

KUKE S.A. oferuje również gwarancję spłaty krótkoterminowego kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank  na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

Więcej

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki KUKE S.A. oferuje gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki naszym gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Więcej

Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą

Nabycie firmy, rozpoczęcie produkcji za granicą, czy otwarcie firmy dystrybucyjnej jest często spotykanym sposobem ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. chroni nakłady wniesione przez polskiego inwestora przed stratami wywołanymi zdarzeniami o charakterze ryzyka politycznego w kraju inwestycji.

Więcej

Kompetencje

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) wspiera w rozwoju kompetencji polskich inwestorów.

Stawianie pierwszego kroku na drodze ku zagranicznej ekspansji wymaga odpowiedniego wsparcia oraz uzbrojenia przyszłego inwestora w niezbędną wiedzę i kompetencje dotyczące procesu globalizacyjnego. Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej, oferuje współpracę w budowaniu kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej. 

O tym, jak i od czego zacząć, PAIH S.A. opowie podczas warsztatów inwestycyjnych, sprofilowanych tak, aby uwzględnić wszystkie oczekiwania i profil działalności firmy. Eksperci prowadzą szkolenia zarówno w siedzibie Agencji, jak i w wybranych przez klienta miejscach.

Więcej

Doradztwo dla inwestora

Długofalowa relacja z inwestorem zagranicznym to kluczowy składnik jego sukcesu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) towarzyszy klientom od początku procesu inwestycyjnego, ale zostaje z nim znacznie dłużej - nie tylko do momentu założenie spółki za granicą.

Zespół doświadczonych ekspertów przygotuje listę atrakcyjnych lokalizacji, gdzie inwestycja klienta ma największe szanse na realizację, a także doradzi optymalną ścieżkę implementacji projektu na wybranych rynkach.
Przyszłych inwestorów PAIH S.A. zabierze też do kraju, gdzie projekt ma być realizowany, aby przyjrzeć się jego potencjałowi inwestycyjnemu.
Po zakończonej inwestycji sprawdza, w jaki sposób polski inwestor odnalazł się w nowym miejscu oraz wspiera go w jego dalszych działaniach.

W ramach produktu przewidziane są następujące podprodukty:

1. doradztwo lokalizacyjne

2. analiza lokalizacyjna

3. study tour

4. after care

Więcej

Zachęty inwestycyjne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wspiera Polskich inwestorów zagranicznych w ubieganiu się o instrumenty wsparcia na lokalnym rynku, w tym granty finansowe oferowane przez rząd państwa docelowego. Dostępność oraz specyfika instrumentów w wybranym kraju wymaga analizy na zasadzie case by case.

Więcej

Projekt Polski Czempion

Program Polski Czempion to narzędzie służące budowaniu grupy liderów ekspansji zagranicznej wśród polskich firm prywatnych. Uczestnicy Programu uczą się identyfikować bariery w ekspansji zagranicznej, pod skrzydłami ekspertów rozwijają dobre praktyki w biznesie oraz otrzymują wparcie w inwestycjach zagranicznych od polskich władz publicznych.

W ramach Programu Polski Czempion, organizowane są m.in. warsztaty na temat finansowania ekspansji, czy poświęcone prawnym i podatkowym aspektom ekspansji.

Głównym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Programie Polski Czempion jest firma doradcza PWC.

Więcej

Potencjalne rynki i kanały dystrybucji - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Na podstawie wnikliwej analizy oczekiwań klienta i profilu jego działalności biznesowej, eksperci PAIH S.A. zarekomendują strategię wejścia na rynek dla określonej grupy produktowej. Dostarczą również pakiet niezbędnych informacji na temat charakterystyki lokalnych kanałów dystrybucji.

Więcej

Kontakty lokalne - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie. Wspólnie z polskim przedstawicielstwem zagranicznym PAIH S.A. ułatwia wybór i dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych. Pomaga też w kontakcie z władzami lokalnymi.
Nad klientami otwiera ochronny parasol publicznego wsparcia, a dzięki organizowanym misjom gospodarczym, konferencjom, spotkaniom biznesowym, seminariom, które odbywają się w Polsce i za granicą - wyjście poza Polskę stanie się dużo łatwiejsze. 

Więcej

Weryfikacja partnerów biznesowych - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Znalezienie wiarygodnego partnera za granicą wymaga kontaktów na danym rynku oraz znajomości jego specyfiki. Dzięki dużemu doświadczeniu eksperci PAIH S.A. przeprowadzą wstępną weryfikację wiarygodności wybranej firmy, bazując na ogólnodostępnych danych oraz informacjach o nieuczciwych firmach. W przypadku chęci nawiązania bliższej współpracy z potencjalnym partnerem, Agencja rekomenduje dokonanie zaawansowanej weryfikacji takiej firmy.

Więcej

Przygotowanie firm do udziału w targach - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Targi to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych z zagranicznymi partnerami. W wielu krajach, zwłaszcza odległych kulturowo, osobisty kontakt jest elementem koniecznym do rozpoczęcia współpracy. Udział w targach wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, aby w pełni skorzystać z ich możliwości promocyjnych.
Agencja proponuje pomoc w kompleksowym przygotowaniu polskich przedsiębiorców do udziału w targach zagranicznych. Zapewnia dostęp do pakietu niezbędnych informacji o specyfice danego rynku czy konsultacje w opracowaniu materiałów marketingowych, dopasowanych do lokalnej kultury biznesowej.

Więcej

Misje gospodarcze - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Podczas organizowanych misji gospodarczych, Agencja zapewnia klientom szeroki wachlarz możliwości - zapewnia  uczestnictwo  w warsztatach, konferencjach, targach a także skrojone na miarę spotkania biznesowe, umożliwiające lepsze zrozumienie nowego rynku. Wszystkie wydarzenia odbywają się pod ochronnym parasolem polskich instytucji publicznych, przy częstym udziale  najwyższych przedstawicieli administracji centralnej oraz lokalnej.

Więcej

Dedykowane spotkania biznesowe - Afryka i Chiny

Projekty realizowane są przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Dobra znajomości specyfiki biznesowej obu stron oraz szeroka sieć kontaktów pozwala przygotować skuteczne sesje B2B. Eksperci PAIH S.A. zorganizują w Polsce oraz za granicą skrojone na miarę spotkania biznesowe - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem profilowym firm oraz zadeklarowaną formą współpracy.

Więcej

Warsztaty i szkolenia

Projekt realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)

Organizowane przez PAIH S.A. szkolenia i warsztaty biznesowe pozwalają polskim firmom uzyskać wiedzę na szczeblu operacyjnym w procesie eksportu na nowy rynek. Szkolenia i warsztaty organizowane są z udziałem ekspertów oraz specjalistów posiadających doświadczenie operacyjne na danym rynku.  Agencja prowadzi szkolenia zarówno w Polsce, jak i na wybranych rynkach.

Więcej

Publikacje

Wydawane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. publikacje skierowane są zarówno do potencjalnych inwestorów zagranicznych jak i polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności eksportowej na wybranych rynkach. Celem tych publikacji jest prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Polski, polskiej gospodarki, zachęt inwestycyjnych oraz prezentacja kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki.  W zakresie publikacji przygotowywanych dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkami zagranicznymi, Agencja przygotowuje zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami zewnętrznymi publikacje prezentujące wybrane rynki zagraniczne z uwzględnieniem informacji o charakterze polityczno-społecznym, gospodarczym, prawnym, inwestycyjnym oraz zawierające praktyczne informacje dotyczące dostępnych instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Agencja przygotowuje dodatkowo publikacje dedykowane.

Więcej

Finansowanie dłużne dużych projektów o długim horyzoncie zwrotu z inwestycji

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dostarcza finansowanie dłużne dla dużych projektów inwestycyjnych w postaci kredytów, gwarancji i programów emisji obligacji. Program zorientowany jest na przedsięwzięcia rozwojowe i opiera się o długoterminowe finansowanie inwestycji mających znaczenie dla gospodarki narodowej oraz strategicznych interesów Państwa. W szczególności bank koncentruje się na stworzeniu warunków dla długoterminowego finansowania rentownych projektów inwestycyjnych w obszarach:

 • infrastruktury energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie),
 • gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny),
 • zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków),
 • infrastruktury transportowej,
 • samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja),
 • przemysłowej oraz telekomunikacyjnej.

Bank oferuje także możliwość łączenia  długoterminowego finansowania dłużnego oraz zaangażowania kapitałowego poprzez fundusze inwestycyjne, w których ma udziały.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, aby zgłaszały się ze swoimi projektami do BGK na możliwie wczesnym etapie inwestycji, dzięki czemu określone zostaną wzajemne oczekiwania i warunki współpracy. Program nie przewiduje preferencyjnych warunków finansowania przedsiębiorców.

Więcej

 

Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych o długim horyzoncie zwrotu z inwestycji

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje finansowanie kapitałowe lub dłużne projektów infrastrukturalnych poprzez fundusze działające w formie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN). 

Produkt szyty na miarę. Formy finansowania obejmują obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji, obejmowanie obligacji, udzielanie finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielanie finansowania hybrydowego. 

 • Wymagany udział własny inwestora 50% wkładu kapitałowego w projekt
 • Minimalna wartość inwestycji infrastrukturalnej 50 mln. zł.
   

Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

W ramach finasowania przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) dysponuje kompleksowym zestawem usług. Oferuje wsparcie procesu restrukturyzacji poprzez: dostarczenie dodatkowego kapitału obrotowego, zmianę struktury finansowania oraz finansowanie działań restrukturyzacyjnych. Pożyczki dostępne w ARP S.A. mają charakter średnio- lub długookresowy i skierowane są do przedsiębiorców z sektora przemysłowego oraz ich usługodawców.

Korzyści dla beneficjentów:

 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • zaangażowanie finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb (od 2 do 40 mln zł),
 • merytoryczne i proceduralne wsparcie ekspertów ARP S.A.,
 • prosty sposób aplikacji – wniosek dostępny w wersji elektronicznej,
 • szybka decyzja – weryfikacja projektu do 10 dni od daty otrzymania,
 • uzyskanie dodatkowych środków przy braku możliwości zwiększenia zaangażowania przez dotychczasowych finansujących (wynikającego z prawa bankowego).

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Więcej

Otoczenie prawno-gospodarcze

Znajomość i zrozumienie specyfiki uwarunkowań biznesowych w Polsce, wsparte wieloletnimi obserwacjami rynku, to jedna z największych wartości, jaką Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. stara się przekazać klientom. Dzięki kompleksowemu podejściu Agnecja sięga do wiarygodnych źródeł by dostarczać sprawdzone informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Codziennie wyspecjalizowany zespół ekspertów PAIH pozyskuje, a następnie analizuje bieżące dane makroekonomiczne, śledzi informacje dotyczące uwarunkowań prawno–gospodarczych i innych czynników związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce. Efektem tej pracy są analizy sektorowe, raporty atrakcyjności inwestycyjnej, opracowania o dostępności potencjalnej kadry, wysokości płac czy oferowanych zachęt inwestycyjnych.

Więcej - Polska w liczbach

Więcej - Opracowania sektorowe

Więcej - Województwa

Więcej - Publikacje partnerów

Więcej - Prawo

Więcej - Zachęty inwestycyjne

Doradztwo lokalizacyjne

Wybór optymalnej ścieżki inwestycyjnej to decyzja, która przesądzić może o powodzeniu planowanego projektu. Dlatego, aby sprostać oczekiwaniom klienta i ułatwić proces decyzyjny - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wraz z partnerami regionalnymi - stworzyła Bazę Ofert Inwestycyjnych. Zawiera ona stale powiększającą się listę polskich ofert lokalizacyjnych typu greenfield (dostępne tereny) oraz brownfield (hale magazynowo - produkcyjne). To narzędzie niezbędne w procesie doradztwa strategicznego, przeznaczone dla przedsiębiorców i inwestorów zdecydowanych rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. To wsparcie również dla tych, którzy są na etapie poszukiwań atrakcyjnych lokalizacji. 

Więcej

Kompleksowa obsługa "Szyta na miarę"

Projekt realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Każdy inwestor ma unikalną specyfikę. Konkretne oczekiwania wymagają odpowiedniego podejścia i  obsługi inwestycyjnej, skrojonej dokładnie do  potrzeb naszego klienta.

Agencja kompleksowo wspiera inwestorów na każdym etapie ich projektu. Organizuje wizyty rozpoznawcze dla firm zainteresowanych Polską oraz wizyty lokalizacyjne dla inwestorów mających już skonkretyzowane plany biznesowe. Oferujemy strategiczne doradztwo w zakresie wyboru lokalizacji, a także analizy wpływu czynników makro- i mikroekonomicznych oraz kosztowych na daną lokalizację. Asystuje przy tworzeniu i implementacji harmonogramu projektu inwestycyjnego. Pomaga też nawiązywać relacje biznesowe i przygotowuje szytą na miarę klienta ofertę potencjalnych poddostawców oraz polskich kooperantów niezbędnych do optymalnej realizacji projektu.

Więcej

Współpraca biznesowa

Udana inwestycja to możliwość stałego rozwoju klientów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) na terenie Polski. Dlatego firmom polskim i zagranicznym PAIH S.A. oferuje możliwość znalezienia w kraju partnerów biznesowych, spełniających określone kryteria, dotyczące ich lokalizacji, profilu produkcji czy wielkość firmy (zatrudnienie, obroty). W przypadku prywatyzacji czy zainteresowania udziałem w projektach w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pomoże skontaktować klienta z odpowiednimi podmiotami.

Więcej

Zachęty inwestycyjne

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych. Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych w ramach "Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023" (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny). Czeka na nich także możliwość zwolnień podatkowych (z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z podatku od nieruchomości), czy instrumenty współfinansowane z Funduszy Europejskich. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Wszystkie instrumenty wsparcia dostępne są w równym stopniu i na tych samych zasadach zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i polskich.

Więcej

Rzecznictwo biznesowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. pomaga klientom rozwiązywać bieżące problemy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oferuje wsparcie mediacyjne, usługi relacyjne, pośredniczenie w kontaktach z administracją centralną oraz jednostkami samorządu terytorialnego (JST). W oparciu o stały monitoring barier gospodarczych, opracowuje kompleksowe rozwiązania legislacyjne, pozwalające zminimalizować utrudnienia w aktywności biznesowej.

Więcej

Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

W ramach finasowania przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) dysponuje kompleksowym zestawem usług. Oferuje wsparcie procesu restrukturyzacji poprzez: dostarczenie dodatkowego kapitału obrotowego, zmianę struktury finansowania oraz finansowanie działań restrukturyzacyjnych. Pożyczki dostępne w ARP S.A. mają charakter średnio- lub długookresowy i skierowane są do przedsiębiorców z sektora przemysłowego oraz ich usługodawców.

Korzyści dla beneficjentów:

 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • zaangażowanie finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb (od 2 do 40 mln zł),
 • merytoryczne i proceduralne wsparcie ekspertów ARP S.A.,
 • prosty sposób aplikacji – wniosek dostępny w wersji elektronicznej,
 • szybka decyzja – weryfikacja projektu do 10 dni od daty otrzymania,
 • uzyskanie dodatkowych środków przy braku możliwości zwiększenia zaangażowania przez dotychczasowych finansujących (wynikającego z prawa bankowego).

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Więcej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych. Fundusz inwestuje wspólnie z polską firmą bezpośrednio w jej zagraniczną spółkę zależną i dzieli z nią ryzyko projektu zagranicznego.

Fundusz może wspólnie z polską firmą finansować przejęcie zagranicznej spółki, utworzenie nowej spółki lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy. Fundusz zawsze jest udziałowcem mniejszościowym i pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiej firmy.

Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne ale też dystrybucyjne i usługowe.

 • Fundusz może nabywać istniejące lub obejmować nowe udziały zagranicznych spółek realizujących projekt ekspansji polskiej firmy.
 • Po osiągnięciu przez zagraniczną spółkę zależną zakładanych rezultatów Fundusz odsprzedaje swoje udziały polskiej firmie na warunkach rynkowych.
 • Wyjście Funduszu z projektu powinno nastąpić nie później niż po 10 latach. Do tego czasu Fundusz nie wymaga spłaty finansowania.

Fundusz może także udzielić pożyczki zagranicznej spółce zależnej polskiej firmy. Pożyczka może być zabezpieczona wyłącznie aktywami zagranicznej spółki, bez regresu do polskiej firmy.

Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN zarządza PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A.

Więcej

Finansowanie kapitałowe wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje finansowanie rozwoju przemysłu poprzez fundusz działający w formie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Formy finansowania obejmują przeważnie obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji, dodatkowo fundusz może obejmować obligacje, udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielać finansowania hybrydowego.

 • Instrumenty finansowe: kapitał / mezzanine
 • Sektory: przemysł i usługi
 • Typ inwestycji: inwestycje w istniejące spółki
 • Preferowany okres inwestycji: ok. 5-7 lat (dopuszczalny dłuższy w szczególnych przypadkach)
 • Zaangażowanie (wartościowo): min. 30 mln zł, maks. 300 mln zł 
 • Zaangażowanie (udział): fundusz obejmuje udziały mniejszościowe (od 10% do 50% minus 1 akcja) w kapitale zakładowym
 • Fundusze: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP).

Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek odpowiadających ich bieżącym potrzebom, w tym na cele inwestycyjne i obrotowe. Finansowanie takie stanowi doskonałe uzupełnienie dla finansowania kapitałowego średnich i dużych przedsiębiorstw. W ramach przygotowanych instrumentów wsparcia dostępne są pożyczki średnio i długookresowe. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. 

Korzyści dla beneficjentów:

 • finansowanie uzależnione od potrzeb przedsiębiorcy,
 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • możliwe zaangażowanie pożyczkowe od 2 do 50 mln zł,
 • finansowanie do 80% kosztów inwestycji (w uzasadnionych przypadkach możliwy niższy niż 20% poziom wkładu własnego),
 • możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstwa ,
 • źródło uzupełnienia finansowania kapitałowego lub finansowania ze środków unijnych,
 • wsparcie w zakresie strukturyzacji projektu.

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Więcej

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Więcej

Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych związane jest z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub budowę gotowych obiektów. Okres spłaty kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takich kontraktów może sięgać dwóch i więcej lat.

Więcej

Ubezpieczenie transakcji eksportowych finansowane przez banki oraz instytucje finansowe. Wiedza i doświadczenie KUKE S.A. pozwalają na efektywną współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Oferowane produkty ubezpieczeniowe umożliwiają bankom bezpieczne finansowanie kontraktów eksportowych, a przedsiębiorcom pomyślną realizację transakcji.

Więcej

Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą

Nabycie firmy, rozpoczęcie produkcji za granicą, czy otwarcie firmy dystrybucyjnej jest często spotykanym sposobem ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. chroni nakłady wniesione przez polskiego inwestora przed stratami wywołanymi zdarzeniami o charakterze ryzyka politycznego w kraju inwestycji.

Więcej

Gwarancje w handlu międzynarodowym

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Więcej

KUKE S.A. oferuje również gwarancję spłaty krótkoterminowego kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank  na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

Więcej

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki KUKE S.A. oferuje gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki naszym gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Więcej

Faktoring

Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach. Usługa faktoringu jest popularnym i uznanym przez polskich przedsiębiorców sposobem na uzyskanie zewnętrznego finansowania bieżącej działalności firmy.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Oferta KUKE Finance S.A. obejmuje finansowanie krajowych i zagranicznych należności  w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Więcej

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Oferowane produkty skarbowe:

Transakcja wymiany walutowej - transakcja kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego:

 • transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD),
 • transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP,
 • opcja walutowa.

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza:

 • transakcja zamiany stóp procentowych IRS,
 • transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS.

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych - pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi:

 • lokaty negocjowane rynku pieniężnego,
 • bony skarbowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • transakcje typu BSB i SBB

Więcej

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego (kredyty inwestycyjne, obligacje).

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa (w tym spółki samorządowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, związki komunalne).

Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW.

Kredyty inwestycyjne

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich (zapewnienie środków na wymagany wkład własny).

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

Obligacje

Produkt BGK o charakterze dłużnym, przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

 

Kredyty obrotowe

Oferta finansowania krótkoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa lub spłatę zadłużenia wobec innych banków.

Finansowanie kredytem obrotowym pozwala na:

 • zabezpieczenie i poprawę płynności finansowej,
 • natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych,
 • wzrost kapitału obrotowego i realizowanie jednorazowo większej liczby kontraktów i przedsięwzięć,
 • zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej.

Więcej

Wykup wierzytelności to dla zbywcy:

 • skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za dostarczone towary i usługi,
 • możliwość oferowania swoim odbiorcom korzystniejszych warunków płatności,
 • w przypadku wykupu bez regresu eliminacja ryzyka finansowego związanego z nieuregulowaniem przez dłużnika zobowiązania, a dla dłużnika:
 • realizacja inwestycji w formule „Zbuduj i sfinansuj” bez konieczności przeprowadzania odrębnych postępowań przetargowych na realizację inwestycji i jej finansowanie,
 • rozłożenie spłaty wierzytelności na dłuższy okres, dopasowany do możliwości finansowych.

Więcej

Cash management

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe

 • bieżący
 • pomocniczy
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja)

3. Rozliczenia bezgotówkowe

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy)

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy)

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP)
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN)

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP)
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia)

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

 

icon

Firmy zagraniczne

Spotkania przedinwestycyjne w ramach Pakietu dla miast średnich

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) jako partner strategiczny realizują cykl spotkań przedinwestycyjnych z samorządami miast średnich w projekcie „Pakiet dla miast średnich” w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Rolą PFR jest prowadzenie  konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących możliwości sfinansowania ich potrzeb inwestycyjnych.
Warunkiem odbycia spotkania przedinwestycyjnego była obecność samorządu na liście miast średnich (miasta zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej Polskiej Akademii Nauk wykonanej na potrzeby SOR), a także przesłanie do PFR S.A wypełnionego formularza zgłoszeniowego w ramach naboru potrzeb inwestycyjnych samorządów prowadzonego w okresie lipiec-sierpień 2017 r. W ramach naboru do PFR zgłosiło się 150 samorządów z 270 potrzebami inwestycyjnymi, które poszukują możliwości realizacji inwestycji. Najwięcej potrzeb inwestycyjnych zostało zgłoszonych w obszarze infrastruktury drogowo-transportowej (tj.: drogi, ulice, obwodnice, węzły, mosty, dworce, linie kolejowe, tabor, węzły przesiadkowe) oraz w obszarze kubatura (muzea, centra akwizycji wiedzy, szkoły, przedszkola).

Pełna informacja o Pakiecie

Relacja z podpisania umów inwestycyjnych z samorządami Nowego Sącza i Limanowej

 

 

 

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Fundusz jest inwestorem kapitałowym w spółkach komunalnych. Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje następujące instrumenty finansowe:  

 • Kapitał wspólnika/akcjonariusza,
 • Pożyczka wspólnika/akcjonariusza,  
 • Dług podporządkowany względem finansowania bankowego (mezzanine, second lien).

Samorządy dokonują wyboru funduszu jako wspólnika w trybie procedur konkurencyjnych.

Główne sektory: zadania użyteczności publicznej i zadania własne Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w tym głównie drogi, ulice, mosty, sektor wodno-kanalizacyjny, infrastruktura społeczna, gospodarka odpadami, transport zbiorowy, ciepłownictwo, ochrona zdrowia

Typ inwestycji:

 • Obejmowanie nowych akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych
 • Obejmowanie nowych akcji/udziałów spółek celowych z udziałem JST/spółek komunalnych
 • Obejmowanie nowych lub nabywanie istniejących akcji/udziałów spółek realizujących inwestycje w modelu PPP
 • Udzielanie pożyczek wspólnika podmiotom
 • Udzielanie podporządkowanego finansowania dłużnego podmiotom
 • Odpłatne nabywanie od JST - za pośrednictwem swoich wehikułów - prawa użytkowania akcji spółek komunalnych
 • Nabywanie od JST akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych

Preferowany okres inwestycji: 15-20 lat

Zaangażowanie (wartościowo): min. 10 mln zł, maks.120 mln zł

Więcej

Produkty z oferty BGK

Produkty i usługi Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) stanowią bezpośrednie uzupełnienie oferty dostępnej w Pakiecie dla średnich miast.

BGK jako państwowy bank rozwoju, na podstawie upoważnień ustawowych lub przepisów wynikających z dyspozycji rządowych, realizuje zadania o znaczeniu strategicznym dla rozwoju samorządów m.in. poprzez skierowane do jednostek samorządu terytorialnego fundusze i programy.

BGK proponuje swoim klientom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, łącząc różne źródła finansowania: kredyt bankowy, produkty kapitałowe, środki z programów rządowych czy unijnych. Nasi eksperci mają unikalne doświadczenie i wiedzę, które pozwalają im wspólnie z klientami wypracowywać optymalne struktury finansowania danego przedsięwzięcia.

BGK stanowi centrum, w którym eksperci zarządzają środkami przeznaczonymi na rozwój infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, wodno-kanalizacyjnej, jak również termomodernizacje i rewitalizacje.

Bank świadczy także pełen zakres usług rozliczeniowych i płatniczych, dzięki którym samorządy mogą nowocześnie, w łatwy i bezpieczny sposób zarządzać swoimi finansami.

Więcej

 

 

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego (kredyty inwestycyjne, obligacje).

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa (w tym spółki samorządowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, związki komunalne).

Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW.

Kredyty inwestycyjne

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich (zapewnienie środków na wymagany wkład własny).

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

Obligacje

Produkt BGK o charakterze dłużnym, przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

Więcej - Samorządy

Więcej - Przedsiębiorstwa

 

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Okres programowania 2014-2020 to nowe perspektywy dla efektywnego wykorzystania środków unijnych postawionych do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego (gmin, związków międzygminnych, powiatów, związków powiatów) i lokalnych grup działania w ramach PROW 2014-2020.

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów), mogą otrzymać, w formie pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach poniższych działań objętych PROW 2014-2020:

1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna

2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

3. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

4. Współpraca

5. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Lokalne grupy działania mogą otrzymać, w formie pożyczki udzielanej przez BGK, środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji - projektów grantowych - w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Więcej

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

Cash management

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe:

 • bieżący,
 • pomocniczy,
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych,
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów,
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych,

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja),

3. Rozliczenia bezgotówkowe:

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet,
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy),

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy):

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP),
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN),

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid,

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP),
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami,
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia),

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

 

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Fundusz jest inwestorem kapitałowym w spółkach komunalnych. Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje następujące instrumenty finansowe:  

 • Kapitał wspólnika/akcjonariusza,
 • Pożyczka wspólnika/akcjonariusza,  
 • Dług podporządkowany względem finansowania bankowego (mezzanine, second lien).

Samorządy dokonują wyboru funduszu jako wspólnika w trybie procedur konkurencyjnych.

Główne sektory: zadania użyteczności publicznej i zadania własne Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w tym głównie drogi, ulice, mosty, sektor wodno-kanalizacyjny, infrastruktura społeczna, gospodarka odpadami, transport zbiorowy, ciepłownictwo, ochrona zdrowia

Typ inwestycji:

 • Obejmowanie nowych akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych
 • Obejmowanie nowych akcji/udziałów spółek celowych z udziałem JST/spółek komunalnych
 • Obejmowanie nowych lub nabywanie istniejących akcji/udziałów spółek realizujących inwestycje w modelu PPP
 • Udzielanie pożyczek wspólnika podmiotom
 • Udzielanie podporządkowanego finansowania dłużnego podmiotom
 • Odpłatne nabywanie od JST - za pośrednictwem swoich wehikułów - prawa użytkowania akcji spółek komunalnych
 • Nabywanie od JST akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych

Preferowany okres inwestycji: 15-20 lat

Zaangażowanie (wartościowo): min. 10 mln zł, maks.120 mln zł

Więcej

Finansowanie samorządowych inwestycji infrastrukturalnych

Kredyt inwestycyjny i obligacje komunalne to podstawowe produkty przeznaczone dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), które mają na celu finansowanie wydatków inwestycyjnych o charakterze długoterminowym, w tym projektów wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Kredyty inwestycyjne i obligacje mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Udzielane są na dowolny okres kredytowania na warunkach określonych przez JST i zaakceptowanych przez bank.

Szczególna forma obligacji dla JST to obligacje przychodowe, przeznaczone na większe przedsięwzięcia inwestycyjne.

Finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego to:

 • długi okres finansowania i karencja w spłacie kapitału,
 • elastyczne parametry finansowania dostosowane do potrzeb JST,
 • możliwość łączenia kredytu z innymi preferencyjnymi formami finansowania (fundusze i programy oraz współfinansowanie środkami z międzynarodowych instytucji finansowych), co pozwala na obniżenie kosztów finansowania.

Więcej

W przypadku obligacji korzyściami są dodatkowo:

 • bezprzetargowa procedura wyboru banku zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • brak zabezpieczeń.

Więcej

Prowadzenie krajowych funduszy infrastrukturalnych BGK

Krajowe fundusze infrastrukturalne prowadzone są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krajowy Fundusz Drogowy utworzono w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego budowy dróg krajowych oraz podniesienia efektywności wykorzystania środków publicznych poprzez wsparcie realizacji rządowego programu budowy dróg krajowych .

Głównym zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych i finansowanie budowy i przebudowy sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej

Fundusz Kolejowy – jego celem jest gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie m.in:

 • budowy i przebudowy linii kolejowych,
 • remontów i utrzymania linii kolejowych oraz likwidacji zbędnych linii kolejowych,
 • wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową,
 • w latach 2009 - 2020 zadań samorządów województw w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich
 • zakupu i modernizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do prowadzenia działań ratowniczych.

Więcej

Fundusz Żeglugi Śródlądowej – utworzony w celu wspierania śródlądowego transportu wodnego, które polega na dofinansowaniu modernizacji taboru żeglugowego i innych przedsięwzięć dotyczących restrukturyzacji sektora żeglugi śródlądowej, w tym przedsięwzięć mających na celu poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi.

Więcej

Program Mieszkanie Plus – budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności

Pierwszy filar programu Mieszkanie Plus zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) – podobnie jak inwestor prywatny czy spółka z udziałem Skarbu Państwa – może wnieść nieruchomość aportem (w oparciu o wycenę rynkową) do Funduszu Mieszkanie Plus lub sprzedać ją Funduszowi. Rozwiązaniem zastrzeżonym dla JST (jej spółek) jest możliwość zawiązania wraz z Funduszem spółki celowej joint venture, do której JST może wnieść nieruchomość aportem. JST może wówczas czerpać zyski z wynajmu komercyjnego albo np. przejąć część mieszkań na własne potrzeby.

Istnieje też możliwość, w ramach której JST nieposiadająca własnych gruntów może też dzierżawić od Funduszu Mieszkanie Plus udziały w SPV lub nieruchomość, ustalając własne zasady najmu dla najemców indywidualnych szczególny przypadek współpracy Funduszu z JST, kiedy JST nie podsiada własnych gruntów.

Właścicielem mieszkań budowanych w ramach projektów pilotażowych będą spółki celowe funduszy inwestycyjnych, w tym Funduszu Mieszkanie Plus oraz Funduszu Municypalnego, których aktywami ma zarządzać BGK Nieruchomości S.A. Zasadniczo koordynację i nadzór nad zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi również sprawować będzie BGK Nieruchomości S.A. W niektórych przypadkach, przy realizacji wspólnych przedsięwzięć ze spółkami gminnymi, w tym Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS), nie jest wykluczone powierzenie zarządzania stronie samorządowej.

Kluczowe założenia pierwszego filaru programu Mieszkanie Plus:

 • Budowa mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności
 • Umiarkowane czynsze, dostępne także dla słabiej uposażonych polskich rodzin
 • Rynkowe zasady – bez angażowania pieniędzy podatników
 • Impuls prorozwojowy dla setek polskich miast i regionów

Więcej

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN - finansowanie inwestycji mieszkaniowych

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest długoterminowym inwestorem finansowym, którego działalność polega na finansowaniu i współfinansowaniu inwestycji w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, realizowanych we współpracy z podmiotami prywatnymi, samorządami oraz spółkami Skarbu Państwa.  

Fundusz inwestuje w segmencie dostępnych cenowo mieszkań, a także w Infrastrukturę Samorządową. W ramach realizowanych projektów Fundusz może kupować, budować i rozbudowywać oraz modernizować budynki wielorodzinne lub budynki w zabudowie szeregowej, a także infrastrukturę związaną z budownictwem mieszkaniowym i samorządowym.

Co do zasady Fundusz oferuje dwa produkty: Produkt Aktywny Fundusz (PAF) oraz Produkt Aktywna Gmina (PAG), przy czym każdy z nich może być realizowany we współpracy z partnerem samorządowym. PAF zakłada, że docelowym właścicielem zabudowanej nieruchomości pozostaje Fundusz, a grunt może zostać m.in. zakupiony od partnera prywantego lub wniesiony aportem do spółki celowej przez partnera samorządowego, który po zakończeniu budowy może zostać wykupiony przez Fundusz. PAG przewiduje, że to partner samorządowy - który wnosi grunt do spółki - staje się z czasem właścicielem zabudowanej nieruchomości. Fundusz inwestuje w spółkę celową środki pieniężne pozwalające na realizację prac budowlanych. 

W dalszej kolejności, nieruchomość będzie wynajmowana przez spółkę na rzecz indywidualnych najemców, ale może być również wydzierżawiana na rzecz partnera samorządowego na okres,  który średnio wynosi ok. 25 - 30 lat.

Zarządzającym portfelem aktywów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest BGK Nieruchomości S.A.

Więcej

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem

BGK Nieruchomości S.A. zarządza aktywami w sektorze mieszkań na wynajem, zarządza nieruchomościami i najmem.

 • Zakończenie budowy portfela Funduszu – IV kw. 2017
 • Budżet programu 1,7 mln. zł.
 • Źródła finansowania: Bank Gospodarstwa Krajowego, środki innych uczestników funduszu, kredyty bankowe, aporty rzeczowe.

Lokale znajdujące się w ofercie Funduszu Mieszkań na Wynajem spełniają wszystkie kryteria nowoczesnego mieszkania: znajdują się w nowych budynkach, na osiedlach dobrze skomunikowanych z centrum miast, w otoczeniu bogatej infrastruktury handlowo-usługowej i terenów zielonych. Mieszkania wykończone są w wysokim standardzie „pod klucz” – mają wyposażone kuchnie i łazienki w sprzęt AGD. 

Więcej

Finansowanie i obsługa programów mieszkaniowych

Mieszkanie dla Młodych to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w wieku do 35 lat. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.

Więcej

Fundusz Termomodernizacji i Remontów – jego celem jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Więcej

Program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – polega na współfinansowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych (lokale socjalne, mieszkania chronione, mieszkania komunalne, noclegownie i domy dla bezdomnych).

Więcej

Preferencyjne i komercyjne finansowanie zwrotne społecznego budownictwa czynszowego (SBC) – udzielane towarzystwom budownictwa społecznego, spółkom gminnym oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Finansowanie w formie kredytu budowlanego lub emisji obligacji z gwarancją jej nabycia przez BGK jest przeznaczone na budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób o niskich dochodach.

W BGK dostępne jest również finansowanie komercyjne na okres do 30 lat skierowane do segmentu spółdzielczego budownictwa czynszowego (SBC). Jest ono atrakcyjne dla inwestorów, którzy zamierzają sfinansować mieszkania na wynajem z opcją docelowej własności oraz lokale użytkowe, które nie są finansowane w ramach programu rządowego SBC.

Więcej

Oferta własna BGK w zakresie finansowania społecznego budownictwa czynszowego (obligacje, kredyty)

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje własne produkty komercyjne w zakresie finansowania społecznego budownictwa czynszowego:

 • Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych z przeznaczeniem na:
 • realizację inwestycji mieszkaniowej na wynajem, w tym lokali użytkowych na wynajem, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej,
 • zakup budynku/ów z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej w celu dokończenia budowy, remontu, przebudowy lub rozbudowy, adaptacji na cele mieszkalne i użytkowe, z przeznaczeniem na wynajem,
 • refinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej, stanowiących maksymalnie 30% całkowitych kosztów inwestycji, której zakończenie nastąpiło nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu,
 • refinansowanie w ramach realizowanej inwestycji, zakupu działki budowlanej (lub działek), zakupionych nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu.
 • Emisja obligacji

Bank oferuje inwestorom społecznego budownictwa czynszowego unikalną na rynku bankowym usługę finansowania inwestycji środkami pozyskanymi z emisji obligacji. Emitentem obligacji jest TBS lub spółka komunalna, natomiast BGK pełni funkcję organizatora (agenta) emisji obligacji, administratora zabezpieczeń i gwaranta emisji, czyli obsługuje kompleksowo tę formę finansowania.

Więcej

Współpraca regionalna

Polska Agenicja Inwetycji i Handlu S.A.  dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi inwestycyjnej  klientów, ściśle współpracuje z regionalnymi partnerami. Agencja wspiera też jednostki samorządu terytorialnego (JST) w pozyskiwaniu inwestycji, które rozwijają region i tworzą w nim nowe miejsca pracy. Przeprowadza audyty terenów inwestycyjnych i hal proponowanych pod inwestycje. Szkoli przedstawicieli lokalnej administracji z efektywnej obsługi inwestorów. Organizuje misje inwestycyjne i bierze udział w targach czy konferencjach, dając obu stronom możliwość zaprezentowania własnych ofert.

Więcej - Baza lokalizacji inwestycyjnych

Więcej - "Grunt na medal"

Więcej - Współpraca regionalna

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

Cash management

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe:

 • bieżący,
 • pomocniczy,
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych,
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów,
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych,

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja),

3. Rozliczenia bezgotówkowe:

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet,
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy),

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy):

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP),
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN),

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid,

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP),
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami,
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia),

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Więcej - Przedsiębiorstwa

Więcej - Samorządy

 

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Oferowane produkty skarbowe:

Transakcja wymiany walutowej - transakcja kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego:

 • transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD),
 • transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP,
 • opcja walutowa.

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza:

 • transakcja zamiany stóp procentowych IRS,
 • transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS.

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych - pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi:

 • lokaty negocjowane rynku pieniężnego,
 • bony skarbowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • transakcje typu BSB i SBB.

Więcej

Faktoring

Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach. Usługa faktoringu jest popularnym i uznanym przez polskich przedsiębiorców sposobem na uzyskanie zewnętrznego finansowania bieżącej działalności firmy.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Oferta KUKE Finance S.A. obejmuje finansowanie krajowych i zagranicznych należności  w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Więcej

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Więcej

Publikacje

Wydawane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. publikacje skierowane są zarówno do potencjalnych inwestorów zagranicznych jak i polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności eksportowej na wybranych rynkach. Celem tych publikacji jest prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Polski, polskiej gospodarki, zachęt inwestycyjnych oraz prezentacja kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki.  W zakresie publikacji przygotowywanych dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkami zagranicznymi, Agencja przygotowuje zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami zewnętrznymi publikacje prezentujące wybrane rynki zagraniczne z uwzględnieniem informacji o charakterze polityczno-społecznym, gospodarczym, prawnym, inwestycyjnym oraz zawierające praktyczne informacje dotyczące dostępnych instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Agencja przygotowuje dodatkowo publikacje dedykowane.

Więcej

Otoczenie prawno-gospodarcze

Znajomość i zrozumienie specyfiki uwarunkowań biznesowych w Polsce, wsparte wieloletnimi obserwacjami rynku, to jedna z największych wartości, jaką Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. stara się przekazać klientom. Dzięki kompleksowemu podejściu Agnecja sięga do wiarygodnych źródeł by dostarczać sprawdzone informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Codziennie wyspecjalizowany zespół ekspertów PAIH pozyskuje, a następnie analizuje bieżące dane makroekonomiczne, śledzi informacje dotyczące uwarunkowań prawno–gospodarczych i innych czynników związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce. Efektem tej pracy są analizy sektorowe, raporty atrakcyjności inwestycyjnej, opracowania o dostępności potencjalnej kadry, wysokości płac czy oferowanych zachęt inwestycyjnych.

Więcej - Polska w liczbach

Więcej - Opracowania sektorowe

Więcej - Województwa

Więcej - Publikacje partnerów

Więcej - Prawo

Więcej - Zachęty inwestycyjne

Doradztwo lokalizacyjne

Wybór optymalnej ścieżki inwestycyjnej to decyzja, która przesądzić może o powodzeniu planowanego projektu. Dlatego, aby sprostać oczekiwaniom klienta i ułatwić proces decyzyjny - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wraz z partnerami regionalnymi - stworzyła Bazę Ofert Inwestycyjnych. Zawiera ona stale powiększającą się listę polskich ofert lokalizacyjnych typu greenfield (dostępne tereny) oraz brownfield (hale magazynowo - produkcyjne). To narzędzie niezbędne w procesie doradztwa strategicznego, przeznaczone dla przedsiębiorców i inwestorów zdecydowanych rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. To wsparcie również dla tych, którzy są na etapie poszukiwań atrakcyjnych lokalizacji. 

Więcej

Kompleksowa obsługa "Szyta na miarę"

Projekt realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Każdy inwestor ma unikalną specyfikę. Konkretne oczekiwania wymagają odpowiedniego podejścia i  obsługi inwestycyjnej, skrojonej dokładnie do  potrzeb naszego klienta.

Agencja kompleksowo wspiera inwestorów na każdym etapie ich projektu. Organizuje wizyty rozpoznawcze dla firm zainteresowanych Polską oraz wizyty lokalizacyjne dla inwestorów mających już skonkretyzowane plany biznesowe. Oferujemy strategiczne doradztwo w zakresie wyboru lokalizacji, a także analizy wpływu czynników makro- i mikroekonomicznych oraz kosztowych na daną lokalizację. Asystuje przy tworzeniu i implementacji harmonogramu projektu inwestycyjnego. Pomaga też nawiązywać relacje biznesowe i przygotowuje szytą na miarę klienta ofertę potencjalnych poddostawców oraz polskich kooperantów niezbędnych do optymalnej realizacji projektu.

Więcej

Współpraca biznesowa

Udana inwestycja to możliwość stałego rozwoju klientów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) na terenie Polski. Dlatego firmom polskim i zagranicznym PAIH S.A. oferuje możliwość znalezienia w kraju partnerów biznesowych, spełniających określone kryteria, dotyczące ich lokalizacji, profilu produkcji czy wielkość firmy (zatrudnienie, obroty). W przypadku prywatyzacji czy zainteresowania udziałem w projektach w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pomoże skontaktować klienta z odpowiednimi podmiotami.

Więcej

Zachęty inwestycyjne

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych. Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych w ramach "Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023" (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny). Czeka na nich także możliwość zwolnień podatkowych (z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z podatku od nieruchomości), czy instrumenty współfinansowane z Funduszy Europejskich. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Wszystkie instrumenty wsparcia dostępne są w równym stopniu i na tych samych zasadach zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i polskich.

Więcej

Rzecznictwo biznesowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. pomaga klientom rozwiązywać bieżące problemy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oferuje wsparcie mediacyjne, usługi relacyjne, pośredniczenie w kontaktach z administracją centralną oraz jednostkami samorządu terytorialnego (JST). W oparciu o stały monitoring barier gospodarczych, opracowuje kompleksowe rozwiązania legislacyjne, pozwalające zminimalizować utrudnienia w aktywności biznesowej.

Więcej

PFR Biznest FIZ

Strategią funduszu funduszy PFR Biznest FIZ, realizowanego przez PFR Ventures Sp. z o. o., jest inwestowanie poprzez pośredników finansowych (fundusze koinwestycyjne), współpracujących i koinwestujących z Aniołami Biznesu, w innowacyjne spółki znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.

Aniołowie Biznesu, dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces.

Produkt skierowany jest do potencjalnych Pośredników Finansowych/Podmiotów Zarządzających/Funduszy Venture Capital.

Wymagany wkład własny to min. 4% Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego.

Preferowane typy działalności: dostarczenie niezbędnego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (na etapie inkubacji i startu), które wdrażają / mają zamiar wdrożyć / rozwinąć innowacyjne rozwiązania (produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) i które ze względu na wysokie ryzyko potrzebują finansowania wysokiego ryzyka  w Koinwestycji z  Aniołami Biznesu.

Więcej

 

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" realizowany jest przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program umożliwia uzyskanie preferencyjnej pożyczki na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Absolwenci szkół i uczelni wyższych, studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, ale także podmioty takie jak, np.: niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce.

Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Więcej

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN - finansowanie inwestycji mieszkaniowych

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest długoterminowym inwestorem finansowym, którego działalność polega na finansowaniu i współfinansowaniu inwestycji w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, realizowanych we współpracy z podmiotami prywatnymi, samorządami oraz spółkami Skarbu Państwa.  

Fundusz inwestuje w segmencie dostępnych cenowo mieszkań, a także w Infrastrukturę Samorządową. W ramach realizowanych projektów Fundusz może kupować, budować i rozbudowywać oraz modernizować budynki wielorodzinne lub budynki w zabudowie szeregowej, a także infrastrukturę związaną z budownictwem mieszkaniowym i samorządowym.

Co do zasady Fundusz oferuje dwa produkty: Produkt Aktywny Fundusz (PAF) oraz Produkt Aktywna Gmina (PAG), przy czym każdy z nich może być realizowany we współpracy z partnerem samorządowym. PAF zakłada, że docelowym właścicielem zabudowanej nieruchomości pozostaje Fundusz, a grunt może zostać m.in. zakupiony od partnera prywantego lub wniesiony aportem do spółki celowej przez partnera samorządowego, który po zakończeniu budowy może zostać wykupiony przez Fundusz. PAG przewiduje, że to partner samorządowy - który wnosi grunt do spółki - staje się z czasem właścicielem zabudowanej nieruchomości. Fundusz inwestuje w spółkę celową środki pieniężne pozwalające na realizację prac budowlanych. 

W dalszej kolejności, nieruchomość będzie wynajmowana przez spółkę na rzecz indywidualnych najemców, ale może być również wydzierżawiana na rzecz partnera samorządowego na okres,  który średnio wynosi ok. 25 - 30 lat.

Zarządzającym portfelem aktywów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest BGK Nieruchomości S.A.

Więcej

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem

BGK Nieruchomości S.A. zarządza aktywami w sektorze mieszkań na wynajem, zarządza nieruchomościami i najmem.

 • Zakończenie budowy portfela Funduszu – IV kw. 2017
 • Budżet programu 1,7 mln. zł.
 • Źródła finansowania: Bank Gospodarstwa Krajowego, środki innych uczestników funduszu, kredyty bankowe, aporty rzeczowe.

Lokale znajdujące się w ofercie Funduszu Mieszkań na Wynajem spełniają wszystkie kryteria nowoczesnego mieszkania: znajdują się w nowych budynkach, na osiedlach dobrze skomunikowanych z centrum miast, w otoczeniu bogatej infrastruktury handlowo-usługowej i terenów zielonych. Mieszkania wykończone są w wysokim standardzie „pod klucz” – mają wyposażone kuchnie i łazienki w sprzęt AGD. 

Więcej

Finansowanie i obsługa programów mieszkaniowych

Mieszkanie dla Młodych to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w wieku do 35 lat. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.

Więcej

Fundusz Termomodernizacji i Remontów – jego celem jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Więcej

Program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – polega na współfinansowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych (lokale socjalne, mieszkania chronione, mieszkania komunalne, noclegownie i domy dla bezdomnych).

Więcej

Preferencyjne i komercyjne finansowanie zwrotne społecznego budownictwa czynszowego (SBC) – udzielane towarzystwom budownictwa społecznego, spółkom gminnym oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Finansowanie w formie kredytu budowlanego lub emisji obligacji z gwarancją jej nabycia przez BGK jest przeznaczone na budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób o niskich dochodach.

W BGK dostępne jest również finansowanie komercyjne na okres do 30 lat skierowane do segmentu spółdzielczego budownictwa czynszowego (SBC). Jest ono atrakcyjne dla inwestorów, którzy zamierzają sfinansować mieszkania na wynajem z opcją docelowej własności oraz lokale użytkowe, które nie są finansowane w ramach programu rządowego SBC.

Więcej

Fundusz pożyczek i kredytów studenckich

Studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia, mogą skorzystać ze wsparcia państwa w postaci preferencyjnych kredytów studenckich lub poręczeń spłaty takich kredytów.

Wysokość miesięcznych transz kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł od roku akademickiego 2016/2017. Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów i bank kredytujący wypłaca go w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Do oprocentowania określonego przez bank kredytujący Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) stosuje dopłaty zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie.

BGK może poręczyć spłatę nawet 100 proc. kredytu studentom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 600 zł netto.

Kredyty studenckie udzielane są przez następujące banki:

 1. Bank Pekao S.A.
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 3. SGB-Bank S.A.
 4. PKO BP SA

Podstawą ubiegania się o kredyt są:

 • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
 • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem,
 • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Więcej

Pomoc przy usuwaniu skutków klęsk naturalnych, wypłaty rekompensat dla Zabużan

Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) stosuje dopłaty ze środków budżetowych do oprocentowania kredytów udzielonych na usuwanie skutków:

 • powodzi, które miały miejsce począwszy od lipca 1997 roku,
 • osuwisk ziemnych, które miały miejsce począwszy od 2000 roku,
 • huraganów, które miały miejsce począwszy od lipca 2001 roku.

Z programu mogą skorzystać właściciele i zarządcy lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Dopłaty do oprocentowania mają zastosowanie do kredytu, który może być udzielony nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

Więcej

Wypłata rekompensat dla Zabużan

BGK dokonuje wypłat świadczeń pieniężnych na rzecz osób uprawnionych (tzw. zabużan) ze środków Funduszu Rekompensacyjnego z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między kredytodawcą (tj. bankiem z którym zawarta jest umowa kredytowa) a kredytobiorcą.

Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.

Wsparcie może przyznane jeżeli spełniony jest jeden lub więcej z poniższych warunków:

 1. 1.w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego;
 2. 2.kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
 3. 3.miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – aktualnie kwota ta wynosi 634,00 zł,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – aktualnie kwota ta wynosi 514,00 zł.

Wsparcie przyznawane jest wyłącznie za pośrednictwem banku kredytującego, tj. banku z którym osoba fizyczna ma zawartą umowę o kredyt.

Więcej


W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij