Oferta

Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Naszym celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. Działamy w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Program umożliwia uzyskanie preferencyjnej pożyczki na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Absolwenci szkół i uczelni wyższych, studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, ale także podmioty takie jak, np.: niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce.

Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Strona programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie"

Kredyt na innowacje technologiczne

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie to przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać:

 • prawa własności przemysłowej lub
 • wyników prac rozwojowych lub
 • wyników badań przemysłowych lub
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Strona kredytu na innowacje technologiczne

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (poddziałanie 1.1.2 POPW)

Przedsiębiorcy, którym udało się skorzystać ze wsparcia Platformy startowej po zakończonym procesie inkubacji i pozytywnym zweryfikowaniu modelu biznesowego, mogą ubiegać się o dofinansowanie na początkową działalność przedsiębiorstwa. Projekt powinien zakładać wprowadzenie produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację wypracowanego na Platformie startowej modelu biznesowego. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla startupów na rozwój działalności w makroregionie Polski Wschodniej na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem innowacyjnego pomysłu, w tym na: zakup usług doradczych i eksperckich, wynagrodzenie zespołu, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także działania promocyjne służące ekspansji rynkowej.

Maksymalna kwota dofinasowania to 800 tys. zł. Wymagane jest 15% wkładu własnego.

Strona programu

Fundusze Venture Capital

Fundusz PFR Ventures działa w formule Funduszu Funduszy, oferując finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych (np. funduszy venture capital lub aniołów biznesu). Środki Funduszu na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia będą pochodzić z funduszy europejskich (tj. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz ze środków prywatnych zapewnionych przez wybranych pośredników finansowych.

PFR Starter FIZ

PFR Ventures uruchomiło fundusz PFR Starter FIZ, który jest skierowany jako wsparcie finansowe dla innowacyjnych spółek na najwcześniejszym etapie rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji i startu), udzielane poprzez pośredników finansowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom są w stanie zapewnić finansowanym spółkom także tzw. smart money (wsparcie mertoryczne, dostęp do know-how, kontakty biznesowe), zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

 • Środki do dyspozycji w ramach PFR Starter FIZ: ok. 782 mln zł
 • Przeciętna wartość inwestycji w spółkę ok. 500 tys. zł
 • Struktura finansowania inwestycji: 80% Fundusz PFR / 20% środki prywatne
 • Okres inwestycyjny: Inwestycje w fundusze 2017-2020, Inwestycje w spółki 2017-2023
 • Proces inwestycyjny: Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures
 • Planowany termin ogłoszenia naboru na wybór pośredników finansowych - grudzień 2016 r.

Fundusz PFR Ventures wdraża także kolejne 3 fundusze funduszy, które będą uruchamiane od początku 2017 roku, szczegółowe informacje odnośnie kolejnych funduszy będą umieszczane na stronie internetowej.

PFR Ventures

Fundusz Pożyczkowy Innowacji (FPI)

Jest to produkt "szyty na miarę" - skierowany do przedsiębiorstw z niską zdolnością kredytową, realizujących projekty innowacyjne obarczone wysokim ryzykiem.

Cel Funduszu to wsparcie niepublicznych inwestycji w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju oraz zwiększenie efektywność realizowanych przedsięwzięć.

W ramach FPI konieczne jest zaangażowanie inwestorów kapitałowych funduszy zalążkowych, aniołów biznesu czy funduszy Venture Capital - środki pochodzą w proporcji 1:1 od inwestorów oraz FPI.
Pozyskanie inwestorów leży w gestii przedsiębiorcy zainteresowanego pozyskaniem pożyczki w ramach tego funduszu.
W ramach FPI nie będą pobierane od MŚP żadne prowizje i opłaty związane z udzieleniem bądź obsługą pożyczki. Jedynym kosztem udzielenia pożyczki będzie jej oprocentowanie i ustanowienie zabezpieczenia.

Kwota i poziom finansowania:

 • do 100% kosztów kwalifikowanych
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 200 tys. zł, maksymalna – 2 mln zł

Stopa oprocentowania jest preferencyjna w stosunku do stopy rynkowej.

Atrakcyjny okres spłaty pożyczki - do 8 lat oraz okres karencji - do 2 lub 3 lat.

Środki pożyczki będą mogły zostać przeznaczone przez przedsiębiorców na inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również w kapitał obrotowy oraz koszty przekazania praw własności w przedsiębiorstwach.

Strona programu

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Strona wsparcia eksportu

Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez KUKE  to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych związane jest z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub budowę gotowych obiektów. Okres spłaty kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takich kontraktów może sięgać dwóch i więcej lat.

Strona ubezpieczenia należności

Ubezpieczenie transakcji eksportowych finansowane przez banki oraz instytucje finansowe. Wiedza i doświadczenie KUKE pozwalają na efektywną współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Oferowane produkty ubezpieczeniowe umożliwiają bankom bezpieczne finansowanie kontraktów eksportowych, a przedsiębiorcom pomyślną realizację transakcji.

Strona kredytu dla nabywcy

Gwarancje w handlu międzynarodowym

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Strona gwarancji kontraktowych

KUKE oferuje również gwarancję spłaty krótkoterminowego kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank  na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

Strona gwarancji spłaty kredytu krótkoterminowego

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki KUKE oferuje gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki naszym gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Strona gwarancji dla akredytyw

Kompetencje

Stawianie pierwszego kroku na drodze ku zagranicznej ekspansji wymaga odpowiedniego wsparcia oraz uzbrojenia przyszłego inwestora w niezbędną widzę i kompetencje dotyczące procesu globalizacyjnego. Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej, oferujemy współpracę w budowaniu kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej. 

O tym, jak i od czego zacząć, opowiemy podczas warsztatów inwestycyjnych, sprofilowanych tak, aby uwzględnić wszystkie oczekiwania i profil działalności firmy. Nasi eksperci prowadzą szkolenia zarówno w siedzibie Agencji, jak i w wybranych przez klienta miejscach.

Doradztwo dla inwestora

Długofalowa relacja z inwestorem zagranicznym to kluczowy składnik jego sukcesu. Towarzyszymy naszym klientom od początku procesu inwestycyjnego, ale zostajemy z nim znacznie dłużej - nie tylko do momentu założenie spółki za granicą.

Nasz zespół doświadczonych ekspertów przygotuje listę atrakcyjnych lokalizacji, gdzie inwestycja klienta ma największe szanse na realizację, a także doradzi optymalną ścieżkę implementacji projektu na wybranych rynkach.
Przyszłych inwestorów zabierzemy też do kraju, gdzie projekt ma być realizowany, aby przyjrzeć się jego potencjałowi inwestycyjnemu.
Po zakończonej inwestycji sprawdzamy, w jaki sposób polski inwestor odnalazł się w nowym miejscu oraz wspieramy go w jego dalszych działaniach.

W ramach produktu przewidziane są następujące podprodukty:

 1. doradztwo lokalizacyjne
 2. analiza lokalizacyjna
 3. study tour
 4. after care
   

Zachęty inwestycyjne

Polski inwestor zagraniczny może ubiegać się o instrumenty wsparcia na lokalnym rynku, w tym granty finansowe oferowane przez rząd państwa docelowego. Dostępność oraz specyfika instrumentów w wybranym kraju wymaga analizy na zasadzie case by case.

Projekt Polski Czempion

Program Polski Czempion to narzędzie służące budowaniu grupy liderów ekspansji zagranicznej wśród polskich firm prywatnych. Uczestnicy Programu uczą się identyfikować bariery w ekspansji zagranicznej, pod skrzydłami ekspertów rozwijają dobre praktyki w biznesie oraz otrzymują wparcie w inwestycjach zagranicznych od polskich władz publicznych.

W ramach Programu Polski Champion, organizowane są m.in. warsztaty na temat finansowania ekspansji, czy poświęcone prawnym i podatkowym aspektom ekspansji.

Głównym partnerem Agencji w Programie Polski Champion jest firma doradcza PWC.

Strona programu

Potencjalne rynki i kanały dystrybucji - Afryka i Chiny

Na podstawie wnikliwej analizy oczekiwań klienta i profilu jego działalności biznesowej, nasi eksperci zarekomendują strategię wejścia na rynek dla określonej grupy produktowej. Dostarczą również pakiet niezbędnych informacji na temat charakterystyki lokalnych kanałów dystrybucji.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Kontakty lokalne - Afryka i Chiny

Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie. Wspólnie z polskim przedstawicielstwem zagranicznym ułatwimy wybór i dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych. Pomożemy też w kontakcie z władzami lokalnymi.
Nad naszymi klientami otwieramy ochronny parasol publicznego wsparcia, a dzięki organizowanym przez nas misjom gospodarczym, konferencjom, spotkaniom biznesowym, seminariom, które odbywają się w Polsce i za granicą - wyjście poza Polskę stanie się dużo łatwiejsze. 

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Weryfikacja partnerów biznesowych - Afryka i Chiny

Znalezienie wiarygodnego partnera za granicą wymaga kontaktów na danym rynku oraz znajomości jego specyfiki. Dzięki dużemu doświadczeniu nasi eksperci przeprowadzą wstępną weryfikację wiarygodności wybranej firmy, bazując na ogólnodostępnych danych oraz informacjach o nieuczciwych firmach. W przypadku chęci nawiązania bliższej współpracy z potencjalnym partnerem, rekomendujemy dokonanie zaawansowanej weryfikacji takiej firmy.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Przygotowanie firm do udziału w targach - Afryka i Chiny

Targi to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych z zagranicznymi partnerami. W wielu krajach, zwłaszcza odległych kulturowo, osobisty kontakt jest elementem koniecznym do rozpoczęcia współpracy. Udział w targach wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, aby w pełni skorzystać z ich możliwości promocyjnych.
Proponujemy pomoc w kompleksowym przygotowaniu polskich przedsiębiorców do udziału w targach zagranicznych. Zapewniamy dostęp do pakietu niezbędnych informacji o specyfice danego rynku czy konsultacje w opracowaniu materiałów marketingowych, dopasowanych do lokalnej kultury biznesowej.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Misje gospodarcze - Afryka i Chiny

Podczas organizowanych przez Agencję misji gospodarczych zapewniamy naszym klientom szeroki wachlarz możliwości - zapewniamy  uczestnictwo  w warsztatach, konferencjach, targach a także skrojone na miarę spotkania biznesowe, umożliwiające lepsze zrozumienie nowego rynku. Wszystkie wydarzenia odbywają się pod ochronnym parasolem polskich instytucji publicznych, przy częstym udziale  najwyższych przedstawicieli administracji centralnej oraz lokalnej.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Dedykowane spotkania biznesowe - Afryka i Chiny

Dobra znajomości specyfiki biznesowej obu stron oraz szeroka sieć kontaktów pozwala nam przygotować skuteczne sesje B2B. Nasi eksperci zorganizują w Polsce oraz za granicą skrojone na miarę spotkania biznesowe - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem profilowym firm oraz zadeklarowaną formą współpracy.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Warsztaty i szkolenia

Organizowane przez nas szkolenia i warsztaty biznesowe pozwalają polskim firmom uzyskać wiedzę na szczeblu operacyjnym w procesie eksportu na nowy rynek. Szkolenia i warsztaty organizujemy z udziałem ekspertów oraz specjalistów posiadających doświadczenie operacyjne na danym rynku.  Prowadzimy szkolenia zarówno w Polsce, jak i na wybranych rynkach.

Strona Trade.gov.pl

Publikacje

Wydawane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych publikacje skierowane są zarówno do potencjalnych inwestorów zagranicznych jak i polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności eksportowej na wybranych rynkach. Celem tych publikacji jest prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Polski, polskiej gospodarki, zachęt inwestycyjnych oraz prezentacja kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki.  W zakresie publikacji przygotowywanych dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkami zagranicznymi, Agencja przygotowuje zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami zewnętrznymi publikacje prezentujące wybrane rynki zagraniczne z uwzględnieniem informacji o charakterze polityczno-społecznym, gospodarczym, prawnym, inwestycyjnym oraz zawierające praktyczne informacje dotyczące dostępnych instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Agencja przygotowuje dodatkowo publikacje dedykowane.

Publikacje na stronie PAIiIZ

Programy akceleracyjne

Scale Up

PARP wspiera rozwój startupów w programach akceleracji wdrażanych we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Programy obejmują pomoc w opracowaniu produktów lub usług, które mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w działalności dużego przedsiębiorstwa zaangażowanego w realizację projektu. Dofinansowanie dla akceleratora wynosi maksymalnie 6 mln złotych.

Startupy otrzymują szansę skorzystania z wiedzy i doświadczenia dużych spółek oraz dostęp do ich kontaktów biznesowych i zasobów technologicznych. Otrzymają również pomoc finansową do 200 tys. zł oraz pomoc w postaci pakietu usług o wartości 50 tys. zł. Program ma charakter pilotażowy, nabór wniosków został zakończony.

Strona programu Scale Up

Finansowanie wdrożeń wyników prac B+R o wysokim potencjale rynkowym

Finansowanie wdrożeń wyników prac B+R o wysokim potencjale rynkowym (Badania na rynek – poddziałanie 3.2.1 POIR)

PARP wspiera wdrażanie innowacyjnych produktów i usług w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 20 mln zł na realizację prac badawczo-rozwojowych, skorzystanie z usług doradczych oraz realizację inwestycji. Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie.

Efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności minimum na skalę kraju.

Minimalna łączna wartość kosztów w projekcie podlegających dofinansowaniu wynosi 10 mln zł.

Strona programu

Bony na innowacje

Finansowanie nawiązywania współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki (Bony na innowacje – poddziałanie 2.3.2. POIR)

PARP wspiera współpracę małych i średnich firm z jednostkami naukowymi. Przedsiębiorca posiadający innowacyjny pomysł  biznesowy może skorzystać z wiedzy i zaplecza technicznego jednostki naukowej.

Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup usługi od jednostki naukowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalna kwota dofinansowania to 280 tys. zł dla średnich przedsiębiorstw oraz 320 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Strona programu

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Finansowanie wdrożeń wyników B+R w MSP (Wdrażanie innowacji przez MSP – poddziałanie 1.3.1 POPW)

PARP wspiera rozwój innowacji w przedsiębiorstwach działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty dotyczące inwestycji początkowej, prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów realizowanych w makroregionie Polski Wschodniej.

Przedsiębiorcy mogą w ramach działania uzyskać wsparcie na inwestycję związaną z wdrożeniem wyników prac B+R, na koszty uzyskania i utrzymania ochrony patentowej oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją.

Dofinansowanie udzielane jest do maksymalnej kwoty 7 mln PLN.

Dofinansowanie na działania inwestycyjne jest przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Minimalna łączna wartość kosztów w projekcie podlegających dofinansowaniu wynosi 1 mln PLN.

Strona programu

inno_LAB

Dostarczanie informacji ułatwiających współpracę sektorów prywatnego i publicznego, w tym opracowanie i testowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw (inno_LAB) 

W ramach inno_LAB przygotowywane i uruchamiane są nowe programy wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw na małą skalę. Zadaniem inno_LAB jest testowanie nowych sposobów pomocy i wsparcia przedsiębiorców oraz sprawdzenie działania programów w ramach pilotaży przed uruchomieniem działań w skali docelowej. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Projekty wdrażane w ramach inno_LAB dotyczą działalności B+R oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach. Korzyści dla przedsiębiorców otrzymujących wsparcie w pilotażach każdorazowo zależą od obszaru poddanego testowaniu.

Opracowanie i testowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw (inno_LAB).

 

 

Wzór na konkurencję

Finansowanie projektowania i wzornictwa w działalności MSP (Wzór na konkurencję – działanie 1.4 POPW)

PARP wspiera wykorzystywanie wzornictwa w działalności przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrażanie projektów dotyczących wykorzystania procesów wzorniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekty realizowane są w dwóch etapach. Pierwszy etap powinien obejmować diagnozę firmy w formie audytu wzorniczego, na podstawie którego opracowywana jest strategia wzornicza. Strategia powinna zawierać rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Drugi etap powinien obejmować wdrożenie strategii tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji wynosi maksymalnie 100 tys. zł w pierwszym etapie oraz maksymalnie 3 mln zł w etapie drugim.

Strona programu

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Finansowanie usług proinnowacyjnych "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" (poddziałanie 2.3.1 POIR)

PARP oferuje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w procesie wdrażania innowacji. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup  proinnowacyjnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Do usług tych zaliczają się doradztwo i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, a także nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz usługi polegające na udostępnianiu przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania i certyfikacji jakości.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 294 tys. zł.

Strona programu

Finansowanie ochrony własności przemysłowej

Finansowanie ochrony własności przemysłowej (poddziałanie 2.3.4 POIR)

PARP oferuje wsparcie realizacji projektów dotyczących uzyskania ochrony własności przemysłowej lub realizacji ochrony własności przemysłowej. Uzyskanie ochrony dotyczy patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe. Realizacja ochrony własności przemysłowej obejmuje unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dzięki pozyskaniu prawa ochronnego przedsiębiorca:                                                                                                     

 • uzyska pewność, że jego produkt nie narusza praw podmiotów trzecich
 • w razie naruszenia praw ochrony własności przemysłowej będzie mieć możliwość wystąpienia do właściwych organów z roszczeniami wobec podmiotu, który naruszył ich prawa m.in. z żądaniem wycofania produktu z rynku
 • w sytuacji, w której przedsiębiorca nie posiada zaplecza infrastrukturalnego i kadrowego, niezbędnego do wdrożenia produktu i wprowadzenia go na rynek, po uzyskaniu ochrony własności przemysłowej może sprzedać prawa ochronne lub udzielić licencji przedsiębiorstwu posiadającemu potencjał do wdrożenia danego produktu.

Wartość zgłaszanych w ramach działania projektów nie powinna być niższa niż 10 tys. złotych i przekraczać 1 mln złotych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Strona programu

Akceleracja biznesowa w branżach innowacyjnych

Głównym celem zainicjowanego przez ARP S.A. projektu jest tworzenie akceleratorów biznesowych w branżach innowacyjnych takich jak: technologie kosmiczne, gry wideo, robotyka i automatyka, design przemysłowy, inżynieria medyczna i materiałowa oraz technologie energetyczne.  ARP S.A. utworzyła akcelerator w sektorze gier wideo - ARP Games sp. z o.o. Ten model posłuży jako wzór dla kolejnych akceleratorów branżowych - również w powiązaniu z innymi organizacjami.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość realizacji w dowolnej dziedzinie i dowolnym miejscu na świecie,
 • proces aplikacji dostępny dla wszystkich,
 • wsparcie finansowe na dogodnych warunkach (wejście kapitałowe, w zamian za udziały),
 • merytoryczne zaangażowanie pracowników ARP S.A. na każdym etapie realizacji ,
 • możliwość realizacji projektów we współpracy z innymi grupami startup’ów,
 • brak sformalizowanej ścieżki współpracy – projekty są szczegółowo analizowane pod kątem biznesowym i potencjalnych korzyści płynących z procesu akceleracji.

Platforma Transferu Technologii

ARP Innovation Pitch

Wsparcie współpracy pomiędzy start-upami i MSP a dużymi spółkami.

Głównym celem projektu realizowanego przez ARP S.A. jest skojarzenie jak największej liczby małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi spółkami.
Projekt ma formułę konkursu przebiegającego w dwóch etapach, w pierwszym duże przedsiębiorstwo określa swoje potrzeby technologiczne, a start-upy lub małe, średnie firmy prezentują  rozwiązania odpowiadając na te potrzeby.
Późniejsze etapy to nabór rozwiązań, ich ocena dokonana przez jury złożone ze specjalistów reprezentujących spółkę i eksperta z ramienia ARP S.A..  Ostatnia część to wybór najlepszych pomysłów w formie panelu ekspertów lub finału , gdzie przedstawiciele  firmy mają możliwość zaprezentowania swojej oferty przed publicznością.

Dzięki takiej formule w prosty i szybki sposób możecie Państwo znaleźć rozwiązanie na zidentyfikowaną potrzebę bez angażowania dużych zasobów osobowych i finansowych.
Małe i średnie firmy zyskują zaś możliwość weryfikacji swoich produktów oraz zdobycia dobrego partnera biznesowego.

Platforma Transferu Technologii    

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock (poddziałanie 3.1.5 POIR)

PARP wspiera firmy przygotowujące się do wejścia na rynki giełdowe. Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą (w zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja):

 • rynek NewConnect - 100 000,00 zł
 • rynek GPW - 800 000,00 zł
 • zagraniczne rynki regulowane - 800 000,00 zł
 • rynek Catalyst, wprowadzenie obligacji - 80 000,00 zł
 • rynek Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji - 60 000,00 zł

Strona programu

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Program umożliwia uzyskanie preferencyjnej pożyczki na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Absolwenci szkół i uczelni wyższych, studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, ale także podmioty takie jak, np.: niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce.

Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Strona programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie"

Kredyt na innowacje technologiczne

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie to przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać:

 • prawa własności przemysłowej lub
 • wyników prac rozwojowych lub
 • wyników badań przemysłowych lub
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Strona kredytu na innowacje technologiczne

Fundusze Venture Capital

Fundusz PFR Ventures działa w formule Funduszu Funduszy, oferując finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych (np. funduszy venture capital lub aniołów biznesu). Środki Funduszu na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia będą pochodzić z funduszy europejskich (tj. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz ze środków prywatnych zapewnionych przez wybranych pośredników finansowych.

PFR Starter FIZ

PFR Ventures uruchomiło fundusz PFR Starter FIZ, który jest skierowany jako wsparcie finansowe dla innowacyjnych spółek na najwcześniejszym etapie rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji i startu), udzielane poprzez pośredników finansowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom są w stanie zapewnić finansowanym spółkom także tzw. smart money (wsparcie mertoryczne, dostęp do know-how, kontakty biznesowe), zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

 • Środki do dyspozycji w ramach PFR Starter FIZ: ok. 782 mln zł
 • Przeciętna wartość inwestycji w spółkę ok. 500 tys. zł
 • Struktura finansowania inwestycji: 80% Fundusz PFR / 20% środki prywatne
 • Okres inwestycyjny: Inwestycje w fundusze 2017-2020, Inwestycje w spółki 2017-2023
 • Proces inwestycyjny: Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures
 • Planowany termin ogłoszenia naboru na wybór pośredników finansowych - grudzień 2016 r.

Fundusz PFR Ventures wdraża także kolejne 3 fundusze funduszy, które będą uruchamiane od początku 2017 roku, szczegółowe informacje odnośnie kolejnych funduszy będą umieszczane na stronie internetowej.

PFR Ventures

Fundusz Pożyczkowy Innowacji (FPI)

Jest to produkt "szyty na miarę" - skierowany do przedsiębiorstw z niską zdolnością kredytową, realizujących projekty innowacyjne obarczone wysokim ryzykiem.

Cel Funduszu to wsparcie niepublicznych inwestycji w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju oraz zwiększenie efektywność realizowanych przedsięwzięć.

W ramach FPI konieczne jest zaangażowanie inwestorów kapitałowych funduszy zalążkowych, aniołów biznesu czy funduszy Venture Capital - środki pochodzą w proporcji 1:1 od inwestorów oraz FPI.
Pozyskanie inwestorów leży w gestii przedsiębiorcy zainteresowanego pozyskaniem pożyczki w ramach tego funduszu.
W ramach FPI nie będą pobierane od MŚP żadne prowizje i opłaty związane z udzieleniem bądź obsługą pożyczki. Jedynym kosztem udzielenia pożyczki będzie jej oprocentowanie i ustanowienie zabezpieczenia.

Kwota i poziom finansowania:

 • do 100% kosztów kwalifikowanych
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 200 tys. zł, maksymalna – 2 mln zł

Stopa oprocentowania jest preferencyjna w stosunku do stopy rynkowej.

Atrakcyjny okres spłaty pożyczki - do 8 lat oraz okres karencji - do 2 lub 3 lat.

Środki pożyczki będą mogły zostać przeznaczone przez przedsiębiorców na inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również w kapitał obrotowy oraz koszty przekazania praw własności w przedsiębiorstwach.

Strona programu

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Strona wsparcia eksportu

Finansowanie dłużne eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw

W ramach programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” BGK udziela zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Kredyty finansujące nabywców bezpośrednio mogą być udzielane po dokonaniu każdorazowo indywidualnej oceny transakcji i kredytobiorcy. W przypadku instrumentów wymagających udziału banku nabywcy, warunkiem udzielenia przez BGK kredytu jest dostępność limitów na finansowanie transakcji z danym bankiem.

Wszystkie kredyty objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy;
 • kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio;
 • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego;

W przypadku transakcji z odbiorcami z krajów ryzyka nierynkowego, stosowane są następujące instrumenty finansowania krótkoterminowego:

 • postfinansowanie akredytywy eksportowej;
 • dyskonto należności z akredytywy eksportowej;
 • potwierdzanie akredytyw dokumentowych;
 • prefinansowanie eksportu;

Ponadto, BGK poprzez Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych.

Strona wsparcia eksportu

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych. Fundusz inwestuje wspólnie z polską firmą bezpośrednio w jej zagraniczną spółkę zależną i dzieli z nią ryzyko projektu zagranicznego.

Fundusz może wspólnie z polską firmą finansować przejęcie zagranicznej spółki, utworzenie nowej spółki lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy. Fundusz zawsze jest udziałowcem mniejszościowym i pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiej firmy.

Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne ale też dystrybucyjne i usługowe.

 • Fundusz może nabywać istniejące lub obejmować nowe udziały zagranicznych spółek realizujących projekt ekspansji polskiej firmy.
 • Po osiągnięciu przez zagraniczną spółkę zależną zakładanych rezultatów Fundusz odsprzedaje swoje udziały polskiej firmie na warunkach rynkowych.
 • Wyjście Funduszu z projektu powinno nastąpić nie później niż po 10 latach. Do tego czasu Fundusz nie wymaga spłaty finansowania.

Fundusz może także udzielić pożyczki zagranicznej spółce zależnej polskiej firmy. Pożyczka może być zabezpieczona wyłącznie aktywami zagranicznej spółki, bez regresu do polskiej firmy.

Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN zarządza TFI BGK S.A.

Strona Funduszu

Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez KUKE  to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych związane jest z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub budowę gotowych obiektów. Okres spłaty kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takich kontraktów może sięgać dwóch i więcej lat.

Strona ubezpieczenia należności

Ubezpieczenie transakcji eksportowych finansowane przez banki oraz instytucje finansowe. Wiedza i doświadczenie KUKE pozwalają na efektywną współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Oferowane produkty ubezpieczeniowe umożliwiają bankom bezpieczne finansowanie kontraktów eksportowych, a przedsiębiorcom pomyślną realizację transakcji.

Strona kredytu dla nabywcy

Gwarancje w handlu międzynarodowym

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Strona gwarancji kontraktowych

KUKE oferuje również gwarancję spłaty krótkoterminowego kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank  na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

Strona gwarancji spłaty kredytu krótkoterminowego

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki KUKE oferuje gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki naszym gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Strona gwarancji dla akredytyw

Kompetencje

Stawianie pierwszego kroku na drodze ku zagranicznej ekspansji wymaga odpowiedniego wsparcia oraz uzbrojenia przyszłego inwestora w niezbędną widzę i kompetencje dotyczące procesu globalizacyjnego. Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej, oferujemy współpracę w budowaniu kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej. 

O tym, jak i od czego zacząć, opowiemy podczas warsztatów inwestycyjnych, sprofilowanych tak, aby uwzględnić wszystkie oczekiwania i profil działalności firmy. Nasi eksperci prowadzą szkolenia zarówno w siedzibie Agencji, jak i w wybranych przez klienta miejscach.

Doradztwo dla inwestora

Długofalowa relacja z inwestorem zagranicznym to kluczowy składnik jego sukcesu. Towarzyszymy naszym klientom od początku procesu inwestycyjnego, ale zostajemy z nim znacznie dłużej - nie tylko do momentu założenie spółki za granicą.

Nasz zespół doświadczonych ekspertów przygotuje listę atrakcyjnych lokalizacji, gdzie inwestycja klienta ma największe szanse na realizację, a także doradzi optymalną ścieżkę implementacji projektu na wybranych rynkach.
Przyszłych inwestorów zabierzemy też do kraju, gdzie projekt ma być realizowany, aby przyjrzeć się jego potencjałowi inwestycyjnemu.
Po zakończonej inwestycji sprawdzamy, w jaki sposób polski inwestor odnalazł się w nowym miejscu oraz wspieramy go w jego dalszych działaniach.

W ramach produktu przewidziane są następujące podprodukty:

 1. doradztwo lokalizacyjne
 2. analiza lokalizacyjna
 3. study tour
 4. after care
   

Zachęty inwestycyjne

Polski inwestor zagraniczny może ubiegać się o instrumenty wsparcia na lokalnym rynku, w tym granty finansowe oferowane przez rząd państwa docelowego. Dostępność oraz specyfika instrumentów w wybranym kraju wymaga analizy na zasadzie case by case.

Projekt Polski Czempion

Program Polski Czempion to narzędzie służące budowaniu grupy liderów ekspansji zagranicznej wśród polskich firm prywatnych. Uczestnicy Programu uczą się identyfikować bariery w ekspansji zagranicznej, pod skrzydłami ekspertów rozwijają dobre praktyki w biznesie oraz otrzymują wparcie w inwestycjach zagranicznych od polskich władz publicznych.

W ramach Programu Polski Champion, organizowane są m.in. warsztaty na temat finansowania ekspansji, czy poświęcone prawnym i podatkowym aspektom ekspansji.

Głównym partnerem Agencji w Programie Polski Champion jest firma doradcza PWC.

Strona programu

Potencjalne rynki i kanały dystrybucji - Afryka i Chiny

Na podstawie wnikliwej analizy oczekiwań klienta i profilu jego działalności biznesowej, nasi eksperci zarekomendują strategię wejścia na rynek dla określonej grupy produktowej. Dostarczą również pakiet niezbędnych informacji na temat charakterystyki lokalnych kanałów dystrybucji.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Kontakty lokalne - Afryka i Chiny

Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie. Wspólnie z polskim przedstawicielstwem zagranicznym ułatwimy wybór i dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych. Pomożemy też w kontakcie z władzami lokalnymi.
Nad naszymi klientami otwieramy ochronny parasol publicznego wsparcia, a dzięki organizowanym przez nas misjom gospodarczym, konferencjom, spotkaniom biznesowym, seminariom, które odbywają się w Polsce i za granicą - wyjście poza Polskę stanie się dużo łatwiejsze. 

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Weryfikacja partnerów biznesowych - Afryka i Chiny

Znalezienie wiarygodnego partnera za granicą wymaga kontaktów na danym rynku oraz znajomości jego specyfiki. Dzięki dużemu doświadczeniu nasi eksperci przeprowadzą wstępną weryfikację wiarygodności wybranej firmy, bazując na ogólnodostępnych danych oraz informacjach o nieuczciwych firmach. W przypadku chęci nawiązania bliższej współpracy z potencjalnym partnerem, rekomendujemy dokonanie zaawansowanej weryfikacji takiej firmy.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Przygotowanie firm do udziału w targach - Afryka i Chiny

Targi to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych z zagranicznymi partnerami. W wielu krajach, zwłaszcza odległych kulturowo, osobisty kontakt jest elementem koniecznym do rozpoczęcia współpracy. Udział w targach wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, aby w pełni skorzystać z ich możliwości promocyjnych.
Proponujemy pomoc w kompleksowym przygotowaniu polskich przedsiębiorców do udziału w targach zagranicznych. Zapewniamy dostęp do pakietu niezbędnych informacji o specyfice danego rynku czy konsultacje w opracowaniu materiałów marketingowych, dopasowanych do lokalnej kultury biznesowej.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Misje gospodarcze - Afryka i Chiny

Podczas organizowanych przez Agencję misji gospodarczych zapewniamy naszym klientom szeroki wachlarz możliwości - zapewniamy  uczestnictwo  w warsztatach, konferencjach, targach a także skrojone na miarę spotkania biznesowe, umożliwiające lepsze zrozumienie nowego rynku. Wszystkie wydarzenia odbywają się pod ochronnym parasolem polskich instytucji publicznych, przy częstym udziale  najwyższych przedstawicieli administracji centralnej oraz lokalnej.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Dedykowane spotkania biznesowe - Afryka i Chiny

Dobra znajomości specyfiki biznesowej obu stron oraz szeroka sieć kontaktów pozwala nam przygotować skuteczne sesje B2B. Nasi eksperci zorganizują w Polsce oraz za granicą skrojone na miarę spotkania biznesowe - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem profilowym firm oraz zadeklarowaną formą współpracy.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Warsztaty i szkolenia

Organizowane przez nas szkolenia i warsztaty biznesowe pozwalają polskim firmom uzyskać wiedzę na szczeblu operacyjnym w procesie eksportu na nowy rynek. Szkolenia i warsztaty organizujemy z udziałem ekspertów oraz specjalistów posiadających doświadczenie operacyjne na danym rynku.  Prowadzimy szkolenia zarówno w Polsce, jak i na wybranych rynkach.

Strona Trade.gov.pl

Publikacje

Wydawane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych publikacje skierowane są zarówno do potencjalnych inwestorów zagranicznych jak i polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności eksportowej na wybranych rynkach. Celem tych publikacji jest prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Polski, polskiej gospodarki, zachęt inwestycyjnych oraz prezentacja kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki.  W zakresie publikacji przygotowywanych dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkami zagranicznymi, Agencja przygotowuje zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami zewnętrznymi publikacje prezentujące wybrane rynki zagraniczne z uwzględnieniem informacji o charakterze polityczno-społecznym, gospodarczym, prawnym, inwestycyjnym oraz zawierające praktyczne informacje dotyczące dostępnych instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Agencja przygotowuje dodatkowo publikacje dedykowane.

Publikacje na stronie PAIiIZ

Promocja marek produktowych - Go to Brand

Finansowanie działań związanych z rozwojem eksportu (Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand - poddziałanie 3.3.3 POIR)

 

PARP wspiera promocję polskich produktów zagranicą. Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy uczestniczący w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych i ogólnych programach promocji. Branżowe programy promocji realizowane są dla dwunastu branż o największym potencjale eksportowym.

Wsparcie przeznaczone jest na finansowanie wydatków związanych z udziałem w targach i konferencjach branżowych, misjach gospodarczych oraz działania informacyjno-promocyjne. Finansowaniu podlega również korzystanie z usług doradczych i szkoleniowych. Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji wynosi maksymalnie 850 000 zł.

Strona programu

Internacjonalizacja MŚP w Polsce Wschodniej

Finansowanie działań związanych z rozwojem eksportu (Internacjonalizacja MŚP - działanie 1.2 POPW)

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera aktywność gospodarczą firm z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Wsparcie adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw inicjujących działalność eksportową na rynku zagranicznym. Dofinansowaniu podlegają wydatki na działania doradcze dotyczące diagnozy potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu, analizy rynku docelowego, badań rynku, dostosowania produktu, kanałów dystrybucji, strategii promocji oraz poszukiwania partnerów biznesowych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w formie bezzwrotnej dotacji wynosi

550 000 zł.  

Strona programu

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Finansowanie działań związanych z rozwojem eksportu (Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - poddziałanie 2.3.3)

 

PARP wspiera internacjonalizację przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych oraz rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Zaprojektowane działanie dodatkowo przyczynia się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków Krajowego Klastra Kluczowego). Ze wsparcia mogą skorzystać – koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecznym odbiorcą wsparcia są również przedsiębiorcy wchodzący w skład poszczególnych klastrów.
Wspierane są projekty obejmujące usługi związane z:

 

 • wprowadzaniem na rynki zagraniczne produktów klastra (i jego członków), ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie,  
 • aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji,
 • tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi,
 • współpracą międzynarodową,
 • zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.

Strona programu

Branżowy Program Promocji branży IT/ICT

Promocja polskiego sektora ICT podczas branżowych targów i konferencji za granicą (Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand – Poddziałanie 3.3.2 POIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizatorem Branżowego Programu Promocji dla sektora IT/ICT, który potrwa do końca czerwca 2019 r. Działania mają na celu promocję polskiego sektora ICT za granicą i obejmują przede wszystkim organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych branżowych targach i konferencjach. Do 2019 r. włącznie, PARP zorganizuje stoiska informacyjno-promocyjne podczas 14 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 8 krajach: w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Płd., Brazylii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Austrii. Polskie firmy z branży ICT mogą nieodpłatnie korzystać z promocji na stoiskach, m. in. poprzez prezentację ofert i filmów reklamowych czy organizację spotkań z kontrahentami.

 

Strona programu

Finansowanie wdrożeń wyników prac B+R o wysokim potencjale rynkowym

Finansowanie wdrożeń wyników prac B+R o wysokim potencjale rynkowym (Badania na rynek – poddziałanie 3.2.1 POIR)

PARP wspiera wdrażanie innowacyjnych produktów i usług w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 20 mln zł na realizację prac badawczo-rozwojowych, skorzystanie z usług doradczych oraz realizację inwestycji. Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie.

Efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności minimum na skalę kraju.

Minimalna łączna wartość kosztów w projekcie podlegających dofinansowaniu wynosi 10 mln zł.

Strona programu

Bony na innowacje

Finansowanie nawiązywania współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki (Bony na innowacje – poddziałanie 2.3.2. POIR)

PARP wspiera współpracę małych i średnich firm z jednostkami naukowymi. Przedsiębiorca posiadający innowacyjny pomysł  biznesowy może skorzystać z wiedzy i zaplecza technicznego jednostki naukowej.

Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup usługi od jednostki naukowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalna kwota dofinansowania to 280 tys. zł dla średnich przedsiębiorstw oraz 320 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Strona programu

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Finansowanie wdrożeń wyników B+R w MSP (Wdrażanie innowacji przez MSP – poddziałanie 1.3.1 POPW)

PARP wspiera rozwój innowacji w przedsiębiorstwach działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty dotyczące inwestycji początkowej, prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów realizowanych w makroregionie Polski Wschodniej.

Przedsiębiorcy mogą w ramach działania uzyskać wsparcie na inwestycję związaną z wdrożeniem wyników prac B+R, na koszty uzyskania i utrzymania ochrony patentowej oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją.

Dofinansowanie udzielane jest do maksymalnej kwoty 7 mln PLN.

Dofinansowanie na działania inwestycyjne jest przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Minimalna łączna wartość kosztów w projekcie podlegających dofinansowaniu wynosi 1 mln PLN.

Strona programu

inno_LAB

Dostarczanie informacji ułatwiających współpracę sektorów prywatnego i publicznego, w tym opracowanie i testowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw (inno_LAB) 

W ramach inno_LAB przygotowywane i uruchamiane są nowe programy wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw na małą skalę. Zadaniem inno_LAB jest testowanie nowych sposobów pomocy i wsparcia przedsiębiorców oraz sprawdzenie działania programów w ramach pilotaży przed uruchomieniem działań w skali docelowej. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Projekty wdrażane w ramach inno_LAB dotyczą działalności B+R oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach. Korzyści dla przedsiębiorców otrzymujących wsparcie w pilotażach każdorazowo zależą od obszaru poddanego testowaniu.

Opracowanie i testowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw (inno_LAB).

 

 

Wzór na konkurencję

Finansowanie projektowania i wzornictwa w działalności MSP (Wzór na konkurencję – działanie 1.4 POPW)

PARP wspiera wykorzystywanie wzornictwa w działalności przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrażanie projektów dotyczących wykorzystania procesów wzorniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekty realizowane są w dwóch etapach. Pierwszy etap powinien obejmować diagnozę firmy w formie audytu wzorniczego, na podstawie którego opracowywana jest strategia wzornicza. Strategia powinna zawierać rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Drugi etap powinien obejmować wdrożenie strategii tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji wynosi maksymalnie 100 tys. zł w pierwszym etapie oraz maksymalnie 3 mln zł w etapie drugim.

Strona programu

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Finansowanie usług proinnowacyjnych "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" (poddziałanie 2.3.1 POIR)

PARP oferuje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w procesie wdrażania innowacji. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup  proinnowacyjnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Do usług tych zaliczają się doradztwo i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, a także nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz usługi polegające na udostępnianiu przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania i certyfikacji jakości.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 294 tys. zł.

Strona programu

Finansowanie ochrony własności przemysłowej

Finansowanie ochrony własności przemysłowej (poddziałanie 2.3.4 POIR)

PARP oferuje wsparcie realizacji projektów dotyczących uzyskania ochrony własności przemysłowej lub realizacji ochrony własności przemysłowej. Uzyskanie ochrony dotyczy patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe. Realizacja ochrony własności przemysłowej obejmuje unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dzięki pozyskaniu prawa ochronnego przedsiębiorca:                                                                                                     

 • uzyska pewność, że jego produkt nie narusza praw podmiotów trzecich
 • w razie naruszenia praw ochrony własności przemysłowej będzie mieć możliwość wystąpienia do właściwych organów z roszczeniami wobec podmiotu, który naruszył ich prawa m.in. z żądaniem wycofania produktu z rynku
 • w sytuacji, w której przedsiębiorca nie posiada zaplecza infrastrukturalnego i kadrowego, niezbędnego do wdrożenia produktu i wprowadzenia go na rynek, po uzyskaniu ochrony własności przemysłowej może sprzedać prawa ochronne lub udzielić licencji przedsiębiorstwu posiadającemu potencjał do wdrożenia danego produktu.

Wartość zgłaszanych w ramach działania projektów nie powinna być niższa niż 10 tys. złotych i przekraczać 1 mln złotych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Strona programu

Akceleracja biznesowa w branżach innowacyjnych

Głównym celem zainicjowanego przez ARP S.A. projektu jest tworzenie akceleratorów biznesowych w branżach innowacyjnych takich jak: technologie kosmiczne, gry wideo, robotyka i automatyka, design przemysłowy, inżynieria medyczna i materiałowa oraz technologie energetyczne.  ARP S.A. utworzyła akcelerator w sektorze gier wideo - ARP Games sp. z o.o. Ten model posłuży jako wzór dla kolejnych akceleratorów branżowych - również w powiązaniu z innymi organizacjami.

Korzyści dla beneficjentów:

 • możliwość realizacji w dowolnej dziedzinie i dowolnym miejscu na świecie,
 • proces aplikacji dostępny dla wszystkich,
 • wsparcie finansowe na dogodnych warunkach (wejście kapitałowe, w zamian za udziały),
 • merytoryczne zaangażowanie pracowników ARP S.A. na każdym etapie realizacji ,
 • możliwość realizacji projektów we współpracy z innymi grupami startup’ów,
 • brak sformalizowanej ścieżki współpracy – projekty są szczegółowo analizowane pod kątem biznesowym i potencjalnych korzyści płynących z procesu akceleracji.

Platforma Transferu Technologii

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (działanie 1.3.2 POPW)

Celem realizowanego działania realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest stworzenie zachęty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do rozwoju swoich firm w oparciu o istniejący potencjał i walory makroregionów. Wsparcie mogą otrzymać konsorcja MŚP prowadzące działania w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.


Wspierane są sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu, mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu. Każdy projekt powinien łącznie obejmować: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

 

Strona programu

ARP Innovation Pitch

Wsparcie współpracy pomiędzy start-upami i MSP a dużymi spółkami.

Głównym celem projektu realizowanego przez ARP S.A. jest skojarzenie jak największej liczby małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi spółkami.
Projekt ma formułę konkursu przebiegającego w dwóch etapach, w pierwszym duże przedsiębiorstwo określa swoje potrzeby technologiczne, a start-upy lub małe, średnie firmy prezentują  rozwiązania odpowiadając na te potrzeby.
Późniejsze etapy to nabór rozwiązań, ich ocena dokonana przez jury złożone ze specjalistów reprezentujących spółkę i eksperta z ramienia ARP S.A..  Ostatnia część to wybór najlepszych pomysłów w formie panelu ekspertów lub finału , gdzie przedstawiciele  firmy mają możliwość zaprezentowania swojej oferty przed publicznością.

Dzięki takiej formule w prosty i szybki sposób możecie Państwo znaleźć rozwiązanie na zidentyfikowaną potrzebę bez angażowania dużych zasobów osobowych i finansowych.
Małe i średnie firmy zyskują zaś możliwość weryfikacji swoich produktów oraz zdobycia dobrego partnera biznesowego.

Platforma Transferu Technologii    

Sektorowe Rady ds. kompetencji

Współpraca biznesu z edukacją  (Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – działanie 2. 12 POWER)

System Rad ds. Kompetencji, wzorem podobnych działań prowadzonych w krajach UE i świata, ma na celu włączanie przedsiębiorców we współpracę z edukacją i nauką, by mieli oni wpływ na kształtowanie podstaw programowych, programów nauczania czy brali udział w ich dostarczaniu jako wykładowcy czy nauczyciele czy egzaminatorzy. System przewiduje powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji na szczeblu centralnym oraz Rad Sektorowych ds. Kompetencji w poszczególnych sektorach gospodarki. W roku 2016 zostało wybranych i zaczęło funkcjonować pierwszych 6 Rad. Rady Sektorowe tworzą osoby związane z danym sektorem - przedsiębiorcy, organizacje pracodawców  i pracowników, przedstawiciele systemu oświaty, nauki, administracji oraz instytucji rynku pracy. Tak dobrane gremium będzie miało wpływ na system edukacji w Polsce, aby mógł on lepiej odpowiadać na potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców danego sektora.
Sektorowe Rady ds. Kompetencji realizują Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, poprzez zaangażowanie pracodawców w system edukacji w Polsce.  Działania Rad ds. Kompetencji będą wspierane przez wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego, które będzie prowadzone przez PARP na poziomie całej gospodarki i kraju, w poszczególnych branżach, w których będą działania Rady Sektorowe. W ramach produktu prowadzony jest także konkurs Pracodawca Jutra, nagradzający tych przedsiębiorców, którzy aktywnie współpracują z edukacją i nauką w kształtowaniu kompetencji młodych ludzi, przyszłych pracowników.

Strona programu

 

Kredyty obrotowe

Oferta finansowania krótkoterminowego w BGK pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa lub spłatę zadłużenia wobec innych banków.

Finansowanie kredytem obrotowym pozwala na:

 • zabezpieczenie i poprawę płynności finansowej,
 • natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych,
 • wzrost kapitału obrotowego i realizowanie jednorazowo większej liczby kontraktów i przedsięwzięć,
 • zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej.

Strona kredytów obrotowych BGK

Wykup wierzytelności to dla zbywcy:

 • skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za dostarczone towary i usługi,
 • możliwość oferowania swoim odbiorcom korzystniejszych warunków płatności,
 • w przypadku wykupu bez regresu eliminacja ryzyka finansowego związanego z nieuregulowaniem przez dłużnika zobowiązania, a dla dłużnika:
 • realizacja inwestycji w formule „Zbuduj i sfinansuj” bez konieczności przeprowadzania odrębnych postępowań przetargowych na realizację inwestycji i jej finansowanie,
 • rozłożenie spłaty wierzytelności na dłuższy okres, dopasowany do możliwości finansowych.

Strona wykupu wierzytelności przez BGK

Gwarancje kredytowe dla MŚP (de minimis)

Gwarancje są przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy w ocenie banku udzielającego kredytu mają zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową).

Korzyści dla przedsiębiorców

 • zwiększają się szanse na uzyskanie kredytu na bardziej atrakcyjnych warunkach niż w sytuacji, gdy przedsiębiorca zaproponuje inną formę zabezpieczenia spłaty kredytu
 • obniża się całkowity koszt kredytu dzięki np. niższej marży lub prowizji
 • przedsiębiorca może skorzystać z kredytu nawet, gdy ma krótką historią kredytową lub nie ma wystarczającego majątku na jego zabezpieczenie
 • przedsiębiorca  nie obciąża własnego majątku i może nim dowolnie dysponować, nie musi go zastawiać ani na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz BGK
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji

Przedsiębiorcy w zależności od potrzeb mogą skorzystać z gwarancji w ramach programów:

 • Gwarancji de minimis (udzielanych w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej.)
 • Gwarancji na warunkach rynkowych w ramach programu COSME (PLG COSME)

Strona poręczeń i gwarancji BGK

Strona gwarancji de minimis

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Strona programu

Cash management

BGK oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe

 • bieżący
 • pomocniczy
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja)

3. Rozliczenia bezgotówkowe

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy)

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy)

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP)
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN)

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP)
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia)

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Strona programu dla przedsiębiorstw

Strona programu dla samorządów

 

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Oferowane produkty skarbowe:

Transakcja wymiany walutowej - transakcja kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego:

 • transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD),
 • transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP,
 • opcja walutowa.

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza:

 • transakcja zamiany stóp procentowych IRS,
 • transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS.

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych - pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi:

 • lokaty negocjowane rynku pieniężnego,
 • bony skarbowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • transakcje typu BSB i SBB

Strona produktów skarbowych

Ubezpieczenia i gwarancje w handlu krajowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez KUKE to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Strona ubezpieczenia należności

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W naszej ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Strona gwarancji kontraktowych

Faktoring

Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach. Usługa faktoringu jest popularnym i uznanym przez polskich przedsiębiorców sposobem na uzyskanie zewnętrznego finansowania bieżącej działalności firmy.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Oferta KUKE Finance obejmuje finansowanie krajowych i zagranicznych należności  w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Strona KUKE FInance

Finansowanie kapitałowe wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Finansowanie rozwoju przemysłu poprzez fundusz działający w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN). Formy finansowania obejmują przeważnie obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji, dodatkowo fundusz może obejmować obligacje, udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielać finansowania hybrydowego.

 • Instrumenty finansowe: kapitał / mezzanine
 • Sektory: przemysł i usługi
 • Typ inwestycji: inwestycje w istniejące spółki
 • Preferowany okres inwestycji: ok. 5-7 lat (dopuszczalny dłuższy w szczególnych przypadkach)
 • Zaangażowanie (wartościowo): min. 30 mln zł, maks. 300 mln zł 
 • Zaangażowanie (udział): fundusz obejmuje udziały mniejszościowe (od 10% do 50% minus 1 akcja) w kapitale zakładowym
 • Fundusze: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP)

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego (kredyty inwestycyjne, obligacje)

BGK za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa (w tym spółki samorządowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, związki komunalne).

Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW.

Kredyty inwestycyjne

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich (zapewnienie środków na wymagany wkład własny).

Strona kredytów inwestycyjnych BGK

Obligacje

Produkt o charakterze dłużnym, przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

Strona obligacji komunalnych BGK

 

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock (poddziałanie 3.1.5 POIR)

PARP wspiera firmy przygotowujące się do wejścia na rynki giełdowe. Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą (w zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja):

 • rynek NewConnect - 100 000,00 zł
 • rynek GPW - 800 000,00 zł
 • zagraniczne rynki regulowane - 800 000,00 zł
 • rynek Catalyst, wprowadzenie obligacji - 80 000,00 zł
 • rynek Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji - 60 000,00 zł

Strona programu

Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

ARP S.A. finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek odpowiadających ich bieżącym potrzebom, w tym na cele inwestycyjne i obrotowe. Finansowanie takie stanowi doskonałe uzupełnienie dla finansowania kapitałowego średnich i dużych przedsiębiorstw. W ramach przygotowanych instrumentów wsparcia dostępne są pożyczki średnio- i długookresowe. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. 

Korzyści dla beneficjentów:

 • finansowanie uzależnione od potrzeb przedsiębiorcy,
 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • możliwe zaangażowanie pożyczkowe od 2 do 50 mln zł,
 • finansowanie do 80% kosztów inwestycji (w uzasadnionych przypadkach możliwy niższy niż 20% poziom wkładu własnego),
 • możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstwa ,
 • źródło uzupełnienia finansowania kapitałowego lub finansowania ze środków unijnych,
 • wsparcie w zakresie strukturyzacji projektu.

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Strona pożyczek ARP

 

Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

W ramach finasowania przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji ARP S.A. dysponuje kompleksowym zestawem usług. Oferujemy wsparcie procesu restrukturyzacji poprzez:  dostarczenie dodatkowego kapitału obrotowego, zmianę struktury finansowania oraz finansowanie działań restrukturyzacyjnych. Pożyczki dostępne w ARP S.A. mają charakter średnio- lub długookresowy i skierowane są do przedsiębiorców z sektora przemysłowego oraz ich usługodawcy.

Korzyści dla beneficjentów:

 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • zaangażowanie finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb (od 2 do 40 mln zł),
 • merytoryczne i proceduralne wsparcie ekspertów ARP S.A.,
 • prosty sposób aplikacji – wniosek dostępny w wersji elektronicznej,
 • szybka decyzja – weryfikacja projektu do 10 dni od daty otrzymania,
 • uzyskanie dodatkowych środków przy braku możliwości zwiększenia zaangażowania przez dotychczasowych finansujących (wynikającego z prawa bankowego).

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Strona pożyczek ARP

Otoczenie prawno-gospodarcze

Znajomość i zrozumienie specyfiki uwarunkowań biznesowych w Polsce, wsparte wieloletnimi obserwacjami rynku, to jedna z największych wartości, jaką możemy przekazać naszym klientom. Dzięki kompleksowemu podejściu sięgamy do wiarygodnych źródeł by dostarczać sprawdzone informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Codziennie wyspecjalizowany zespół ekspertów pozyskuje, a następnie analizuje bieżące dane makroekonomiczne, śledzi informacje dotyczące uwarunkowań prawno–gospodarczych i innych czynników związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce. Efektem tej pracy są analizy sektorowe, raporty atrakcyjności inwestycyjnej, opracowania o dostępności potencjalnej kadry, wysokości płac czy oferowanych zachęt inwestycyjnych.

Polska w liczbach

Opracowania sektorowe

Województwa

Publikacje partnerów PAIiIZ

Prawo

Zachęty inwestycyjne

Doradztwo lokalizacyjne

Wybór optymalnej ścieżki inwestycyjnej to decyzja, która przesądzić może o powodzeniu planowanego projektu. Dlatego, aby sprostać oczekiwaniom klienta i ułatwić proces decyzyjny - wspólnie z naszymi partnerami regionalnymi - stworzyliśmy Bazę Ofert Inwestycyjnych. Zawiera ona stale powiększającą się listę polskich ofert lokalizacyjnych typu greenfield (dostępne tereny) oraz brownfield (hale magazynowo - produkcyjne). To narzędzie niezbędne w procesie doradztwa strategicznego, przeznaczone dla przedsiębiorców i inwestorów zdecydowanych rozpocząć działalności gospodarczą w Polsce. To wsparcie również dla tych, którzy są na etapie poszukiwań atrakcyjnych lokalizacji.

Strona bazy lokalizacji

Współpraca biznesowa

Udana inwestycja to możliwość stałego rozwoju naszego klienta na terenie Polski. Dlatego firmom polskim i zagranicznym oferujemy możliwość znalezienia w kraju partnerów biznesowych, spełniających określone kryteria, dotyczące ich lokalizacji, profilu produkcji czy wielkość firmy (zatrudnienie, obroty). W przypadku prywatyzacji czy zainteresowania udziałem w projektach w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pomożemy skontaktować klienta z odpowiednimi podmiotami.

Strona Departamentu Rozwoju Gosp. PAIiIZ

Zachęty inwestycyjne

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych. Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych w ramach "Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023" (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny). Czeka na nich także możliwość zwolnień podatkowych (z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z podatku od nieruchomości), czy instrumenty współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wszystkie instrumenty wsparcia dostępne są w równym stopniu i na tych samych zasadach zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i polskich.

Strona zachęt inwestycyjnych

Rzecznictwo biznesowe

Pomagamy naszym klientom rozwiązywać bieżące problemy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oferujemy wsparcie mediacyjne, usługi relacyjne, pośredniczenie w kontaktach z administracją centralną oraz jednostkami samorządu terytorialnego (JST). W oparciu o stały monitoring barier gospodarczych, opracowujemy kompleksowe rozwiązania legislacyjne, pozwalające zminimalizować utrudnienia w aktywności biznesowej.

Strona "Strefa Inwestora"

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Strona wsparcia eksportu

Finansowanie dłużne eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw

W ramach programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” BGK udziela zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Kredyty finansujące nabywców bezpośrednio mogą być udzielane po dokonaniu każdorazowo indywidualnej oceny transakcji i kredytobiorcy. W przypadku instrumentów wymagających udziału banku nabywcy, warunkiem udzielenia przez BGK kredytu jest dostępność limitów na finansowanie transakcji z danym bankiem.

Wszystkie kredyty objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy;
 • kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio;
 • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego;

W przypadku transakcji z odbiorcami z krajów ryzyka nierynkowego, stosowane są następujące instrumenty finansowania krótkoterminowego:

 • postfinansowanie akredytywy eksportowej;
 • dyskonto należności z akredytywy eksportowej;
 • potwierdzanie akredytyw dokumentowych;
 • prefinansowanie eksportu;

Ponadto, BGK poprzez Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych.

Strona wsparcia eksportu

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych. Fundusz inwestuje wspólnie z polską firmą bezpośrednio w jej zagraniczną spółkę zależną i dzieli z nią ryzyko projektu zagranicznego.

Fundusz może wspólnie z polską firmą finansować przejęcie zagranicznej spółki, utworzenie nowej spółki lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy. Fundusz zawsze jest udziałowcem mniejszościowym i pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiej firmy.

Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne ale też dystrybucyjne i usługowe.

 • Fundusz może nabywać istniejące lub obejmować nowe udziały zagranicznych spółek realizujących projekt ekspansji polskiej firmy.
 • Po osiągnięciu przez zagraniczną spółkę zależną zakładanych rezultatów Fundusz odsprzedaje swoje udziały polskiej firmie na warunkach rynkowych.
 • Wyjście Funduszu z projektu powinno nastąpić nie później niż po 10 latach. Do tego czasu Fundusz nie wymaga spłaty finansowania.

Fundusz może także udzielić pożyczki zagranicznej spółce zależnej polskiej firmy. Pożyczka może być zabezpieczona wyłącznie aktywami zagranicznej spółki, bez regresu do polskiej firmy.

Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN zarządza TFI BGK S.A.

Strona Funduszu

Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez KUKE  to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych związane jest z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub budowę gotowych obiektów. Okres spłaty kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takich kontraktów może sięgać dwóch i więcej lat.

Strona ubezpieczenia należności

Ubezpieczenie transakcji eksportowych finansowane przez banki oraz instytucje finansowe. Wiedza i doświadczenie KUKE pozwalają na efektywną współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Oferowane produkty ubezpieczeniowe umożliwiają bankom bezpieczne finansowanie kontraktów eksportowych, a przedsiębiorcom pomyślną realizację transakcji.

Strona kredytu dla nabywcy

Gwarancje w handlu międzynarodowym

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Strona gwarancji kontraktowych

KUKE oferuje również gwarancję spłaty krótkoterminowego kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank  na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

Strona gwarancji spłaty kredytu krótkoterminowego

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki KUKE oferuje gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki naszym gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Strona gwarancji dla akredytyw

Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą

Nabycie firmy, rozpoczęcie produkcji za granicą, czy otwarcie firmy dystrybucyjnej jest często spotykanym sposobem ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich  za granicą oferowane przez KUKE chroni nakłady wniesione przez polskiego inwestora przed stratami wywołanymi zdarzeniami o charakterze ryzyka politycznego w kraju inwestycji.

Strona ubezpieczenia inwestycji za granicą

Kompetencje

Stawianie pierwszego kroku na drodze ku zagranicznej ekspansji wymaga odpowiedniego wsparcia oraz uzbrojenia przyszłego inwestora w niezbędną widzę i kompetencje dotyczące procesu globalizacyjnego. Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej, oferujemy współpracę w budowaniu kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej. 

O tym, jak i od czego zacząć, opowiemy podczas warsztatów inwestycyjnych, sprofilowanych tak, aby uwzględnić wszystkie oczekiwania i profil działalności firmy. Nasi eksperci prowadzą szkolenia zarówno w siedzibie Agencji, jak i w wybranych przez klienta miejscach.

Doradztwo dla inwestora

Długofalowa relacja z inwestorem zagranicznym to kluczowy składnik jego sukcesu. Towarzyszymy naszym klientom od początku procesu inwestycyjnego, ale zostajemy z nim znacznie dłużej - nie tylko do momentu założenie spółki za granicą.

Nasz zespół doświadczonych ekspertów przygotuje listę atrakcyjnych lokalizacji, gdzie inwestycja klienta ma największe szanse na realizację, a także doradzi optymalną ścieżkę implementacji projektu na wybranych rynkach.
Przyszłych inwestorów zabierzemy też do kraju, gdzie projekt ma być realizowany, aby przyjrzeć się jego potencjałowi inwestycyjnemu.
Po zakończonej inwestycji sprawdzamy, w jaki sposób polski inwestor odnalazł się w nowym miejscu oraz wspieramy go w jego dalszych działaniach.

W ramach produktu przewidziane są następujące podprodukty:

 1. doradztwo lokalizacyjne
 2. analiza lokalizacyjna
 3. study tour
 4. after care
   

Zachęty inwestycyjne

Polski inwestor zagraniczny może ubiegać się o instrumenty wsparcia na lokalnym rynku, w tym granty finansowe oferowane przez rząd państwa docelowego. Dostępność oraz specyfika instrumentów w wybranym kraju wymaga analizy na zasadzie case by case.

Projekt Polski Czempion

Program Polski Czempion to narzędzie służące budowaniu grupy liderów ekspansji zagranicznej wśród polskich firm prywatnych. Uczestnicy Programu uczą się identyfikować bariery w ekspansji zagranicznej, pod skrzydłami ekspertów rozwijają dobre praktyki w biznesie oraz otrzymują wparcie w inwestycjach zagranicznych od polskich władz publicznych.

W ramach Programu Polski Champion, organizowane są m.in. warsztaty na temat finansowania ekspansji, czy poświęcone prawnym i podatkowym aspektom ekspansji.

Głównym partnerem Agencji w Programie Polski Champion jest firma doradcza PWC.

Strona programu

Potencjalne rynki i kanały dystrybucji - Afryka i Chiny

Na podstawie wnikliwej analizy oczekiwań klienta i profilu jego działalności biznesowej, nasi eksperci zarekomendują strategię wejścia na rynek dla określonej grupy produktowej. Dostarczą również pakiet niezbędnych informacji na temat charakterystyki lokalnych kanałów dystrybucji.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Kontakty lokalne - Afryka i Chiny

Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie. Wspólnie z polskim przedstawicielstwem zagranicznym ułatwimy wybór i dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych. Pomożemy też w kontakcie z władzami lokalnymi.
Nad naszymi klientami otwieramy ochronny parasol publicznego wsparcia, a dzięki organizowanym przez nas misjom gospodarczym, konferencjom, spotkaniom biznesowym, seminariom, które odbywają się w Polsce i za granicą - wyjście poza Polskę stanie się dużo łatwiejsze. 

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Weryfikacja partnerów biznesowych - Afryka i Chiny

Znalezienie wiarygodnego partnera za granicą wymaga kontaktów na danym rynku oraz znajomości jego specyfiki. Dzięki dużemu doświadczeniu nasi eksperci przeprowadzą wstępną weryfikację wiarygodności wybranej firmy, bazując na ogólnodostępnych danych oraz informacjach o nieuczciwych firmach. W przypadku chęci nawiązania bliższej współpracy z potencjalnym partnerem, rekomendujemy dokonanie zaawansowanej weryfikacji takiej firmy.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Przygotowanie firm do udziału w targach - Afryka i Chiny

Targi to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi nawiązywania relacji biznesowych z zagranicznymi partnerami. W wielu krajach, zwłaszcza odległych kulturowo, osobisty kontakt jest elementem koniecznym do rozpoczęcia współpracy. Udział w targach wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, aby w pełni skorzystać z ich możliwości promocyjnych.
Proponujemy pomoc w kompleksowym przygotowaniu polskich przedsiębiorców do udziału w targach zagranicznych. Zapewniamy dostęp do pakietu niezbędnych informacji o specyfice danego rynku czy konsultacje w opracowaniu materiałów marketingowych, dopasowanych do lokalnej kultury biznesowej.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Misje gospodarcze - Afryka i Chiny

Podczas organizowanych przez Agencję misji gospodarczych zapewniamy naszym klientom szeroki wachlarz możliwości - zapewniamy  uczestnictwo  w warsztatach, konferencjach, targach a także skrojone na miarę spotkania biznesowe, umożliwiające lepsze zrozumienie nowego rynku. Wszystkie wydarzenia odbywają się pod ochronnym parasolem polskich instytucji publicznych, przy częstym udziale  najwyższych przedstawicieli administracji centralnej oraz lokalnej.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Dedykowane spotkania biznesowe - Afryka i Chiny

Dobra znajomości specyfiki biznesowej obu stron oraz szeroka sieć kontaktów pozwala nam przygotować skuteczne sesje B2B. Nasi eksperci zorganizują w Polsce oraz za granicą skrojone na miarę spotkania biznesowe - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem profilowym firm oraz zadeklarowaną formą współpracy.

Strona GoChina

Strona GoAfrica

Warsztaty i szkolenia

Organizowane przez nas szkolenia i warsztaty biznesowe pozwalają polskim firmom uzyskać wiedzę na szczeblu operacyjnym w procesie eksportu na nowy rynek. Szkolenia i warsztaty organizujemy z udziałem ekspertów oraz specjalistów posiadających doświadczenie operacyjne na danym rynku.  Prowadzimy szkolenia zarówno w Polsce, jak i na wybranych rynkach.

Strona Trade.gov.pl

Publikacje

Wydawane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych publikacje skierowane są zarówno do potencjalnych inwestorów zagranicznych jak i polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności eksportowej na wybranych rynkach. Celem tych publikacji jest prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Polski, polskiej gospodarki, zachęt inwestycyjnych oraz prezentacja kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki.  W zakresie publikacji przygotowywanych dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkami zagranicznymi, Agencja przygotowuje zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami zewnętrznymi publikacje prezentujące wybrane rynki zagraniczne z uwzględnieniem informacji o charakterze polityczno-społecznym, gospodarczym, prawnym, inwestycyjnym oraz zawierające praktyczne informacje dotyczące dostępnych instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Agencja przygotowuje dodatkowo publikacje dedykowane.

Publikacje na stronie PAIiIZ

Programy akceleracyjne

Scale Up

PARP wspiera rozwój startupów w programach akceleracji wdrażanych we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Programy obejmują pomoc w opracowaniu produktów lub usług, które mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w działalności dużego przedsiębiorstwa zaangażowanego w realizację projektu. Dofinansowanie dla akceleratora wynosi maksymalnie 6 mln złotych.

Startupy otrzymują szansę skorzystania z wiedzy i doświadczenia dużych spółek oraz dostęp do ich kontaktów biznesowych i zasobów technologicznych. Otrzymają również pomoc finansową do 200 tys. zł oraz pomoc w postaci pakietu usług o wartości 50 tys. zł. Program ma charakter pilotażowy, nabór wniosków został zakończony.

Strona programu Scale Up

ARP Innovation Pitch

Wsparcie współpracy pomiędzy start-upami i MSP a dużymi spółkami.

Głównym celem projektu realizowanego przez ARP S.A. jest skojarzenie jak największej liczby małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi spółkami.
Projekt ma formułę konkursu przebiegającego w dwóch etapach, w pierwszym duże przedsiębiorstwo określa swoje potrzeby technologiczne, a start-upy lub małe, średnie firmy prezentują  rozwiązania odpowiadając na te potrzeby.
Późniejsze etapy to nabór rozwiązań, ich ocena dokonana przez jury złożone ze specjalistów reprezentujących spółkę i eksperta z ramienia ARP S.A..  Ostatnia część to wybór najlepszych pomysłów w formie panelu ekspertów lub finału , gdzie przedstawiciele  firmy mają możliwość zaprezentowania swojej oferty przed publicznością.

Dzięki takiej formule w prosty i szybki sposób możecie Państwo znaleźć rozwiązanie na zidentyfikowaną potrzebę bez angażowania dużych zasobów osobowych i finansowych.
Małe i średnie firmy zyskują zaś możliwość weryfikacji swoich produktów oraz zdobycia dobrego partnera biznesowego.

Platforma Transferu Technologii    

Kredyty obrotowe

Oferta finansowania krótkoterminowego w BGK pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa lub spłatę zadłużenia wobec innych banków.

Finansowanie kredytem obrotowym pozwala na:

 • zabezpieczenie i poprawę płynności finansowej,
 • natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych,
 • wzrost kapitału obrotowego i realizowanie jednorazowo większej liczby kontraktów i przedsięwzięć,
 • zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej.

Strona kredytów obrotowych BGK

Wykup wierzytelności to dla zbywcy:

 • skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za dostarczone towary i usługi,
 • możliwość oferowania swoim odbiorcom korzystniejszych warunków płatności,
 • w przypadku wykupu bez regresu eliminacja ryzyka finansowego związanego z nieuregulowaniem przez dłużnika zobowiązania, a dla dłużnika:
 • realizacja inwestycji w formule „Zbuduj i sfinansuj” bez konieczności przeprowadzania odrębnych postępowań przetargowych na realizację inwestycji i jej finansowanie,
 • rozłożenie spłaty wierzytelności na dłuższy okres, dopasowany do możliwości finansowych.

Strona wykupu wierzytelności przez BGK

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Strona programu

Cash management

BGK oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe

 • bieżący
 • pomocniczy
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja)

3. Rozliczenia bezgotówkowe

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy)

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy)

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP)
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN)

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP)
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia)

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Strona programu dla przedsiębiorstw

Strona programu dla samorządów

 

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Oferowane produkty skarbowe:

Transakcja wymiany walutowej - transakcja kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego:

 • transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD),
 • transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP,
 • opcja walutowa.

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza:

 • transakcja zamiany stóp procentowych IRS,
 • transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS.

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych - pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi:

 • lokaty negocjowane rynku pieniężnego,
 • bony skarbowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • transakcje typu BSB i SBB

Strona produktów skarbowych

Ubezpieczenia i gwarancje w handlu krajowym

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez KUKE to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

Strona ubezpieczenia należności

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W naszej ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Strona gwarancji kontraktowych

Faktoring

Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach. Usługa faktoringu jest popularnym i uznanym przez polskich przedsiębiorców sposobem na uzyskanie zewnętrznego finansowania bieżącej działalności firmy.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Oferta KUKE Finance obejmuje finansowanie krajowych i zagranicznych należności  w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Strona KUKE FInance

Finansowanie kapitałowe wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

Finansowanie rozwoju przemysłu poprzez fundusz działający w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN). Formy finansowania obejmują przeważnie obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji, dodatkowo fundusz może obejmować obligacje, udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielać finansowania hybrydowego.

 • Instrumenty finansowe: kapitał / mezzanine
 • Sektory: przemysł i usługi
 • Typ inwestycji: inwestycje w istniejące spółki
 • Preferowany okres inwestycji: ok. 5-7 lat (dopuszczalny dłuższy w szczególnych przypadkach)
 • Zaangażowanie (wartościowo): min. 30 mln zł, maks. 300 mln zł 
 • Zaangażowanie (udział): fundusz obejmuje udziały mniejszościowe (od 10% do 50% minus 1 akcja) w kapitale zakładowym
 • Fundusze: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP)

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego (kredyty inwestycyjne, obligacje)

BGK za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa (w tym spółki samorządowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, związki komunalne).

Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW.

Kredyty inwestycyjne

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich (zapewnienie środków na wymagany wkład własny).

Strona kredytów inwestycyjnych BGK

Obligacje

Produkt o charakterze dłużnym, przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

Strona obligacji komunalnych BGK

 

Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

ARP S.A. finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek odpowiadających ich bieżącym potrzebom, w tym na cele inwestycyjne i obrotowe. Finansowanie takie stanowi doskonałe uzupełnienie dla finansowania kapitałowego średnich i dużych przedsiębiorstw. W ramach przygotowanych instrumentów wsparcia dostępne są pożyczki średnio- i długookresowe. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. 

Korzyści dla beneficjentów:

 • finansowanie uzależnione od potrzeb przedsiębiorcy,
 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • możliwe zaangażowanie pożyczkowe od 2 do 50 mln zł,
 • finansowanie do 80% kosztów inwestycji (w uzasadnionych przypadkach możliwy niższy niż 20% poziom wkładu własnego),
 • możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstwa ,
 • źródło uzupełnienia finansowania kapitałowego lub finansowania ze środków unijnych,
 • wsparcie w zakresie strukturyzacji projektu.

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Strona pożyczek ARP

 

Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

W ramach finasowania przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji ARP S.A. dysponuje kompleksowym zestawem usług. Oferujemy wsparcie procesu restrukturyzacji poprzez:  dostarczenie dodatkowego kapitału obrotowego, zmianę struktury finansowania oraz finansowanie działań restrukturyzacyjnych. Pożyczki dostępne w ARP S.A. mają charakter średnio- lub długookresowy i skierowane są do przedsiębiorców z sektora przemysłowego oraz ich usługodawcy.

Korzyści dla beneficjentów:

 • okres finansowania uzależniony od charakteru projektu (od 3 do7 lat, w szczególnych przypadkach dłużej),
 • zaangażowanie finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb (od 2 do 40 mln zł),
 • merytoryczne i proceduralne wsparcie ekspertów ARP S.A.,
 • prosty sposób aplikacji – wniosek dostępny w wersji elektronicznej,
 • szybka decyzja – weryfikacja projektu do 10 dni od daty otrzymania,
 • uzyskanie dodatkowych środków przy braku możliwości zwiększenia zaangażowania przez dotychczasowych finansujących (wynikającego z prawa bankowego).

Czas oczekiwania na decyzję zależy od kwoty finansowania:

 • do równowartości 2 mln EUR (około miesiąca),
 • powyżej 2 mln EUR (od 1,5 do 2 miesięcy).

Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

Strona pożyczek ARP

Finansowanie dłużne dużych projektów o długim horyzoncie zwrotu z inwestycji

Bank Gospodarstwa Krajowego dostarcza finansowanie dłużne dla dużych projektów inwestycyjnych w postaci kredytów, gwarancji i programów emisji obligacji. Program zorientowany jest na przedsięwzięcia rozwojowe i opiera się o długoterminowe finansowanie inwestycji mających znaczenie dla gospodarki narodowej oraz strategicznych interesów Państwa. W szczególności bank koncentruje się na stworzeniu warunków dla długoterminowego finansowania rentownych projektów inwestycyjnych w obszarach:

 • infrastruktury energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie),
 • gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny),
 • zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków),
 • infrastruktury transportowej,
 • samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja),
 • przemysłowej oraz telekomunikacyjnej.

Bank oferuje także możliwość łączenia  długoterminowego finansowania dłużnego oraz zaangażowania kapitałowego poprzez fundusze inwestycyjne, w których ma udziały.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, aby zgłaszały się ze swoimi projektami do BGK na możliwie wczesnym etapie inwestycji, dzięki czemu określone zostaną wzajemne oczekiwania warunki współpracy. Program nie przewiduje preferencyjnych warunków finansowania przedsiębiorców.

Strona programu Inwestycje dla Polski

 

Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych o długim horyzoncie zwrotu z inwestycji

Finansowanie kapitałowe lub dłużne projektów infrastrukturalnych poprzez fundusze działające w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN). 

Produkt szyty na miarę. Formy finansowania obejmują obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji, obejmowanie obligacji, udzielanie finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielanie finansowania hybrydowego. 

 • Wymagany udział własny inwestora 50% wkładu kapitałowego w projekt
 • Minimalna wartość inwestycji infrastrukturalnej 50 mln PLN
   

Otoczenie prawno-gospodarcze

Znajomość i zrozumienie specyfiki uwarunkowań biznesowych w Polsce, wsparte wieloletnimi obserwacjami rynku, to jedna z największych wartości, jaką możemy przekazać naszym klientom. Dzięki kompleksowemu podejściu sięgamy do wiarygodnych źródeł by dostarczać sprawdzone informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Codziennie wyspecjalizowany zespół ekspertów pozyskuje, a następnie analizuje bieżące dane makroekonomiczne, śledzi informacje dotyczące uwarunkowań prawno–gospodarczych i innych czynników związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce. Efektem tej pracy są analizy sektorowe, raporty atrakcyjności inwestycyjnej, opracowania o dostępności potencjalnej kadry, wysokości płac czy oferowanych zachęt inwestycyjnych.

Polska w liczbach

Opracowania sektorowe

Województwa

Publikacje partnerów PAIiIZ

Prawo

Zachęty inwestycyjne

Doradztwo lokalizacyjne

Wybór optymalnej ścieżki inwestycyjnej to decyzja, która przesądzić może o powodzeniu planowanego projektu. Dlatego, aby sprostać oczekiwaniom klienta i ułatwić proces decyzyjny - wspólnie z naszymi partnerami regionalnymi - stworzyliśmy Bazę Ofert Inwestycyjnych. Zawiera ona stale powiększającą się listę polskich ofert lokalizacyjnych typu greenfield (dostępne tereny) oraz brownfield (hale magazynowo - produkcyjne). To narzędzie niezbędne w procesie doradztwa strategicznego, przeznaczone dla przedsiębiorców i inwestorów zdecydowanych rozpocząć działalności gospodarczą w Polsce. To wsparcie również dla tych, którzy są na etapie poszukiwań atrakcyjnych lokalizacji.

Strona bazy lokalizacji

Kompleksowa obsługa "Szyta na miarę"

Każdy inwestor ma unikalną specyfikę. Konkretne oczekiwania wymagają odpowiedniego podejścia i  obsługi inwestycyjnej, skrojonej dokładnie do  potrzeb naszego klienta.

Kompleksowo wspieramy inwestorów na każdym etapie ich projektu. Organizujemy wizyty rozpoznawcze dla firm zainteresowanych Polską oraz wizyty lokalizacyjne dla inwestorów mających już skonkretyzowane plany biznesowe. Oferujemy strategiczne doradztwo w zakresie wyboru lokalizacji, a także analizy wpływu czynników makro- i mikroekonomicznych oraz kosztowych na daną lokalizację. Asystujemy przy tworzeniu i implementacji harmonogramu projektu inwestycyjnego. Pomagamy też nawiązywać relacje biznesowe i przygotowujemy szytą na miarę klienta ofertę potencjalnych poddostawców oraz polskich kooperantów niezbędnych do optymalnej realizacji projektu.

Strona "Strefa Inwestora"

Współpraca biznesowa

Udana inwestycja to możliwość stałego rozwoju naszego klienta na terenie Polski. Dlatego firmom polskim i zagranicznym oferujemy możliwość znalezienia w kraju partnerów biznesowych, spełniających określone kryteria, dotyczące ich lokalizacji, profilu produkcji czy wielkość firmy (zatrudnienie, obroty). W przypadku prywatyzacji czy zainteresowania udziałem w projektach w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pomożemy skontaktować klienta z odpowiednimi podmiotami.

Strona Departamentu Rozwoju Gosp. PAIiIZ

Zachęty inwestycyjne

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych. Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych w ramach "Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023" (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny). Czeka na nich także możliwość zwolnień podatkowych (z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z podatku od nieruchomości), czy instrumenty współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wszystkie instrumenty wsparcia dostępne są w równym stopniu i na tych samych zasadach zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i polskich.

Strona zachęt inwestycyjnych

Rzecznictwo biznesowe

Pomagamy naszym klientom rozwiązywać bieżące problemy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oferujemy wsparcie mediacyjne, usługi relacyjne, pośredniczenie w kontaktach z administracją centralną oraz jednostkami samorządu terytorialnego (JST). W oparciu o stały monitoring barier gospodarczych, opracowujemy kompleksowe rozwiązania legislacyjne, pozwalające zminimalizować utrudnienia w aktywności biznesowej.

Strona "Strefa Inwestora"

Współpraca regionalna

Każdy projekt inwestycyjny powstaje w konkretnym regionie Polski. Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi inwestycyjnej naszych klientów, ściśle współpracujemy z regionalnymi partnerami. Wspieramy też JST w pozyskiwaniu inwestycji, które rozwijają region i tworzą w nim nowe miejsca pracy. Przeprowadzamy audyty terenów inwestycyjnych i hal proponowanych pod inwestycje. Szkolimy przedstawicieli lokalnej administracji z efektywnej obsługi inwestorów. Organizujemy misje inwestycyjne i bierzemy udział w targach czy konferencjach, dając obu stronom możliwość zaprezentowania własnych ofert.

Strona bazy lokalizacji inwestycyjnych 

Strona "Grunt na medal"

Współpraca regionalna

Finansowanie samorządowych inwestycji infrastrukturalnych

Kredyt inwestycyjny i obligacje komunalne to podstawowe produkty przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), które mają na celu finansowanie wydatków inwestycyjnych o charakterze długoterminowym, w tym projektów wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Kredyty inwestycyjne i obligacje mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Udzielane są na dowolny okres kredytowania na warunkach określonych przez JST i zaakceptowanych przez bank.

Szczególna forma obligacji dla JST to obligacje przychodowe, przeznaczone na większe przedsięwzięcia inwestycyjne.

Finansowanie w BGK to:

 • długi okres finansowania i karencja w spłacie kapitału,
 • elastyczne parametry finansowania dostosowane do potrzeb JST,
 • możliwość łączenia kredytu z innymi preferencyjnymi formami finansowania (fundusze i programy oraz współfinansowanie środkami z międzynarodowych instytucji finansowych), co pozwala na obniżenie kosztów finansowania.

W przypadku obligacji korzyściami są dodatkowo:

 • bezprzetargowa procedura wyboru banku zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • brak zabezpieczeń.

Strona kredytów inwestycyjnych dla samorządów

Strona programu obligacji dla samorządów

Prowadzenie krajowych funduszy infrastrukturalnych

Krajowy Fundusz Drogowy utworzono w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego budowy dróg krajowych oraz podniesienia efektywności wykorzystania środków publicznych poprzez wsparcie realizacji rządowego programu budowy dróg krajowych .

Głównym zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych i finansowanie budowy i przebudowy sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Strona Krajowego Funduszu Drogowego

Fundusz Kolejowy – jego celem jest gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie m.in:

 • budowy i przebudowy linii kolejowych,
 • remontów i utrzymania linii kolejowych oraz likwidacji zbędnych linii kolejowych,
 • wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową,
 • w latach 2009 - 2020 zadań samorządów województw w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich
 • zakupu i modernizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do prowadzenia działań ratowniczych.

Strona Funduszu Kolejowego

Fundusz Żeglugi Śródlądowej – utworzony w celu wspierania śródlądowego transportu wodnego, które polega na dofinansowaniu modernizacji taboru żeglugowego i innych przedsięwzięć dotyczących restrukturyzacji sektora żeglugi śródlądowej, w tym przedsięwzięć mających na celu poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi.

Strona Funduszu Żeglugi Śródlądowej

Zrównoważony transport miejski

Zrównoważony transport miejski  (działanie 2.1 POPW)

PARP oferuje wsparcie na realizację inwestycji z zakresu tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego o charakterze kompleksowym tj. obejmujących zarówno komponent infrastrukturalny, jak również zakup ekologicznego taboru czy wdrożenie systemów telematycznych.

W ramach działania wspierane będą projekty, które przewidują wdrożenie rozwiązań, mających na celu:

 • skrócenie czasu podroży komunikacją miejską,
 • upłynnienie ruchu transportu miejskiego w zatłoczonych obszarach miasta (centrum),
 • objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich w ramach transportu miejskiego obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych,
 • integrację funkcjonujących na danym obszarze form transportu, w tym transportu publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową),
 • lepsze wykorzystanie przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strona programu

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa (działanie 2.2 POPW)

PARP oferuje wsparcie realizacji inwestycji, które przyczynią się do lepszego skomunikowania stolic województw Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych z siecią dróg krajowych, w tym Transeuropejską Sieci Transportowej (TEN-T). Dzięki inwestycjom wzmocniona zostanie pozycja wymienionych miast m.in. jako istotnych rynków pracy. Zakłada się, że wsparcie z przyczyni się również do podniesienia konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości w makroregionie.

Z działania mogą  skorzystać miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji Strategii ZIT ww. miast wojewódzkich.\

Strona programu

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Fundusz jest inwestorem kapitałowym w spółkach komunalnych. Oferuje następujące instrumenty finansowe:  

 • Kapitał wspólnika/akcjonariusza,
 • Pożyczka współnika/akcjonariusza,  
 • Dług podporządkowany względem finansowania bankowego (mezzanine, second lien).

Samorządy dokonują wyboru funduszu jako wspólnika w trybie procedur konkurencyjnych.

Główne sektory: Zadania użyteczności publicznej i zadania własne JST, w tym głównie: drogi, ulice, mosty, sektor wodno-kanalizacyuny, infrastruktura społeczna, gospodarka odpadami, transport zbiorowy, ciepłownictwo, ochrona zdrowia

Typ inwestycji:

 • Obejmowanie nowych akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych
 • Obejmowanie nowych akcji/udziałów spółek celowych z udziałem JST/spółek komunalnych
 • Obejmowanie nowych lub nabywanie istniejących akcji/udziałów spółek realizujących inwestycje w modelu PPP
 • Udzielanie pożyczek wspólnika podmiotom
 • Udzielanie podporządkowanego finansowania dłużnego podmiotom
 • Odpłatne nabywanie od JST - za pośrednictwem swoich wehikułów - prawa użytkowania akcji spółek komunalnych
 • Nabywanie od JST akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych

Preferowany okres inwestycji: 15-20 lat

Zaangażowanie (wartościowo): min. 10 mln zł, maks.120 mln zł

Program Mieszkanie Plus – budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności

Pierwszy filar programu Mieszkanie Plus zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) – podobnie jak inwestor prywatny czy spółka z udziałem Skarbu Państwa – może wnieść nieruchomość aportem (w oparciu o wycenę rynkową) do Funduszu Mieszkanie Plus lub sprzedać ją Funduszowi. Rozwiązaniem zastrzeżonym dla JST (jej spółek) jest możliwość zawiązania wraz z Funduszem spółki celowej joint venture, do której JST może wnieść nieruchomość aportem. JST może wówczas czerpać zyski z wynajmu komercyjnego albo np. przejąć część mieszkań na własne potrzeby.

Istnieje też możliwość, w ramach której JST nieposiadająca własnych gruntów może też dzierżawić od Funduszu Mieszkanie Plus udziały w SPV lub nieruchomość, ustalając własne zasady najmu dla najemców indywidualnych szczególny przypadek współpracy Funduszu z JST, kiedy JST nie podsiada własnych gruntów.

Właścicielem mieszkań budowanych w ramach projektów pilotażowych będą spółki celowe funduszy inwestycyjnych, w tym Funduszu Mieszkanie Plus oraz Funduszu Municypalnego, których aktywami ma zarządzać BGK Nieruchomości S.A. Zasadniczo koordynację i nadzór nad zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi również sprawować będzie BGK Nieruchomości S.A. W niektórych przypadkach, przy realizacji wspólnych przedsięwzięć ze spółkami gminnymi, w tym Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS), nie jest wykluczone powierzenie zarządzania stronie samorządowej.

Kluczowe założenia pierwszego filaru programu Mieszkanie Plus:

 • Budowa mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności
 • Umiarkowane czynsze, dostępne także dla słabiej uposażonych polskich rodzin
 • Rynkowe zasady – bez angażowania pieniędzy podatników
 • Impuls prorozwojowy dla setek polskich miast i regionów

Strona BGK Nieruchomości S.A.

Strona Funduszu Municypalnego

Fundusz Municypalny FIZAN

Oferta Funduszu Municypalnego FIZ AN skierowana jest do gmin lub podległych im spółek i polega na współfinansowaniu inwestycji w obszarze nieruchomości kubaturowych. 

Fundusz Municypalny inwestuje w projekty polegające na budowie lub zakupie budynków, ich przebudowie i dostosowaniu do potrzeb gminy, jak również w projekty nieruchomościowe realizowane w ramach programów rewitalizacji obszarów miejskich.

W kręgu zainteresowania Funduszu Municypalnego są obiekty wykorzystywane przez gminy do realizacji zadań własnych, w szczególności nieruchomości mieszkaniowe (mieszkania na wynajem) oraz obiekty użyteczności publicznej (np. budynki biurowe, punkty obsługi mieszkańców, siedziby komórek organizacyjnych gminy i spółek gminnych, budynki oświatowe, kulturalne, etc.).

W typowym modelu współpracy strona samorządowa wnosi nieruchomość, na bazie której realizowany będzie projekt, aportem do powołanej przez nią i Fundusz Municypalny spółki celowej. Fundusz inwestuje w spółkę celową środki pieniężne pozwalające na realizację prac budowlanych. Po zakończeniu budowy nieruchomość jest wydzierżawiana na rzecz partnera samorządowego na okres dostosowany do specyfiki projektu, wynoszący od kilkunastu do 25 lat. W tym okresie następuje spłata finansowania udzielonego przez Fundusz. Po zakończeniu umowy gmina przejmuje pełną kontrolę nad spółką celową.

Pojedyncza inwestycja Funduszu wynosi zwykle od 5 do 50 mln zł.

Funduszem Municypalnym FIZ AN zarządza TFI BGK S.A.

Strona Funduszu

Finansowanie i obsługa programów mieszkaniowych

Mieszkanie dla Młodych to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w wieku do 35 lat. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.

Strona programu MdM

Fundusz Termomodernizacji i Remontów – jego celem jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Strona Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – polega na współfinansowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych (lokale socjalne, mieszkania chronione, mieszkania komunalne, noclegownie i domy dla bezdomnych).

Strona programu wsparcia budownictwa socjalnego

Preferencyjne i komercyjne finansowanie zwrotne społecznego budownictwa czynszowego (SBC) – udzielane towarzystwom budownictwa społecznego, spółkom gminnym oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Finansowanie w formie kredytu budowlanego lub emisji obligacji z gwarancją jej nabycia przez BGK jest przeznaczone na budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób o niskich dochodach.

W BGK dostępne jest również finansowanie komercyjne na okres do 30 lat skierowane do segmentu spółdzielczego budownictwa czynszowego (SBC). Jest ono atrakcyjne dla inwestorów, którzy zamierzają sfinansować mieszkania na wynajem z opcją docelowej własności oraz lokale użytkowe, które nie są finansowane w ramach programu rządowego SBC.

Strona programów wsparcia SBC

Oferta własna BGK w zakresie finansowania społecznego budownictwa czynszowego (obligacje, kredyty)

BGK oferuje własne produkty komercyjne w zakresie finansowania społecznego budownictwa czynszowego:

 • Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych z przeznaczeniem na:
 • realizację inwestycji mieszkaniowej na wynajem, w tym lokali użytkowych na wynajem, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej,
 • zakup budynku/ów z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej w celu dokończenia budowy, remontu, przebudowy lub rozbudowy, adaptacji na cele mieszkalne i użytkowe, z przeznaczeniem na wynajem,
 • refinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej, stanowiących maksymalnie 30% całkowitych kosztów inwestycji, której zakończenie nastąpiło nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu,
 • refinansowanie w ramach realizowanej inwestycji, zakupu działki budowlanej (lub działek), zakupionych nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu.
 • Emisja obligacji

Bank oferuje inwestorom społecznego budownictwa czynszowego unikalną na rynku bankowym usługę finansowania inwestycji środkami pozyskanymi z emisji obligacji. Emitentem obligacji jest TBS lub spółka komunalna, natomiast BGK pełni funkcję organizatora (agenta) emisji obligacji, administratora zabezpieczeń i gwaranta emisji, czyli obsługuje kompleksowo tę formę finansowania.

Strona programu

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres programowania 2014-2020 to nowe perspektywy dla efektywnego wykorzystania środków unijnych postawionych do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego (gmin, związków międzygminnych, powiatów, związków powiatów) i lokalnych grup działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów), mogą otrzymać, w formie pożyczki udzielanej przez BGK, środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach poniższych działań objętych PROW 2014-2020:

 1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna
 2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
 3. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 4. Współpraca
 5. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Lokalne grupy działania mogą otrzymać, w formie pożyczki udzielanej przez BGK, środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji - projektów grantowych - w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Strona programu

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Strona programu

Cash management

BGK oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe

 • bieżący
 • pomocniczy
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja)

3. Rozliczenia bezgotówkowe

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy)

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy)

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP)
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN)

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP)
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia)

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Strona programu dla przedsiębiorstw

Strona programu dla samorządów

 

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Oferowane produkty skarbowe:

Transakcja wymiany walutowej - transakcja kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego:

 • transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD),
 • transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP,
 • opcja walutowa.

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza:

 • transakcja zamiany stóp procentowych IRS,
 • transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS.

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych - pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi:

 • lokaty negocjowane rynku pieniężnego,
 • bony skarbowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • transakcje typu BSB i SBB

Strona produktów skarbowych

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego

Finansowanie dłużne niezależnie od etapu cyklu koniunkturalnego (kredyty inwestycyjne, obligacje)

BGK za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa (w tym spółki samorządowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, związki komunalne).

Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW.

Kredyty inwestycyjne

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich (zapewnienie środków na wymagany wkład własny).

Strona kredytów inwestycyjnych BGK

Obligacje

Produkt o charakterze dłużnym, przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

Strona obligacji komunalnych BGK

 

Finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną.

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

Strona wsparcia eksportu

Publikacje

Wydawane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych publikacje skierowane są zarówno do potencjalnych inwestorów zagranicznych jak i polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności eksportowej na wybranych rynkach. Celem tych publikacji jest prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Polski, polskiej gospodarki, zachęt inwestycyjnych oraz prezentacja kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki.  W zakresie publikacji przygotowywanych dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkami zagranicznymi, Agencja przygotowuje zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami zewnętrznymi publikacje prezentujące wybrane rynki zagraniczne z uwzględnieniem informacji o charakterze polityczno-społecznym, gospodarczym, prawnym, inwestycyjnym oraz zawierające praktyczne informacje dotyczące dostępnych instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Agencja przygotowuje dodatkowo publikacje dedykowane.

Publikacje na stronie PAIiIZ

Kredyt ze środków EBI i KfW

Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki nawiązanej współpracy z Europejskiej Bankiem Inwestycyjnym oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW, oferuje kredyty na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach cenowych.

Korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość uzyskania lepszych niż standardowe warunków cenowych, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów kredytowania, co pozwala na obniżenie bieżących zobowiązań i całego kosztu finansowania.

W celu znalezienia optymalnej struktury finansowania oraz minimalizacji kosztów możliwe jest łączenie finansowania ze środków EBI oraz KfW. Kredyt może być uzupełniony finansowaniem ze środków własnych banku. Niezależnie od struktury finansowania kredytobiorca zawiera z BGK tylko jedną umowę kredytową.

Kredyty są oferowane zarówno podmiotom prywatnym działającym na zasadach komercyjnych jak i podmiotom publicznym.

Kredyt inwestycyjny ze środków EBI i KfW pozwala na:

 • obniżenie kosztów kredytu w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • finansowanie w PLN albo EUR.

Strona programu

Cash management

BGK oferuje nowoczesne rozwiązania wspomagające codzienną działalność przedsiębiorstwa w zakresie planowania, monitorowania i zarządzania najbardziej płynnymi środkami finansowymi.

Oferowane produkty Cash management:

1. Rachunki bankowe

 • bieżący
 • pomocniczy
 • powierniczy – zabezpieczenie transakcji handlowych
 • sum depozytowych – dedykowana obsługa kaucji i wadiów
 • płacowy - obsługa wynagrodzeń pracowniczych

2. Lokaty standardowe (w tym overnight - Autoinwestycja)

3. Rozliczenia bezgotówkowe

 • przelewy krajowe – Elixir, Sorbnet
 • przelewy zagraniczne – SEPA, TARGET2, SWIFT (tryby - ekspresowy, przyspieszony, standardowy)

4. Zarządzanie gotówką – pośrednicy kasowi (Poczta Polska, Pekao SA, BZWBK, Bank Pocztowy)

 • wpłaty i wypłaty gotówkowe otwarte – w kasie (PLN, EUR, USD, CHF, GBP)
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte – u klienta, w tym konwojowanie gotówki (PLN)

5. Karty płatnicze VISA – obciążeniowe (charge), debetowe, prepaid

6. Usługi specjalne:

 • obsługa i identyfikacja przychodzących płatności masowych (SIMP)
 • konsolidacja sald – automatyczne przeksięgowywanie sald pomiędzy rachunkami
 • transakcje masowe – obsługa wielu płatności wychodzących (1 mln w ciągu dnia)

Obsługa odbywa się w formie bezpośredniej w oddziale banku oraz z wykorzystaniem kanałów zdalnych poprzez system bankowości elektronicznej.

Strona programu dla przedsiębiorstw

Strona programu dla samorządów

 

Produkty skarbowe

Oferta produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego to zestaw sprawdzonych narzędzi pozwalających na korzystną wymianę walut, zgodne z potrzebami lokowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizowanie negatywnych zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.

Oferowane produkty skarbowe:

Transakcja wymiany walutowej - transakcja kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze kursu walutowego:

 • transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD),
 • transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP,
 • opcja walutowa.

Produkty z zakresu zarządzania stopy procentowej - rozwiązanie zabezpieczające przed niekorzystną zmianą w obszarze ceny pieniądza:

 • transakcja zamiany stóp procentowych IRS,
 • transakcja walutowej zamiany stóp procentowych CIRS.

Szeroka oferta produktów inwestycyjnych - pozwala na bezpieczne i dopasowane do bieżących potrzeb efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi:

 • lokaty negocjowane rynku pieniężnego,
 • bony skarbowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne,
 • transakcje typu BSB i SBB

Strona produktów skarbowych

Faktoring

Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach. Usługa faktoringu jest popularnym i uznanym przez polskich przedsiębiorców sposobem na uzyskanie zewnętrznego finansowania bieżącej działalności firmy.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Oferta KUKE Finance obejmuje finansowanie krajowych i zagranicznych należności  w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Strona KUKE FInance

Otoczenie prawno-gospodarcze

Znajomość i zrozumienie specyfiki uwarunkowań biznesowych w Polsce, wsparte wieloletnimi obserwacjami rynku, to jedna z największych wartości, jaką możemy przekazać naszym klientom. Dzięki kompleksowemu podejściu sięgamy do wiarygodnych źródeł by dostarczać sprawdzone informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Codziennie wyspecjalizowany zespół ekspertów pozyskuje, a następnie analizuje bieżące dane makroekonomiczne, śledzi informacje dotyczące uwarunkowań prawno–gospodarczych i innych czynników związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce. Efektem tej pracy są analizy sektorowe, raporty atrakcyjności inwestycyjnej, opracowania o dostępności potencjalnej kadry, wysokości płac czy oferowanych zachęt inwestycyjnych.

Polska w liczbach

Opracowania sektorowe

Województwa

Publikacje partnerów PAIiIZ

Prawo

Zachęty inwestycyjne

Doradztwo lokalizacyjne

Wybór optymalnej ścieżki inwestycyjnej to decyzja, która przesądzić może o powodzeniu planowanego projektu. Dlatego, aby sprostać oczekiwaniom klienta i ułatwić proces decyzyjny - wspólnie z naszymi partnerami regionalnymi - stworzyliśmy Bazę Ofert Inwestycyjnych. Zawiera ona stale powiększającą się listę polskich ofert lokalizacyjnych typu greenfield (dostępne tereny) oraz brownfield (hale magazynowo - produkcyjne). To narzędzie niezbędne w procesie doradztwa strategicznego, przeznaczone dla przedsiębiorców i inwestorów zdecydowanych rozpocząć działalności gospodarczą w Polsce. To wsparcie również dla tych, którzy są na etapie poszukiwań atrakcyjnych lokalizacji.

Strona bazy lokalizacji

Kompleksowa obsługa "Szyta na miarę"

Każdy inwestor ma unikalną specyfikę. Konkretne oczekiwania wymagają odpowiedniego podejścia i  obsługi inwestycyjnej, skrojonej dokładnie do  potrzeb naszego klienta.

Kompleksowo wspieramy inwestorów na każdym etapie ich projektu. Organizujemy wizyty rozpoznawcze dla firm zainteresowanych Polską oraz wizyty lokalizacyjne dla inwestorów mających już skonkretyzowane plany biznesowe. Oferujemy strategiczne doradztwo w zakresie wyboru lokalizacji, a także analizy wpływu czynników makro- i mikroekonomicznych oraz kosztowych na daną lokalizację. Asystujemy przy tworzeniu i implementacji harmonogramu projektu inwestycyjnego. Pomagamy też nawiązywać relacje biznesowe i przygotowujemy szytą na miarę klienta ofertę potencjalnych poddostawców oraz polskich kooperantów niezbędnych do optymalnej realizacji projektu.

Strona "Strefa Inwestora"

Współpraca biznesowa

Udana inwestycja to możliwość stałego rozwoju naszego klienta na terenie Polski. Dlatego firmom polskim i zagranicznym oferujemy możliwość znalezienia w kraju partnerów biznesowych, spełniających określone kryteria, dotyczące ich lokalizacji, profilu produkcji czy wielkość firmy (zatrudnienie, obroty). W przypadku prywatyzacji czy zainteresowania udziałem w projektach w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pomożemy skontaktować klienta z odpowiednimi podmiotami.

Strona Departamentu Rozwoju Gosp. PAIiIZ

Zachęty inwestycyjne

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych. Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych w ramach "Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023" (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny). Czeka na nich także możliwość zwolnień podatkowych (z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z podatku od nieruchomości), czy instrumenty współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wszystkie instrumenty wsparcia dostępne są w równym stopniu i na tych samych zasadach zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i polskich.

Strona zachęt inwestycyjnych

Rzecznictwo biznesowe

Pomagamy naszym klientom rozwiązywać bieżące problemy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oferujemy wsparcie mediacyjne, usługi relacyjne, pośredniczenie w kontaktach z administracją centralną oraz jednostkami samorządu terytorialnego (JST). W oparciu o stały monitoring barier gospodarczych, opracowujemy kompleksowe rozwiązania legislacyjne, pozwalające zminimalizować utrudnienia w aktywności biznesowej.

Strona "Strefa Inwestora"

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Program umożliwia uzyskanie preferencyjnej pożyczki na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Absolwenci szkół i uczelni wyższych, studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, ale także podmioty takie jak, np.: niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce.

Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Strona programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie"

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem

Zarządzanie aktywami w sektorze mieszkań na wynajem, zarządzanie nieruchomościami i najmem.

 • Zakończenie budowy portfela Funduszu – IV kw. 2017
 • Budżet programu 1 700 000 tys. PLN
 • Źródła finansowania: BGK, środki innych uczestników funduszu, kredyty bankowe, aporty rzeczowe.

Lokale znajdujące się w ofercie Funduszu Mieszkań na Wynajem spełniają wszystkie kryteria nowoczesnego mieszkania: znajdują się w nowych budynkach, na osiedlach dobrze skomunikowanych z centrum miast, w otoczeniu bogatej infrastruktury handlowo-usługowej i terenów zielonych. Mieszkania wykończone są w wysokim standardzie „pod klucz” – mają wyposażone kuchnie i łazienki w sprzęt AGD. 

Strona Funduszu

Finansowanie i obsługa programów mieszkaniowych

Mieszkanie dla Młodych to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w wieku do 35 lat. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.

Strona programu MdM

Fundusz Termomodernizacji i Remontów – jego celem jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Strona Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – polega na współfinansowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych (lokale socjalne, mieszkania chronione, mieszkania komunalne, noclegownie i domy dla bezdomnych).

Strona programu wsparcia budownictwa socjalnego

Preferencyjne i komercyjne finansowanie zwrotne społecznego budownictwa czynszowego (SBC) – udzielane towarzystwom budownictwa społecznego, spółkom gminnym oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Finansowanie w formie kredytu budowlanego lub emisji obligacji z gwarancją jej nabycia przez BGK jest przeznaczone na budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób o niskich dochodach.

W BGK dostępne jest również finansowanie komercyjne na okres do 30 lat skierowane do segmentu spółdzielczego budownictwa czynszowego (SBC). Jest ono atrakcyjne dla inwestorów, którzy zamierzają sfinansować mieszkania na wynajem z opcją docelowej własności oraz lokale użytkowe, które nie są finansowane w ramach programu rządowego SBC.

Strona programów wsparcia SBC

Fundusz pożyczek i kredytów studenckich

Studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia, mogą skorzystać ze wsparcia państwa w postaci preferencyjnych kredytów studenckich lub poręczeń spłaty takich kredytów.

Wysokość miesięcznych transz kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł od roku akademickiego 2016/2017. Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów i bank kredytujący wypłaca go w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Do oprocentowania określonego przez bank kredytujący BGK stosuje dopłaty zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie.

BGK może poręczyć spłatę nawet 100 proc. kredytu studentom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 600 zł netto.

Kredyty studenckie udzielane są przez następujące banki:

 1. Bank Pekao S.A.
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 3. SGB-Bank S.A.
 4. PKO BP SA

Podstawą ubiegania się o kredyt są:

 • §wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
 • §zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem,
 • §dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Strona programu pożyczek i kredytów studenckich

Pomoc przy usuwaniu skutków klęsk naturalnych, wypłaty rekompensat dla Zabużan

Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi

Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje dopłaty ze środków budżetowych do oprocentowania kredytów udzielonych na usuwanie skutków:

 • powodzi, które miały miejsce począwszy od lipca 1997 roku,
 • osuwisk ziemnych, które miały miejsce począwszy od 2000 roku,
 • huraganów, które miały miejsce począwszy od lipca 2001 roku.

Z programu mogą skorzystać właściciele i zarządcy lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Dopłaty do oprocentowania mają zastosowanie do kredytu, który może być udzielony nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

Strona programu

Wypłata rekompensat dla Zabużan

Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wypłat świadczeń pieniężnych na rzecz osób uprawnionych (tzw. zabużan) ze środków Funduszu Rekompensacyjnego z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona programu

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między kredytodawcą (tj. bankiem z którym zawarta jest umowa kredytowa) a kredytobiorcą.

Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.

Wsparcie może przyznane jeżeli spełniony jest jeden lub więcej z poniższych warunków:

 1. 1.w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego;
 2. 2.kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
 3. 3.miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – aktualnie kwota ta wynosi 634,00 zł,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – aktualnie kwota ta wynosi 514,00 zł.

Wsparcie przyznawane jest wyłącznie za pośrednictwem banku kredytującego, tj. banku z którym osoba fizyczna ma zawartą umowę o kredyt.

Strona Funduszu Wsparcia Kredytobiorców


W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij