Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Administrator systemów IT

Administrator systemów IT

Warszawa / PFR / 31-08-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: PFR/DII/08/2017
Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2017
 
Główne zadania:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz usług poczty elektronicznej w firmie poprzez: planowanie prac, instalowanie i zarządzanie serwerami, usuwanie awarii sieci, monitoring sieci i analizę zagrożeń – bezpieczeństwo sieci,
 • konfiguracja DNS,
 • instalowanie i konfigurowanie systemu ERP
 • instalacja oraz konfiguracja urządzeń sieciowych (VLAN, TRUNK, LAG, WLAN)
 • administrowanie serwerami, systemami Linux/Unix, urządzeniami sieciowymi
 • instalacja, konfiguracja i administracja serwerami usług Apache Tomcat, Apache HTTPD,
 • odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości pracy systemów Windows Serwer, MS SQL Serwer, usługi katalogowej AD, tworzenie kopii zapasowych
 • utrzymanie i zarządzanie bazami danych MySQL, MSSQL
 • wsparcie przy projektowaniu architektury technicznej oraz późniejsza jej realizacja wraz z wytwarzaniem dokumentacji
 • usuwanie zgłaszanych problemów – szeroko pojęty support L2, L3

Oczekujemy:

 • bardzo dobra znajomość systemów Linux
 • wiedza z zakresu administracji i budowy sieci LAN i WAN
 • wiedza z zakresu konfigurowania przełączników, routerów, firewalli
 • wiedza z zakresu TCP/IP, DNS, DHCP, VPN, AD/LDAP, GIT, SSH
 • znajomość języka powłoki (np. BASH) lub innego języka skryptowego, wspomagającego czynności administracyjne (np. PERL, Python)
 • znajomość technologii wirtualizacji

Oferujemy:

 • udział w ciekawych i rozwojowych projektach IT
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • umowę o pracę, opiekę medyczną

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ

 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BAZ/M/08/2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BAZ/M/08/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Analityk Inwestycyjny

Analityk Inwestycyjny

Warszawa / PFR Ventures / 31-08-2017

Miejsce pracy:  Warszawa, Polska
Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2017
 
Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  a.    Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert;
  b.     Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
  c.     Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

 Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Dyrektor w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Dyrektor w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Warszawa / PARP / 31-08-2017

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.:   D/DRK/08/17 
Termin zgłoszeń: 2017-08-31
 
Główne zadania:

 • Przygotowanie koncepcji programów wsparcia w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w MŚP oraz nadzorowanie procesu ich wdrażania.
 • Nadzorowanie realizacji programów w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego wdrażanych przez PARP finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa.
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego.
 • Nadzór nad pracą Departamentu i realizacją budżetu.

Oczekujemy:
Wymagania konieczne:

 • Minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków pomocowych.
 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, ekonomia, prawo).
 • Minimum 5 - letnie doświadczenie w zarządzaniu min. 15 osobowym zespołem.
 • Wiedza na temat rozwoju kadr w przedsiębiorstwach w Polsce.
 • Zorientowanie na rezultaty i wysoką jakość pracy.
 • Umiejętność motywowania, rozwijania i wspierania pracowników w osiąganiu ich celów. 

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie we współpracy międzynarodowej. 
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w tym prowadzenie negocjacji/wystąpień publicznych.
 • Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Wiedza nt. trendów  w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w tym korzystania ze specjalistycznych szkoleń. 

Wymagane dokumenty:

 • CV (zgodnie z załączonym wzorem).
 • List motywacyjny.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny, CV – zgodnie z załączonym wzorem, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu) na adres: rekrutacja@parp.gov.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska. 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922.).”
 

Pobierz plik

Aplikuj


Ekspert ds. Ryzyka

Ekspert ds. Ryzyka

Warszawa / BGK TFI / 21-08-2017

Miejsce pracy: Warszawa
Termin zgłoszeń: 21.08.2017
 
Główne zadania:

 • przygotowanie polityk i procedur zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Towarzystwa oraz Funduszy w celu ich wdrożenia we współpracy z właściwymi jednostkami;
 • zapewnienie kontroli: poprawności określenia profilu ryzyka dla poszczególnych Funduszy, zgodności działania Funduszy z limitami ryzyka ustalonymi dla tych Funduszy, prawidłowości dokonywanych przez Towarzystwo ocen ryzyka związanego z inwestycjami Funduszy;
 • wspieranie kontroli ryzyka operacyjnego oraz ryzyka finansowego związanego z działalnością Towarzystwa;
 • przygotowywanie bieżących i okresowych raportów dotyczących zarządzania ryzykiem dla Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 • realizowanie bieżącej współpracy w zakresie zarządzania ryzykiem z podmiotami zewnętrznymi;
 • udzielanie pracownikom Towarzystwa wyjaśnień w zakresie obowiązujących zasad i procedur zarządzania ryzykiem;
 • przygotowywanie informacji oraz wyjaśnień w zakresie zarządzania ryzykiem dla Komisji Nadzoru Finansowego oraz audytorów zewnętrznych

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane zarządzanie ryzykiem, kierunki ekonomiczne; ekonometria
 • min. dwuletniego doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem oraz funduszy zamkniętych i otwartych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych;
 • znajomości przepisów prawa dotyczących procesu zarządzaniem ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania AFI;
 • doświadczenia w dokonywaniu analizy ryzyka inwestycyjnego, w tym w zakresie analizy projektów inwestycyjnych oraz strukturyzacji transakcji;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z fachowej dokumentacji;
 • zdolności analitycznych, zaangażowania, rzetelności, samodzielności oraz bardzo dobrej organizacji pracy;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień dotyczących:
  • metod wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, w szczególności aktywów niepublicznych;
  • oceny ryzyka związanego z transakcjami pochodnymi,
  • zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym

Oferujemy:

 • intersującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej należącej do Grupy BGK
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna)

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja2@tfibgk.com.pl  załączając CV oraz list motywacyjny. W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Ekspert ds. Ryzyka”

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez TFI BGK SA, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Główny Księgowy (M/F)

Główny Księgowy (M/F)

Warszawa / PFR / 31-08-2017

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Numer ref.: PFR/DFiK/08/2017
Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2017

Główne zadania:

 • sporządzanie sprawozdawczości obowiązkowej spółki według określonych standardów,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • opracowywanie procedur i regulacji z zakresu księgowości,
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • nadzór nad prawidłowym procesem płatności za faktury,
 • przygotowywanie dokumentów księgowych (faktury sprzedażowe, noty, polecenia przelewu, itd.)
 • opracowywanie dokumentacji cen transferowych
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • kontaktowanie się i współpraca z bankami,
 • kontaktowanie się i współpraca z audytorami,
 • wspieranie Zarządu w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. 
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu,
 • planowanie i zarządzanie kosztami.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wyższe wykształcenie (ekonomiczne),
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Samodzielnego lub Głównego Księgowego,
 • posiadanie certyfikatu ACCA, CIMA lub CFA,
 • bardzo dobra znajomość przepisów CIT, VAT oraz ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenie w obszarach: cen transferowych, konsolidacji sprawozdań finansowych, wycen spółek, prezentacji w sprawozdaniu finansowym różnych typów inwestycji,
 • umiejętność patrzenia na tematy księgowo-finansowe przez pryzmat celów organizacji i jej potrzeb biznesowych
 • doskonałe umiejętności analityczne oraz umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań,
 • orientacja na klienta oraz łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów, aktywne podejmowanie zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, interpersonalne oraz pracy w zespole,
 • dobra znajomość MS Excel,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obszarze funduszy inwestycyjnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • szansa na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ

 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BAZ/M/08/2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BAZ/M/08/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Menedżer Inwestycyjny

Menedżer Inwestycyjny

Warszawa / PFR Ventures / 31-08-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2017
 
Główne zadania:

 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu Zespołem przygotowującym i przeprowadzającym nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  a.     Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert;
  b.     Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategi inwestycyjnych, oraz due diligence funduszy VC),
  c.     Negocjowanie warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu Zespołem podejmującym działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym zapewnienie reprezentacji w organach funduszy VC oraz terminowego i właściwego jakościowo pozyskania informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego lub Zarządu PFR Ventures o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu zespołem sporządzającym analizy i rekomendacji do Zarządu PFR Ventures związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego lub Zarządu PFR Ventures w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

 Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warsza-wa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Menedżer w Biurze Administracji i Zakupów

Menedżer w Biurze Administracji i Zakupów

Warszawa / PFR / 31-08-2017

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Numer ref.: PFR/BAZ/M/08/2017
Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2017

Główne zadania:

 • opracowywanie i udział w przygotowywaniu kompletnej dokumentacji w zakresie zamówień publicznych,
 • analiza rynku w zakresie ogłoszeń przetargowych,
 • kompleksowa analiza ogłoszeń przetargowych,
 • udział w charakterze sekretarza lub przewodniczącego komisji przetargowych w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów procedur i regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych,
 • sporządzanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli projektów i działań realizowanych i wdrażanych przez Spółkę w zakresie zamówień publicznych,
 • przygotowywanie zestawień i raportów,
 • zarządzanie pracą podległego zespołu.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne,
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych i dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych,
 • praktyczna znajomość MS Office,
 • komunikatywność i umiejętność zarządzania praca zespołu.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne dla sektora administracji publicznej,
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań finansowych ze środków UE,
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pakiet opieki medycznej,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i własnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ

 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BAZ/M/08/2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BAZ/M/08/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


Radca prawny

Radca prawny

Warszawa / ARP / 31-08-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: BZ/22/2017
Termin zgłoszeń: 31.08. 2017
 
Główne zadania:
Wsparcie Biura Inwestycji Kapitałowych w prowadzonych działaniach, a w szczególności w:

 • wykonywaniu uprawnień właścicielskich wobec nadzorowanych podmiotów,
 • przygotowywaniu umów i statutów spółek prawa handlowego, porozumień pomiędzy wspólnikami, umów inwestycyjnych itp.
 • kształtowaniu ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej ARP,
 • analizach due dilligence nadzorowanych podmiotów,
 • porządkowaniu stanu prawnego nadzorowanych podmiotów,
 • realizowanych transakcjach kapitałowych i procesach restrukturyzacji,
 • weryfikacji pod względem formalno-prawnym dokumentacji kierowanej do Zarządu ARP S.A.


Oczekujemy:

 • wiedzy prawniczej w powiązaniu z wiedzą z zarządzania oraz ekonomiczno- finansową,
 • doświadczenia w prawie korporacyjnym, realizacji transakcji kapitałowych i procesów restrukturyzacyjnych,
 • doświadczenia we współpracy z podmiotami z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa,
 • zdolności analitycznego myślenia i umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia,
 • dużego potencjału intelektualnego i otwartego umysłu,
 • poczucia odpowiedzialności i zaangażowania,
 • zdolności interpersonalnych oraz umiejętności radzenia sobie w warunkach stresujących - pod presją czasu.


Oferujemy:

 • możliwość praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • pozyskanie dodatkowego doświadczenia przy realizacji złożonych transakcji kapitałowych i procesów restrukturyzacyjnych,
 • stabilne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@arp.pl podając w temacie numer referencyjny (BZ/22/2017).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

 

Pobierz plik

Aplikuj


Specjalista w Departamencie Rozwoju Innowacji

Specjalista w Departamencie Rozwoju Innowacji

Warszawa / PFR / 31-08-2017

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Nr ref.: PFR/DRI/08/2017
Termin zgłoszeń: do 31 sierpnia 2017
 
Główne zadania:

 • opracowanie programu edukacyjnego promującego postawy innowacyjne;
 • prowadzenie działań wsparcia dla innowatorów na rzecz pozyskania finansowania w celu komercjalizacji we współpracy z instytucjami takimi jak PFR Ventures, PARP, NCBiR, BGK;
 • promocja programu dla innowacyjnych przedsiębiorców i upowszechniania tej oferty w Polsce i zagranicą;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i Ministerstwem Rozwoju w zakresie rozwoju innowacyjności;
 • rozszerzenie oferty Grupy PFR dla innowacyjnych przedsiębiorców;
 • sporządzanie raportów oraz analiz statystycznych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • wiedzy z zakresu sposobów komercjalizacji pomysłów i dostępnych rozwiązań wsparcia dla autorów innowacyjnych rozwiązań;
 • znajomości zagadnień związanych z ekosystemem startupów w Polsce, znajomości IOB oraz organizacji pozarządowych z branży innowacyjnej;
 • wysokiej zdolności analitycznej, dociekliwości, samodzielności, inicjatywy;
 • dokładności, dbałości o szczegóły;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość rynku venture capital w Polsce oraz alternatywnych możliwości finansowania inwestycji wysokiego ryzyka;
 • znajomość innowacyjnych trendów w gospodarce polskiej i światowej;
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem modeli biznesowych, biznes planu, oferty inwestycyjnej, ekspertyz, usług prawnych i patentowych, czy przygotowania oferty w celu pozyskania inwestora.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ


Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BAZ/M/08/2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BAZ/M/08/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

.


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij